Algemene vergadering VVOS 21.10.2011 Voorontwerp wijziging

advertisement


Timing:
15.07.2011 Nota Min. Bourgeois aan leden van de Vlaamse
Regering : voorontwerp van decreet tot wijziging van het
Gemeentedecreet van 15 juli 2005 met oog op principiële
goedkeuring door Vlaamse Regering

Najaar 2011 – voorjaar 2012: adviesvraag VLABEST en
onderhandelingen in Comité C

Tegen zomerreces 2012: goedkeuring door Vlaams
parlement

In voege treden: 1 januari 2013



Voorliggende teksten in verband met de
functie van OCMW secretaris
Voorontwerp wijziging gemeentedecreet 15
juli 2005
Voorontwerp wijziging OCMW decreet 19
december 2008 (VOORBEHOUD!)

Gemeentedecreet: artikel 76

NU:



Art.76 §3, 1° in gemeente minder dan 20.000 inwoners: ambt
gemeentesecretaris kan worden uitgeoefend door OCMW
secretaris (beheersovereenkomst: art.271)
Art.76 §3, 2° idem voor financieel beheerder
Art.76 §3, 3° gemeenten minder dan 5000 inwoners: ambt
financieel beheerder wordt uitgeoefend door gewestelijk
ontvanger; geen cumul met gewestelijk ontvanger OCMW

Gemeentedecreet: artikel 76

Voorontwerp wijziging:



Art.76 §3, 1°: grens 20.000 inwoners vervalt. MAAR:
Volstrekte meerderheid van de uitgebrachte
stemmen in GR en RMW
Art.76 §3, 2°: idem voor financieel beheerder
Art.76 §3, 3°: inwonersaantal (5000) opgeheven. “In de
gevallen , bepaald door de Vlaamse regering, kan het
ambt van financieel beheerder van de gemeente worden
uitgeoefend door een gewestelijk ontvanger”




Gemeentedecreet: artikel 76
Voorontwerp wijziging: toevoeging van een § 6,:
1°“ Met toepassing van §3, 1° kunnen de raden van de gemeente en
het OCMW dat de gemeente bedient beslissen om het ambt van
secretaris voor maatschappelijk welzijn voortaan te laten uitoefenen
door de gemeentesecretaris, en de secretaris van het OCMW, die op
dat ogenblik in dienst is, te herbenoemen bij het gemeentebestuur
als adjunct-gemeentesecretaris, met als minimale waarborg het
behoud van zijn geldelijke toestand en de financiële loopbaan
waarvoor hij in aanmerking zou komen als secretaris van het OCMW.
Voor alle andere aangelegenheden bepaalt de gemeenteraad zijn
rechtspositieregeling. De gemeenteraad en de raad voor
maatschappelijk welzijn bepalen, na overleg, de taken van de
herbenoemde adjunct-gemeentesecretaris, met behoud van de
taken, die dit decreet opdraagt aan de adjunct-gemeentesecretaris.”
2° idem als 1° voor de financieel beheerder

OCMW Decreet: artikel 75

NU



Art.75 §3, 1°: in OCMW’s van gemeenten van minder
dan 20.000 inwoners: ambt van secretaris van het
OCMW kan worden uitgeoefend door de
gemeentesecretaris MITS:
2/3 van de uitgebrachte stemmen in de RMW
Volstrekte meerderheid van de stemmen GR
Art.75 §3, 2°: idem voor financieel beheerder
Art.75 §3, 3°: OCMW’s van gemeenten met minder dan
5000 inwoners: gewestelijk ontvanger






OCMW Decreet: artikel 75
Voorontwerp wijziging: identiek aan gemeentedecreet
Art.76 §3, 1°: grens 20.000 inwoners vervalt. MAAR:
Volstrekte meerderheid van de uitgebrachte
stemmen in GR en RMW
Art.76 §3, 2°: idem voor financieel beheerder
Art.76 §3, 3°: inwonersaantal (5000) opgeheven. “In de
gevallen, bepaald door de Vlaamse regering, kan het
ambt van financieel beheerder van de gemeente worden
uitgeoefend door een gewestelijk ontvanger”
Toevoeging van §6: identiek aan gemeentedecreet




Gemeentedecreet: artikel 80
80 §1: GR kan beslissen dat ambten van
gemeentesecretaris en financieel beheerder deeltijds
worden uitgeoefend (voorwaarden bepaald door VR)
80 §2: ambt van gemeentesecretaris kan vervuld
worden door gemeentesecretaris van een andere
gemeente of door een OCMW secretaris
80 §3: ambt van financieel beheerder kan vervuld
worden door financieel beheerder van andere gemeente
of van een OCMW



