Dienstverleningsabonnement

advertisement
Dienstverleningsabonnement
Partijen:
1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Significantius BV, statutair gevestigd en
kantoorhoudende te Helmond en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer en Koophandel
Brabant onder nummer 60329572, hierna te noemen Significantius
en
2. Bedrijfsnaam
:
.
Adres
:
.
Postcode en plaats
:
.
Ondergetekende
:
.
hierna te noemen ‘de relatie’
zijn overeengekomen als volgt:
Artikel 1 – Dienstverleningsabonnement
De relatie neemt voor de duur van deze overeenkomst het Significantius Dienstverleningsabonnement ad € 75,exclusief b.t.w. per maand oftewel € 900,00 exclusief b.t.w. per jaar af en verkrijgt hierdoor het recht om
gebruik te maken van de bundelvoordelen.
Artikel 2 – Abonnementsperiode
Deze overeenkomst vangt aan per datum van ondertekening voor de duur van 1 jaar (‘Abonnementsperiode’).
Na afloop van deze periode wordt de overeenkomst automatisch met eenzelfde termijn verlengd en dit jaarlijks
tot het moment van opzegging.
Artikel 3 – Opzegging
Deze overeenkomst kan schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een minimale opzegtermijn van 3
maanden voor de afloop van de betreffende Abonnementsperiode.
Artikel 4 – Bundelcondities
Ten aanzien van het Dienstverleningsabonnement gelden de navolgende condities:
a. Het Abonnementstarief wordt naar keuze van de relatie maandelijks of jaarlijks via automatische
incasso geïnd. Kiest relatie voor maandelijks incasso, dan is Significantius gerechtigd om per
Abonnementsperiode een bedrag van € 30,00 aan bancaire kosten bij de relatie in rekening te brengen.
De relatie machtigt Significantius middels bijgevoegd formulier (Bijlage 1) om het Abonnementstarief
automatisch te incasseren.
Significantius B.V. • Wethouder van Nunenstraat 12 d • 5706 TK HELMOND
www.significantius.nl • T: 0492-792 963 • E: [email protected]
IBAN: NL98 RABO 0160 1672 13 • BIC: RABONL2U • Kvk-nr.: 60329572 • BTW-nr.: NL8538.60.889.B01
b. Ingeval van automatische incasso door toedoen van de relatie op enig moment niet mogelijk blijkt zal
Significantius de relatie hiervan op de hoogte stellen. Ingeval de hierop volgende automatische incasso
wederom niet mogelijk blijkt, komen de aan de relatie toegekende bundelvoordelen te vervallen. Alsdan
wordt het op dat moment nog resterende Abonnementstarief automatisch van rechtswege integraal
opeisbaar.
c. Het Dienstverleningsabonnement staat enkel ter beschikking van de relatie zelf en kan niet ter
beschikking worden gesteld aan een andere (rechts)persoon.
d. De relatie verkrijgt het recht om kosteloos (strategisch, bedrijfskundig of veranderkundig) eerstelijns
advies te verkrijgen van Significantius en dit betrekking hebbende gebieden die onder de deskundigheid
van Significantius vallen. Deze eerstelijns adviezen omvatten nadrukkelijk geen
onderzoekwerkzaamheden en/of opstellen van plannen.
e. Werkzaamheden die niet vallen onder de eerstelijns adviezen verricht Significantius tegen een
gereduceerd uurtarief van € 105,00 exclusief b.t.w. dan wel op basis van een voordelige vaste
prijsafspraak.
Artikel 5 – Algemene voorwaarden
Op deze overeenkomst zijn uitsluitend de algemene voorwaarden van Significantius van toepassing, zoals deze
zijn bijgevoegd. Door ondertekening en parafering verklaart de relatie van deze algemene voorwaarden te
hebben kennisgenomen en met de inhoud ervan te hebben ingestemd.
Aldus overeengekomen en ondertekend op:
-
-2015.
Voor Akkoord:
De relatie*:
Significantius BV
.
.
Ing. J.F.P. van Houtum
Voor kennisname van de algemene voorwaarden van Significantius:
.
(* Door ondertekening verklaart ondergetekende bevoegd te zijn deze overeenkomst namens de relatie aan te gaan)
Significantius B.V. • Wethouder van Nunenstraat 12 d • 5706 TK HELMOND
www.significantius.nl • T: 0492-792 963 • E: [email protected]
IBAN: NL98 RABO 0160 1672 13 • BIC: RABONL2U • Kvk-nr.: 60329572 • BTW-nr.: NL8538.60.889.B01
Download