verwezenlijking

advertisement
AANSTELLING VAN EEN COÖRDINATOR-VERWEZENLIJKING VOOR BOUWWERKEN MET EEN
TOTALE OPPERVLAKTE KLEINER DAN 500 M²
Vóór het begin van de uitvoering van de werken stelt de bouwdirectie controle (architect)
één coördinator-verwezenlijking aan.
Bij ontstentenis van een bouwdirectie controle valt deze verplichting ten laste van:




de bouwdirectie uitvoering;
in geval van meerdere bouwdirecties uitvoering, de bouwdirectie die als eerste een
overeenkomst afsluit met de opdrachtgever(s);
in geval van meerdere bouwdirecties uitvoering, en waarbij geen bouwdirectie, noch
haar aannemers of haar onderaannemers gelijktijdig met andere bouwdirecties, hun
aannemers of onderaannemers op de bouwplaats tussenkomen, de bouwdirectie die als
eerste op de bouwplaats tussenkomt; bij beëindiging van haar tussenkomst gaat deze
verplichting over naar de volgende bouwdirectie tot beëindiging van haar tussenkomst
en gaat zo verder over van de ene bouwdirectie op de volgende, tot de beëindiging van
het project;
zoals tijdens de ontwerpfase mag ook de opdrachtgever, die tegelijkertijd werkgever is,
de verplichtingen van de hierboven vermelde bouwdirecties in verband met de
aanstelling van de coördinatoren te zijnen laste nemen tijdens de verwezenlijkingsfase.
M.a.w. de opdrachtgever-werkgever mag zelf rechtstreeks de coördinatoren aanstellen.
In dat geval moet de opdrachtgever alle verplichtingen die aan het aanstellen van een
coördinator verbonden zijn op zich nemen.
Indien de bouwdirectie belast met de aanstelling van de coördinator-verwezenlijking niet de
functie van coördinator-verwezenlijking uitoefent, maakt de aanstelling van deze laatste het
voorwerp uit van een schriftelijke overeenkomst, gesloten tussen beide partijen.
Deze overeenkomst mag geen clausules bevatten, die de verantwoordelijkheden, welke
krachtens de welzijnswet of dit besluit aan de andere tussenkomende partijen toekomen,
geheel of gedeeltelijk aan de coördinator overdragen.
De overeenkomst bepaalt:




de taken die de coördinator-verwezenlijking moet vervullen;
het ogenblik waarop de coördinator-verwezenlijking zijn opdracht aanvangt;
de verplichtingen van de bouwdirectie belast met de aanstelling van de coördinatorverwezenlijking;
de voor de veiligheid en gezondheid kritieke fasen waarop de coördinatorverwezenlijking ten minste op de bouwplaats aanwezig zal zijn.
*
*
*
Modelovereenkomst van aanstelling van de coördinator-verwezenlijking
(bouwwerken met een totale oppervlakte kleiner dan 500 m²)
Tussen ondergetekenden,
De heer/Mevr. ………………………………….........................................................................................
of de maatschappij met zetel te ........................................................................................,
met ondernemingsnummer ....................................................... en vertegenwoordigd door de
heer/Mevr. …………………………………..............................................................................................
hierna de bouwdirectie-controle / de bouwdirectie-uitvoering / de opdrachtgever-werkgever
genoemd
enerzijds,
en de heer/Mevr. …………………………….........................................................................................
of de maatschappij met zetel te ........................................................................................,
met ondernemingsnummer ....................................................... en vertegenwoordigd door de
heer/Mevr. …………………………………..............................................................................................
hierna de coördinator-verwezenlijking genoemd
anderzijds,
wordt een overeenkomst gesloten voor de coördinatie van de veiligheid tijdens de
verwezenlijking van de werken gelegen te .................................................................................
en beschreven in het (de) document(en) als bijlage.
Artikel 1
De bouwdirectie controle geeft aan de coördinator-verwezenlijking, die aanvaardt, een
opdracht tot coördinatie van de veiligheid tijdens de verwezenlijking van de werken bedoeld
in de preambule van deze overeenkomst.
Deze opdracht van veiligheidscoördinatie omvat alle coördinatietaken bepaald bij artikel 22
van de wet van 4 augustus 1996 in verband met het welzijn van de werknemers bij de
uitvoering van hun werk (BS 18/09/1996).
In toepassing van de bepalingen van voornoemd artikel 22 heeft de coördinatorverwezenlijking inzonderheid als opdracht:


de uitvoering van de algemene beginselen inzake preventie en veiligheid bij de planning
van de verschillende werken, werkfasen en de geraamde duur voor de uitvoering van
deze werken en werkfasen coördineren;
de toepassing verzekeren van de maatregelen waardoor de verschillende aannemers,
enerzijds, de algemene en bijzondere beginselen van preventie op coherente wijze
kunnen toepassen en, anderzijds, het veiligheids- en gezondheidsplan kunnen naleven;



de samenwerking tussen de aannemers, de wederzijdse informatie en de coördinatie van
hun werkzaamheden organiseren, met het oog op de bescherming van de werknemers
en de preventie van beroepsrisico’s op de bouwplaats;
de controle op de juiste toepassing van de werkprocedures coördineren;
de nodige maatregelen nemen opdat alleen bevoegde personen de bouwplaats kunnen
betreden.
Artikel 2
In het kader van de hem toevertrouwde coördinatieopdracht is de coördinatorverwezenlijking er tevens toe gehouden volgende opdrachten uit te voeren, zoals bepaald
bij artikel 4quinquies decies van het koninklijk besluit van 25 januari 2001 in verband met de
tijdelijke of mobiele bouwplaatsen:





past het veiligheids- en gezondheidsplan aan en maakt de elementen van het
aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan over aan de tussenkomende partijen
voorzover deze elementen hen aanbelangen;
zorgt ervoor dat de betrokkenen schriftelijk in kennis worden gesteld van hun eventuele
gedragingen, handelingen, keuzen of nalatigheden die in strijd zijn met de algemene
preventieprincipes; daartoe mag hij ook een eventueel coördinatiedagboek gebruiken;
roept een eventuele coördinatiestructuur samen;
vult het postinterventiedossier aan in functie van de elementen van het geactualiseerde
veiligheids- en gezondheidsplan die voor de uitvoering van latere werkzaamheden aan
het bouwwerk van belang zijn;
draagt, bij de voorlopige oplevering van de werken, of bij ontstentenis, bij de oplevering
van de werken, het geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan, het eventuele
coördinatiedagboek en het postinterventiedossier over aan de opdrachtgever(s) en stelt
die overdracht vast in een proces-verbaal dat bij het postinterventiedossier wordt
gevoegd; de coördinator-verwezenlijking draagt deze documenten evenwel over aan de
bouwdirectie die hem aanstelde.
Artikel 3
De coördinator-verwezenlijking moet ten minste ....... uur per week op de bouwplaats
aanwezig zijn.
De aanwezigheid van de coördinator-verwezenlijking op de bouwplaats is verplicht tijdens
de volgende kritieke fasen:





..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Ongeacht de oprichting van een eventuele coördinatiestructuur of niet moet de
coördinator-verwezenlijking ingaan op het op grond van de coördinatie van de veiligheid of
de gezondheid gemotiveerd verzoek van één of meer tussenkomende partijen om op de
bouwplaats aanwezig te zijn.
Artikel 4
De bouwdirectie controle ziet er op toe dat de coördinator-verwezenlijking:




zijn opdrachten, volledig en adequaat vervult;
betrokken wordt bij alle etappes van werkzaamheden betreffende de verwezenlijking
van het bouwwerk;
alle informatie krijgt die nodig is voor de uitvoering van zijn opdrachten; hiertoe wordt
de coördinator uitgenodigd op alle vergaderingen, georganiseerd door de bouwdirectie
uitvoering of door de bouwdirectie controle, en ontvangt hij alle door deze
bouwdirecties verwezenlijkte studies binnen een termijn die hem toelaat zijn
opdrachten uit te voeren;
bij het einde van zijn opdracht een exemplaar van het veiligheids- en gezondheidsplan,
het eventuele coördinatiedagboek en het postinterventiedossier, aan de
opdrachtgever(s) tegen ontvangstbewijs overmaakt.
Artikel 5
De coördinator-verwezenlijking verbindt zich ertoe alle opdrachten die hem uit hoofde van
deze overeenkomst werden toevertrouwd , tijdig en correct te vervullen.
Artikel 6
De coördinator-verwezenlijking verbindt zich ertoe zijn opdracht aan te vangen van bij de
start van de fase van verwezenlijking van de werken, die normaal gesproken begint op
................................
Indien de bouwdirectie controle om één of andere reden het begin van de werken uitstelt,
stelt hij de coördinator-verwezenlijking hiervan zo spoedig mogelijk en ten minste 5
kalenderdagen vóór de oorspronkelijk voorziene startdatum van de werken in kennis.
De opdracht van de coördinator-verwezenlijking wordt beëindigd door de overdracht van
het geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan, het eventuele coördinatiedagboek en
het postinterventiedossier aan de opdrachtgever(s).
Deze overdracht gebeurt op het ogenblik van de voorlopige oplevering, of bij ontstentenis,
bij de oplevering van het bouwwerk en wordt vastgesteld in een proces-verbaal dat de
coördinator-verwezenlijking bij het postinterventiedossier voegt.
Artikel 7
Het bedrag van de honoraria dat tussen de partijen ter vergoeding van de opdracht van de
coördinator-verwezenlijking, wordt vastgelegd op de globale en forfaitaire som van
........................... €, btw niet inbegrepen.
Dit bedrag kan als volgt betaald worden:


een voorschot ten belope van ................................ € bij de ondertekening van de huidige
overeenkomst;
naarmate de werken vorderen als volgt: .............................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Wanneer de facturen niet tijdig betaald werden is van rechtswege en zonder enige
voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd van ………%. Daarnaast is eveneens
van rechtswege en zonder enige bijkomende voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire
vergoeding verschuldigd van 10% van het nog verschuldigde bedrag.
Artikel 8
De coördinator-ontwerp verbindt zich ertoe alle opdrachten die hem uit hoofde van deze
overeenkomst werden toevertrouwd, tijdig en correct te vervullen.
Artikel 9
De coördinator-verwezenlijking (of zijn werkgever) sluit een verzekering tegen burgerlijke
aansprakelijkheid af, waarvan de dekking rekening houdt met de omvang en de risico’s van
de tijdelijke of mobiele bouwplaats waar hij zijn functie uitoefent.
Artikel 10
Alle geschillen waartoe onderhavige overeenkomst aanleiding zou kunnen geven, vallen
onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van …………………………………………………….
Op deze overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing.
Gedaan te ................................................................................. op .............................................
In twee exemplaren, elke partij verklaart zijn exemplaar ontvangen te hebben.
De coördinator-verwezenlijking
De bouwdirectie controle/
De bouwdirectie uitvoering/
De opdrachtgever-werkgever
Download