Gemeentedecreet : toevoeging art.80bis
Art.80bis §1. Bij het vacant worden van het ambt van
gemeentesecretaris kan de gemeenteraad besluiten om
dit ambt aan te bieden aan de secretaris van het OCMW
van dezelfde gemeente. Indien de betrokkene ingaat op
dit aanbod wordt hij aangesteld in het ambt van
gemeentesecretaris. Hij wordt vrijgesteld van een
nieuwe wervings- of bevorderingsprocedure. Er kan
hem ook geen proefperiode worden opgelegd. Hij blijft
tegelijkertijd zonder onderbreking aangesteld in zijn
ambt bij het OCMW van dezelfde gemeente.
Art.80bis §2. Idem voor ambt van financieel beheerder
van de gemeente





OCMW Decreet : artikel 79
79 §1: RMW kan beslissen dat ambten van gemeentesecretaris en
financieel beheerder deeltijds worden uitgeoefend (voorwaarden
bepaald door VR)
Financieel beheerder is deeltijds in gemeenten tot en met 15.000
inwoners; art.75,§3 geldt (gewestelijk ontvanger voor gemeenten
minder dan 5000 inwoners)
79 §2: ambt van OCMW secretaris kan vervuld worden door OCMW
secretaris van een andere gemeente of door een gemeentesecretaris
79 §3: ambt van financieel beheerder OCMW kan vervuld worden
door financieel beheerder van een OCMW of van een andere
gemeente .



OCMW Decreet: toevoeging artikel 79bis
Art.79bis §1. Bij het vacant worden van het ambt van
secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk
welzijn kan de raad voor maatschappelijk welzijn besluiten
om dit ambt aan te bieden aan de gemeentesecretaris van de
gemeente die door het OCMW wordt bediend. Als de
betrokkene ingaat op dit aanbod wordt hij aangesteld in het
ambt van secretaris van het openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn. Hij wordt vrijgesteld van een nieuwe
wervings- of bevorderingsprocedure. Er kan hem ook geen
proefperiode worden opgelegd. Hij blijft tegelijkertijd zonder
onderbreking aangesteld in zijn ambt bij dezelfde gemeente.
Art.80bis §2. Idem voor ambt van financieel beheerder van
het OCMW







Gemeentedecreet : wijziging artikel 97
NU: “Het managementteam vergadert geregeld onder het
voorzitterschap van de gemeentesecretaris”
Voorontwerp wijziging:
Toevoeging van een tweede lid:
“Het managementteam van het gemeentebestuur kan daarnaast ook
gezamenlijke vergaderingen houden met het managementteam van het
OCMW, met het oog op het afstemmen van de werking van beide
besturen op elkaar en het bevorderen van een zo groot mogelijke
samenwerking tussen beide besturen. De gezamenlijke vergaderingen
vinden plaats onder de leiding van de gemeentesecretaris en van de
OCMW secretaris samen.”
Toevoeging van een derde lid:
Als de gemeentesecretaris tevens het ambt van OCMW secretaris
uitoefent, vergaderen de MAT’s van gemeente en OCMW altijd
gezamenlijk, met behoud van de bepalingen van het gemeentedecreet
en OCMW decreet m.b.t. de samenstelling, werking en bevoegdheden
van het MAT.



OCMW Decreet : wijziging artikel 96
Toevoeging 2e lid : MAT OCMW kan gezamenlijk
vergaderen met MAT gemeente
Toevoeging 3e lid: 1 leidend ambtenaar voor beide
besturen: steeds gezamenlijke vergadering MAT
gemeente en OCMW.

Voorontwerp wijziging gemeentedecreet

Standpunten









Nota aan de leden van de Vlaamse regering:
Gebaseerd op het “Witboek voor en interne staatshervorming”
(8 april 2011)
Versterking van het beheer en het management
Wegnemen van drempels voor samenwerking tussen
gemeente en OCMW:
Principes:
OCMW en gemeente blijven 2 aparte rechtspersonen
Strategisch sociaal beleid is zaak van GR; OCMW blijft
bevoegd vor uitvoering social beleid, individuele
steunverlening en operationele.
Geen opname van verplichtende bepalingen – lokale
autonomie
Mogelijkheden creëren voor integratie ondersteunende
diensten en uniek loket in front-office voor de burger







