Studentenovereenkomst - Partena Professional

advertisement
Studentenovereenkomst
De overeenkomst voor de tewerkstelling van een student is een sociaal document. Ze moet bijgehouden worden op de
plaats waar de student werd tewerkgesteld en bewaard worden gedurende een periode van 5 jaar vanaf de dag die volgt
op de dag van het einde van de uitvoering van de overeenkomst.
Tussen .......................................................................................................................................................................... , werkgever
....................................................................................................................................................... straat, nr. .................................
te .................................................................................................................................. postnr. ......................................................
vertegenwoordigd door ....................................................................................................................................................................
en ....................................................................................................................................................................................... , student
geboren op ........................................................................... te .....................................................................................................
gedomicilieerd .............................................................................................................................. straat, nr. .................................
te .................................................................................................................................. postnr. ......................................................
Is als volgt overeengekomen:
Artikel 1
De werkgever neemt de student in dienst om de volgende taken en/of functies te vervullen:
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
Deze niet beperkende lijst geldt ter informatie; de student mag dus aangewezen worden voor andere soortgelijke taken voor zover deze wijziging hem
geen materiële of morele schade berokkent.
Artikel 2
De overeenkomst wordt gesloten voor een bepaalde tijd (maximum 12 maanden) die ingaat op ...............................
en afloopt op .......................................
Artikel 3
De eerste 3 arbeidsdagen worden beschouwd als proeftijd.
Artikel 4
De student wordt aangeworven om te werken te: (plaats vermelden waar de overeenkomst wordt uitgevoerd)
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
Artikel 5
De arbeidsduur is vastgesteld op ....................... uur per week en wordt verdeeld als volgt:
maandag:
van ................ tot ................
vrijdag:
van ................ tot .................
dinsdag:
van ................ tot ................
zaterdag:
van ................ tot .................
woensdag:
van ................ tot ................
zondag:
van ................ tot .................
donderdag:
van ................ tot ................
In de loop van de dag wordt een rustperiode toegekend van ………. tot ………. en van ………. tot ……….
Andere verdeling: ............................................................................................................................................................
Artikel 6
De Loonbeschermingswet van 12 april 1965 voor werknemers is op deze overeenkomst van toepassing.
Artikel 7
Het overeengekomen loon wordt vastgesteld op € .......................... bruto per uur*, per maand*.
Wanneer het niet mogelijk is het bedrag van het loon vast te stellen op het ogenblik dat de overeenkomst wordt gesloten, dienen de berekeningswijze
en -basis van dit loon te worden aangegeven.
Artikel 8
Het loon zal op …………………… betaald worden door overschrijving op bankrekeningnr.
IBAN                 
BIC           
Artikel 9
(Eventueel) Er werd overeengekomen dat volgende voordelen toegekend worden:
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
Verduidelijk de voordelen die eventueel aan de student worden toegekend en, desgevallend, de toekenningsvoorwaarden voor deze voordelen.
Artikel 10
De arbeidsvoorwaarden worden bepaald op basis van de beslissingen van het paritair comité ...................................
................................................................................................................... nr. ................................................................
Artikel 11
Tot het einde van de proeftijd kunnen de werkgever en de student een einde maken aan onderhavige
overeenkomst zonder opzegging of vergoeding.
Artikel 12
Na de proeftijd kunnen werkgever en student onderhavige overeenkomst beëindigen voor de einddatum die is
vastgelegd in artikel 2, mits ze aan de andere partij schriftelijk kennisgeven van de opzegging.
Wanneer de overeenkomst niet langer duurt dan een maand, dan bedraagt de opzeggingstermijn die de
werkgever moet naleven 3 dagen en diegene die de student moet naleven 1 dag. Deze termijnen bedragen
respectievelijk 7 en 3 dagen wanneer de overeenkomst langer dan 1 maand duurt. Er wordt kennisgegeven van de
termijnen overeenkomstig de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978; ze gaan in de maandag die volgt op de
kennisgeving van de opzegging.
