Afspraken wiskunde 2008-2009

advertisement
Afspraken wiskunde 2013-2014
College Den Hulster
Algemene afspraken
1.
Je bent verplicht elke les bij je te hebben:
- het juiste boek of de juiste boeken;
- een 23-rings klapper of een A4 schrift met ruitjespapier van 1 cm bij 1 cm
- een goede rekenmachine;
- een vulpotlood (met metalen buisje als stiftgeleider) met HB-stiften van 0,5 mm;
- een gum;
- een geodriehoek;
- een passer (met HB-stift);
- een blauw of zwart schrijvende pen voor het gewone werk en een rood schrijvende pen voor
correcties.
2.
Het lenen van materiaal tijdens een proefwerk is niet toegestaan.
3.
Je gebruikt altijd de kantlijn: nummering (in cijfers en/of letters) ervóór, rest erachter. Als de
kantlijn niet voorgedrukt is, moet je hem zelf tekenen (doe dat thuis met een lange lineaal, liefst
een hele stapel vooruit);
4.
Berekeningen en tekst schrijf je met pen. Berekeningen en tekst in potlood zijn niet toegestaan.
5.
De uitwerkingen van verschillende onderdelen zet je onder elkaar en niet naast elkaar.
6.
De tussenstappen in de uitwerking van één onderdeel zet je onder elkaar.
7.
Bij een opdracht kan staan dat je een toelichting moet geven. Zo'n toelichting zal meestal
bestaan uit een berekening. Als deze ontbreekt kan je uitkomst misschien wel goed zijn, maar
krijg je (meestal) geen punten.
8.
Als je bij een onderdeel meer antwoorden geeft dan er gevraagd zijn, wordt of worden alleen de
eerste bij de beoordeling gebruikt.
9.
Verbeteringen in de uitwerkingen moet goed leesbaar zijn. Correctievloeistof mag daarbij niet
gebruikt worden.
10.
De letters en tekens die in een opdracht gebruikt worden moeten op dezelfde manier in je
uitwerking worden gebruikt. Dus geen A als in de opgave a staat. Niet de aBc-formule, maar de
abc-formule. Niet d voor discriminant maar D. Niet G als naam voor een functie als in de
opdracht g staat.
Op de achterkant van deze afsprakenlijst staat een overzicht van cijfers, letters en overige
wiskundetekens.
11.
Bij de tekening van een grafiek hoort als toelichting een tabel.
12.
Bij de assen van een assenstelsel moeten passende bijschriften staan en een duidelijke
schaalverdeling zijn aangebracht.
13.
Grafieken maak je helemaal met potlood, dus ook getallen, letters en bijschriften bij de grafiek.
14.
Correcties van potloodwerk beginnen met het gebruik van een gum.
Niet iedereen heeft een perfekt handschrift maar iedereen kan ordelijk en verzorgd werken.
Z.O.Z.
Voorkeursnotatie voor cijfers en blokletters:
cijfers
kleine letters
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
a b c d e f g h i j k
hoofdletters
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
l
m n o p q r s t u v w x y z
Griekse letters
klein
























groot uitspraak

alfa

bèta

gamma

delta

epsilon

fi

èta

iota

kappa

labda

mu

nu

omikron

pi

thèta

rho

sigma

tau

ksi

psi

chi

upsilon

zèta

omega
gebruik
, , , ,  en  stellen vaak de grootte van een hoek voor
 stelt een verandering of verschil voor
 = cumulatieve relatieve frequentie bij de standaardnormale verdeling
 = rendement
 = golflengte
 = afkorting voor micro, bijvoorbeeld m = micrometer = 1 miljoenste meter
 = 3,1415926535897932384626433832795028841972...
 = dichtheid
 = standaardafwijking of standaarddeviatie;  = som
 = hoeksnelheid;  = Ohm = eenheid van electrische weerstand
Wiskunde-tekens
teken
uitspraak
Δ
driehoek (bijvoorbeeld ΔABC betekent driehoek ABC)

hoek (bijvoorbeeld A betekent hoek A)
//
is evenwijdig met

staat loodrecht op

is kleiner dan

is gelijk aan

is groter dan

is kleiner dan of gelijk aan (in Nederlandse boeken meestal met dubbel streepje)

is groter dan of gelijk aan (in Nederlandse boeken meestal met dubbel streepje)

is ongeveer gelijk aan

is niet gelijk aan

is element van

en

of

daaruit volgt

oneindig
N
de verzameling van alle natuurlijke getallen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, ...
Z
de verzameling van alle gehele getallen: ..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ...
Q
de verzameling van alle getallen die je kunt krijgen als je getallen van Z op elkaar deelt
R
de verzameling van alle (reële) getallen die je op de middelbare school gebruikt
Omdat vet schrijven niet kan, worden deze vier letters meestal gedeeltelijk dubbel geschreven.
Download