Advies inspectie van Financiën
Geen motivering voor het opheffen van de inwonersgrens
(20.000)
Gemeente en OCMW blijven duidelijk gescheiden organisaties.
Dit houdt ook een aparte leiding in.
Uitoefenen van beide functies in 1 persoon is slechts in beperkte
mate (voor kleinere gemeenten) kostenbesparend.
Logisch dat de beperking tot 20.000 inwoners slechts kan
worden geschrapt binnen een grotere beweging waarbij
gemeente en OCMW verder gaan naar één organisatie.
Adjunct-gemeentesecretaris kan decretaal slechts vanaf 60.000
inwoners
Gezamenlijke vergaderingen MAT is positief, maar “zinledig” in
het geval waarbij dezelfde persoon in gemeente en OCMW
gemeentesecretaris/financieel beheerder is. Zij vergaderen dan
gezamenlijk met zichzelf.

Standpunt VVSG (14 september 2011)

Algemene bedenkingen:

Vraag om actief betrokken te worden bij overleg wijzigingen, samen met
andere belangenverenigingen

VVSG steunt onder bepaalde voorwaarden de uitgangspunten van het
Witboek inzake samenwerking gemeente – OCMW
◦ Geen verplichte fusie gemeente –OCMW
◦ Geenopname van verplichtende bepalingen, maximaal lokale keuzes
faciliteren
◦ Lokale besturen motiveren voor maximale integratie ondersteunende
diensten; 1 loket voor de burger
◦ Strategisch sociaal beleid voor gemeenteraad; OCMW uitvoering sociaal
beleid/individuele steunverlening/operationaliteit

Respect voor de kerntaken van het OCMW: gemeentelijke, Vlaamse en
Federale opdrachten. Belangrijke waarborg daarvoor is een aparte
leidinggevende ambtenaar die het OCMW operationeel leidt. Cfr. IVA’s en
AGB



Bedenkingen VVSG bij wijziging art. 76
Zie algemene bedenkingen
Het OCMW kan zijn rol als gemeentelijke zelfstandige organisatie maar
ten volle spelen als volgende bestuurlijke voorwaarden vervuld zijn:
◦ OCMW is aparte rechtspersoon, afgescheiden van de gemeente maar in goede
samenwerking ermee
◦ OCMW beschikt over een eigen bestuursorgaan
◦ OCMW beschikt over een eigen budget
◦ OCMW heeft een eigen leidend ambtenaar die reële bevoegdheden heeft inzake de
operationele leiding van het OCMW




Raken aan die randvoorwaarden leidt niet tot betere sociale
dienstverlening
Uitoefenen van ambt OCMW secretaris door gemeentesecretaris is geen
goed spoor. Voor de fin.beheerder kan dit eventueel wel
Voorstel om te werken met adjuncten wordt niet gesteund. Dit getuigt
van een enorm gebrek aan kennis en waardering voor de functie van
OCMW secretaris
Keuze voltijds – deeltijdse secretaris/fin.beh. moet door bestuur zelf
gemaakt worden




Bedenkingen VVSG
Art.80 en 80bis: VVSG is voorstander van een goede
mobiliteitsregeling, ook voor decretale graden.
Art.97: akkoord dat MAT gemeente en OCMW samen
kunnen vergaderen, maar hoeft eigenlijk niet in decreet
te worden opgenomen; “regeldrift” moet stoppen .
Concreet tekstvoorstel art.96, tweede lid: “Het
managementteam bestaat uit de gemeentesecretaris, de
adjunct-gemeentesecretaris, de financieel beheerder en
alle andere leden waarvan de deelname aan het MAT
nuttig wordt geacht voor het functioneren van de
gemeente.”








Standpunt VVOS
Zie VVOS NIEUWS extra editie 13.09.2011
Zeer bedreigend en getuigt van compleet gebreke aan respect
van de Vlaamse overheid voor het werk van zovele collega's.
Op “slinkse” wijze fundering van het OCMW ( Federaal!)
ondermijnen.
Behoud statuut autonoom bestuur voor OCMW. Evt. later EVA
Sluit zich aan bij opmerkingen VVSG
Nergens aangetoond dat samenwerking en integratie altijd leiden
tot minder kosten en meer efficiëntie. Verandering is geen
meerwaarde voor de burger.
Positieve boodschap: OCMW’s vervullen sedert lang steeds
ruimere taken. Het zou getuigen van politieke moed als daarvoor
meer middelen zouden worden vrijgemaakt.