Artikel 13
Voor het overige is de overeenkomst onderworpen aan de bepalingen van de Arbeidsovereenkomstenwet van
3 juli 1978 en zijn uitvoeringsbesluiten, de wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een
eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en
begeleidende maatregelen, de algemeen verbindend verklaarde sectorale en interprofessionele collectieve
arbeidsovereenkomsten en het arbeidsreglement.
Artikel 14
De student erkent een exemplaar van onderhavige overeenkomst en een kopie van het arbeidsreglement te
hebben ontvangen. Hij verklaart de bepalingen en voorwaarden ervan te aanvaarden.
Bij gebrek aan een DIMONA moeten een kopie van onderhavige overeenkomst en een kopie van het ontvangstbewijs van het arbeidsreglement,
ondertekend door de student, worden bezorgd aan de Directie voor het Toezicht op de Sociale Wetten (inspectie) van de FOD Werkgelegenheid,
Arbeid en Sociaal Overleg (adressen zie hierna).
Opgemaakt in twee exemplaren door de partijen ondertekend te ................................................ , op .........................
Handtekening van de student
(voorafgegaan door de handgeschreven vermelding ‘gelezen en
goedgekeurd’)
Handtekening van de werkgever
of zijn afgevaardigde
Elk exemplaar moet door beide partijen ondertekend zijn.
* Schrappen wat niet past.
Andere vermeldingen
 De EHBO-verbanddoos voor het personeel bevindt zich: (plaats invullen) .......................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
 De eerste hulp wordt toegediend door: (naam en plaats van de persoon en de manier waarop hij kan worden bereikt invullen)
..............................................................................................................................................................................................................
 De externe dienst voor preventie en bescherming op het werk waarbij de werkgever is aangesloten bevindt zich te: (adres en
telefoonnr. invullen) .............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
 De namen en contactmogelijkheden van de werknemersvertegenwoordigers in de ondernemingsraad, het comité voor
preventie en bescherming op het werk en van de vakbondsafvaardiging zijn eventueel opgenomen in het arbeidsreglement.
 Het adres van de Directie voor het Toezicht op de Sociale Wetten van het district waar de student werkzaam is: (adres
hieronder aanstippen).
9300 Aalst
2000 Antwerpen
8200 Brugge
1070 Brussel
8500 Kortrijk
9000 Gent
1800 Halle-Vilvoorde
3500 Hasselt (Limburg)
3001 Leuven
2800 Mechelen (vervoer)
8800 Roeselare
9100 Sint-Niklaas
2300 Turnhout
Dokter André Sierensstraat 16 bus 4
Italiëlei 124, bus 56
Koning Albert I-laan 1/5 bus 4
Ernest Blérotstraat 1
Rijselsestraat 28
Savaanstraat 11/002
d’Aubreméstraat 16
Voorstraat 43
Philipssite 3A, bus 8
Louizastraat 1(A)
Kleine Bassinstraat 16
Kazernestraat 16, blok C
Warandestraat 49
tel. (053) 75.13.33
tel. (03) 213.78.10
tel. (050) 44.20.30
tel. (02) 235.54.01
tel. (056) 26.05.41
tel. (09) 265.41.11
tel. (02) 257.87.30
tel. (011) 35.08.80
tel. (016) 31.88.00
tel. (015) 45.09.80 (91)
tel. (051) 26.54.30
tel. (03) 760.01.90
tel. (014) 44.50.10
CNT 6 – Student
Partena – vereniging zonder winstoogmerk – erkend sociaal secretariaat van werkgevers bij MB van 3 maart 1949 onder het nr. 300.
Maatschappelijke zetel: Kartuizersstraat 45, 1000 Brussel. Btw BE 0409.536.968.
Het SSW Partena kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van dit model.
Bijwerking van 1.2.2017
Download