Jubelientje leert lezen. Hans Haagen `Sssss.` Jubelientje sist als een

advertisement
Jubelientje leert lezen.
Hans Haagen
'Sssss.'
Jubelientje sist als een slang.
Ze drukt haar potlood hard op het papier.
Naast de k en de u maakt ze een bochtige s.
Een beetje scheef en een beetje groot, maar dat is juist mooi.
Een echte glibber-kronkel-slang.
'K - u - sss!' zegt Jubelientje voldaan.
'Nu staat er kus.'
'Helemaal goed,' zegt oma.
'Kom, dan krijg je d'r een.'
Maar voordat oma kan kussen is Jubelientje al weer begonnen met het volgende
woord.
O p a schrijft ze.
'Opa!'
'Knap,' zegt oma, 'en nu je eigen naam.'
Jubelientje schrijft eerst een i en dan een k.
'I k,' zegt ze, 'ik!
Daar staat ik en dat ben ik.
Want ik heet Jubelientje...'
Informatieavond groep 3
•
Welkom
• Doel van de avond: Inzicht krijgen in de nieuwe
leerstof van uw kind.  Wat staat uw kind allemaal
te wachten?
• De volgende nieuwe vakken zal ik vanavond
uitgebreid toelichten:
- Lezen
- Schrijven
- Rekenen
Lezen
Methode: Veilig leren
lezen
• Verdeeld in kernen
• Sluit aan bij de
belevingswereld van
uw kind.
• N.a.v. verhaal worden
nieuwe woorden
aangeleerd.
Ik-maan –roos -vis
• Structureerwoorden. mmm - aa – nnn.
• Het alfabet wordt niet meer aangeleerd zoals
vroeger.tee- ee-en.
• Wij zeggen: tu- ee-nn
• Een goede uitspraak is heel belangrijk.
• Structureerwoord in klanken verdelen.
• Hakken(auditieve analyse) en plakken(auditieve
synthese)
• Bij letters horen klanken(visuele .analyse) (visuele
synthese) dit oefenen wij met de
structureerstrook.
• Het koppelen van een klank aan een letter is erg
belangrijk.
Letters rappen!
Filmpje
Veilig leren lezen
• 1 kern duurt 3 weken en bevat 6 nieuwe woorden.
• Kern 1: ik ,maan, roos, vis, sok,pen
• Letters die worden aangeleerd: i,m,r,v,s en p
• Al snel kunnen kinderen toveren met woorden: ikMik-rik. klikklakboekje.
• Vanaf het begin van groep 3 is er al veel
niveauverschil in het leren lezen.
• Het echte communicatieve lezen ervaren de
kinderen als zij zelf gaan schrijven.
• Schrijven vraagt van de kinderen dat zij door
hebben dat woorden opgebouwd zijn in klanken en
dat letters die klanken weergeven.
3 leesfasen
1.
Globale benadering van woorden (woorden
op pakken)
2.
Analyse naar hun samenstellende klanken
(auditief) en letters(visueel). Hakken en
plakken
3.
Zelf produceren van nieuwe woorden.
•
Sommige kinderen kunnen al lezen en
schrijven. Zij bevinden zich in fase 2. De
meeste kinderen moeten nog leren lezen en
schrijven en bevinden zich in fase 1.
Basisbegrippen bij lezen
• We schrijven en lezen van links naar rechts.
• Woord kunnen analyseren en synthetiseren =
Hakken en plakken.
• Juiste volgorde van klanken kunnen
onthouden.
• Betekenis van het woord kennen.
Spellend lezen
• Op een bepaald moment moet het kind in staat
zijn een nieuw woord te kunnen
spellen.(ontsleutelen)
• Spellend lezen is de elementaire leeshandeling
• Leren lezen noemen we technisch lezen. Als het
kind dit beheerst kan het ook begrijpen wat het
leest. Hiervoor is veel oefening nodig.
• Het werk van de dag wordt in zekere zin bepaald
door het woord van die dag. B.v. Het woord vis:
verhaal, plaat,kringgesprek, biologieles, liedje,
handvaardigheidsles.
• 2 dagen aan een woord.
• VLL bevat veel mooi spelmateriaal.
Groep 3
Eerste halfjaar
• Alle letters met de bijbehorende klanken
worden aangeleerd.
• leren van letters
nieuwe woorden
maken.
• Woorden moeten
klankzuiver zijn.
Raak-raakun
• Tweede halfjaar
• Hier worden de
verschillende
leesmoeilijkheden
behandeld. Zoals niet
klanzuivere
woorden:peer en geen
pir en de toonloze e in
me en we.
• Ook worden er al een
paar verschillende
spellingsregels
behandeld.
(hond,ramen,trappen)
Ik hoop dat uw kind veel plezier zal krijgen in
lezen!
• Voorlezen
• Boek van de
week.
• Leeshoek
• Bezoek aan de
bibliotheek.
• Boeken uitleen.
Schrijven
schrijfmethode
• Schrijven van de aangeleerde woorden is een van
de moeilijkste dingen.
• Wij lezen leesletters en schrijven schrijfletters.
• We oefenen op vele manieren: in de lucht met je
wijsvinger, met de neus op je tafel.
• Pengreep, schriftligging en de schrijfhouding zijn
heel belangrijk
• In het tweede half jaar van groep 3 leren de
kinderen de letters aan elkaar te schrijven
rekenen
Rekenrijk
• Realistische rekenmethode heel anders dan de
traditionele rekenmethode die u waarschijnlijk
heeft gehad.
• Kinderen zijn veel actiever met rekenen bezig
en zodoende leren ze alles te ontdekken en te
ervaren op het gebied van rekenen .
• Onderwerpen in het rekenboek sluiten aan bij
de belevingswereld van het kind.
• Rekenen heeft een goede opbouw van
concreet naar schematisch.
Basisvaardigheden
• Om in groep 3 te kunnen werken met
rekenrijk moeten kinderen de volgende
vaardigheden bezitten:
- getallen tot en met 10 kunnen herkennen.
- kunnen tellen tot en met 20
- resultatief kunnen tellen
- begrippen als meer, minder, evenveel, voor,
achter,links en rechts kennen, enz.
• In de eerste 5 weken moeten de kinderen de
getallen tot en mat 10 leren schrijven.
• Dit doen we aan de hand van een verhaaltje,
tekening en oefenen in het getallenschrift.
• Kinderen leren ongestructureerde
hoeveelheden te tellen.
Veel tijd voor getalbegrip
• Tellen van hoeveelheden.
• Plaats van getal in getallenrij. Eerst tot 20
later tot 100
• Tellen met sprongen.
• Inzicht krijgen in opbouw van getallen.
10 +3
• getallen tot en met 20 worden inzichtelijk
gemaakt met eierdozen.
+ en - sommen
• Vroeger was dit vaak droge stof.
• Nu leren de kinderen het doormiddel van het
bushaltespel: (buschauffeur, bushaltes)
• Eerst spelen, dan op papier  later schematischer
pijlentaal
• Er wordt in groep 3 veel gebruik gemaakt van
concreet materiaal.
• Later leren de kinderen tellen met vijfstructuur 
7 = 5|+2
• Vanaf de vijf verder tellen
• Verdubbelingssstructuur  8 = 4+4
The end
Download