Acties VVOS
21.09.2011: onderhoud met kabinet Bourgeois (provinciale
voorzitters)
Brief met protest naar Bourgeois
Onderhoud met Commissie Binnenlands Bestuur Vlaams
Parlement
Vraag naar standpunt VFG en VLO
Bekrachtiging technisch advies VVSG door raad van beheer
VVSG
Ruime bekendmaking standpunt VVOS
Vraag om steun van centrumsteden
Lokaal: bespreking thematiek met verantwoordelijken
gemeente en OCMW, en met Vlaamse Parlementsleden regio







Standpunt VFG
Waardeert ten volle de inspanningen van de minister
om in te gaan op de legitieme verzuchtingen van de
lokale besturen om de efficiëntie en de duidelijke
beleidsvoering te verbeteren.
Sluit zich grotendeels aan bij standpunt VVSG.
Pleit voor maximale autonomie inzake de
samenwerking, c.q. integratie met het OCMW.
Geïntegreerd personeelsbeleid
Vrije keuze voor invulling MAT binnen minimale
samenstelling bepaald door VR
Pleit voor opentrekken externe mobiliteit voor de
decretale graden, minstens tussen besturen van
dezelfde gemeente ( uitbreiding besluit 20 mei 2011)





Standpunt VLO
Logisch dat voor ontvangers en secretarissen gelijk
wordt geoordeeld maar zien liever dat beide decretale
functies in beide besturen aanwezig zijn.
Nieuwe adjunct zou met het vacant worden van de
functie opnieuw rechten moeten kunnen doen gelden
op de vrijgekomen functie
Financiële reflex: Quid met de verloning bij cumul?
Situatie die zich kan voordoen: men vraagt OCMW
ontvanger om vrijgekomen functie gemeenteontvanger
in te vullen, hij weigert; er wordt een nieuwe
gemeenteontvanger aangeworven en OCMW ontvanger
wordt adjunct.

“De laatste der Mohicanen”?
Vragen
?



Andere wijzigingen OCMW decreet
(voorontwerp)
Gedetailleerde toelichting op AV 16 december 2011
door
Pieter Van Der Stappen VVSG






Thematisch Overzicht
Versterken van de RMW
Beperking 1/3 gemeenteraadsleden opgeheven; RMW
kan volledig uit gemeenteraadsleden bestaan
Gemeentepersoneel kan geen OCMW raadslid zijn
Regels BBC ook van toepassing op Verenigingen
RMW verleent eretitel OCMW voorzitter




Slagkrachtige uitvoerende mandatarissen
Uittredingsvergoeding (ten laste van de gemeente) voor
voorzitter en ondervoorzitter
Vanaf 2013: voorzitter steeds lid van CBS
Procedure herstel van bestuurbaarheid in de gemeente :
ook een nieuwe OCMW voorzitter
Versterking lokaal beheer en management
Wegnemen drempels voor samenwerking
gemeente – OCMW





Maximale integratie
Agenda RMW meegedeeld aan Bgm en GR
1 secretaris/adjunct-gemeentesecretaris
Statutaire ambtenaren kunnen ter
beschikking worden gesteld van de gemeente
(analogie art.60 en 61 OCMW wet)

Verenigingen

Nog verder overleg nodig volgens VVSG




Optimalisering beleids- en beheerscyclus
Jaarrekening: beleidsmatig belang; procedure
vaststelling/goedkeuring wordt herschreven
(art.174)
Rol van de externe audit: evaluatie interne
controlesysteem; expertise
Beleidsrapporten ook voor Verenigingen





Efficiëntieverbeteringen in financieel
en personeel beheer
Decretale procedures kascontrole geschrapt; OCMW
werkt zelf regels uit in interne controlesysteem
Budgethouderschap
◦ Wordt los gekoppeld van bevoegdheid om
verbintenissen aan te gaan
◦ Nadruk op realisatie taakstelling
Samenwerking mogelijk voor wervingsprocedures:
gemeenschappelijke wervingsreserves
Verzelfstandigingsinitiatieven: secretaris hoogste wedde






Modernisering relatie lokaal bestuur – ABB
Toezicht procedure nog meer versoepeld
◦ Inzendingsplicht beperkt ( o.a. personeelsformatie)
◦ Overzichtslijst
Uitwisseling stukken : digitaal
Financiële rapportering : digitaal
Reglementen bekendmaken via website OCMW; geen
aanplakking meer
Vervanger afwezige secretaris/financieel beheerder:
altijd “waarnemer”
Vragen
?
Download