Functie - Gemeente Sint-Martens

advertisement
CC Consult
Gemeente Sint-Martens-Latem
Functiebeschrijving
Functie
Graadnaam: milieuambtenaar
Afdeling: Grondgebiedzaken
Functienaam: milieuambtenaar
Dienst: Milieu
Functiefamilie: coördinerend deskundigen
Subdienst:
Functionele loopbaan: B1-B3
Code:
Doel van de entiteit
De dienst grondgebiedzaken heeft als doel de gehele ruimte en de infrastructuur van de
gemeente te beheren, te onderhouden en nieuwe infrastructuur te voorzien en duurzaam te
ontwikkelen. Ze werkt hierbij volgens een doordachte visie.
Plaats in de organisatie
Werkt onder leiding van en rapporteert aan: afdelingshoofd(Grondgebiedzaken)
Geeft leiding aan: alle medewerkers van de dienst
Voor kennisname
Schrijf “voor kennisname”, vul datum en naam in en plaats uw handtekening
Personeelslid
Direct Leidinggevende
“Voor kennisname”
Datum
Handtekening
Naam
22/10/2010
pagina 1 van 7
CC Consult
Gemeente Sint-Martens-Latem
Functiebeschrijving
Kernresultaten
Strategisch milieubeleid
Coördinatie van de strategische doelstellingen m.b.t. milieubeleid en het organiseren van
overleg.
Doel: bevorderen van een integraal milieubeleid
Dit omvat onder meer de volgende concrete taken:

coördineren en begeleiden van de opmaak van een strategische
milieubeleidsplan waarin missie, visie en strategie worden bepaald en dit in
overleg met bevoegde mandataris(sen)

opmaken, uitvoeren en evalueren van het milieubeleidsplan, het jaarlijkse
actieplan en het jaarlijkse werkingsverslag

begeleiden van de processen die verbonden zijn met de uitvoering en de
evaluatie van het milieubeleidsplan

waken over de efficiëntie en effectieve vertaling van de strategische visie in
operationele doelstellingen

evalueren van de effecten van het gevoerde beleid met het oog op
eventuele vernieuwing ervan

op gang brengen van de lokale dynamiek door het ondersteunen van lokale
actieve actoren en het opzetten van bijzondere en vernieuwende
activiteiten

uitbouwen en stimuleren van de participatie aan een kwalitatief en integraal
milieubeleidsplan

verzamelen van werkingsresultaten m.b.t milieu en de verslaggeving ervan
voorleggen aan gemeentebestuur, beheerraad

adviseren en beleidsondersteuning: formuleren van beleidsadviezen aan het
gemeentebestuur

bijwonen adviesraad
Coördinatie en leiding van de entiteit
Instaan voor de oordeelkundige planning, organisatie, aansturing en opvolging van de
werking van de entiteit en deze vertalen naar concrete doelstellingen voor de directe
medewerkers.
Doel: continuïteit en kwalitatieve werking van de entiteit garanderen
Dit omvat onder meer de volgende concrete taken:

coördineren van de dagelijkse activiteiten van de entiteit

waken over de uitvoering van de opdrachten

begeleiden en optimaal inzetten van medewerkers

in overleg met het managementteam bepalen van ken- en stuurgetallen,
kwantitatieve en kwalitatieve meetcriteria voor de dienstverlening van de
entiteit

zorgen voor de dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse planning van de
werkzaamheden
22/10/2010
pagina 2 van 7
CC Consult
Gemeente Sint-Martens-Latem
Functiebeschrijving

tijdig opstarten, zorgvuldig (doen) toepassen en opvolgen van de diverse
projecten en administratieve procedures

nemen van ambtelijke eindverantwoordelijkheid van alle beslissingen binnen
de entiteit

instaan voor de continuïteit van de entiteit

uitwerken van procedures voor het vlotte verloop van de werkzaamheden
binnen de entiteit

toepassen van en waken over het correcte en efficiënte gebruik van de
interne project- en procesmethodieken

kwaliteitszorg implementeren en opvolgen

coördineren en opvolgen van specifieke belangrijke dossiers en projecten

organisatie van de voorbereiding van de dossiers van de entiteit die aan de
bestuursorganen moeten worden voorgelegd

zorgen voor een projectmatig en gestructureerde aanpak van het werk
Voorbereiding bestuursorganen
Voorbereiding van dossiers en agendapunten voor de bestuursorganen.
Doel: het voorleggen van informatieve en te beslissen agendapunten en dossiers
Dit omvat onder meer de volgende concrete taken:

zorgen voor een goede informatiedoorstroming binnen de eigen entiteiten

voorbereiden en afwerken van dossiers

zorgen voor een goede informatiedoorstroming naar de andere entiteiten
Handhaving - milieutoezicht
Instaan voor de controle van bedrijven (klasse 2 en 3) die een milieuvergunning dienen aan
te vragen bij de gemeente om hun activiteiten te mogen uitvoeren.
Doel: uitvoeren van inspecties bij bedrijven die bij de gemeente een vergunning moeten
aanvragen voor de uitoefening van hun activiteiten
Dit omvat onder meer de volgende concrete taken:

milieuvergunningsaanvragen en –meldingen behandelen op technisch,
administratief en juridisch vlak

het afleveren van vergunningen en dossieropvolging m.b.t.
vergunningsplichtige inrichtingen

organiseren van openbare onderzoeken

uitvoeren van controle op het veld

controle op de naleving van wetten, reglementeringen en vergunningen
Milieuvergunningen
Behandelen en adviseren van milieuvergunningsaanvragen en -beroepen.
Doel: preventie en beperking van mogelijke bronnen van hinder en risico's voor mens en
milieu veroorzaakt door hinderlijke inrichtingen
Dit omvat onder meer de volgende concrete taken:
22/10/2010
pagina 3 van 7
CC Consult
Gemeente Sint-Martens-Latem
Functiebeschrijving

milieuvergunningsaanvragen en –meldingen behandelen op technisch,
administratief en juridisch vlak

afleveren en controleren van milieuvergunningen

organiseren van openbare onderzoeken

samenwerking verlenen bij de behandeling van dossiers door de hogere
overheden

uitvoeren van technische controles

opbouwen en actueel houden van milieudossiers
Sensibiliseren en communiceren
Het sensibiliseren, informeren en communiceren over milieu. De burgers informeren over de
natuur en het milieubeleid aan de hand van didactisch materiaal.
Doel: sensibiliseren van de bevolking m.b.t. de milieuproblematiek en natuurbehoud
Dit omvat onder meer de volgende concrete taken:

schrijven van artikels

maken van folders en affiches

promotie van educatieve pakketten
Milieuprojecten
Uitdenken, ondersteunen, uitwerken, coördineren en evalueren van milieuprojecten.
Doel: de inwoners sensibiliseren en attent maken op milieugerelateerde problemen en
potentiële oplossingen
Dit omvat onder meer de volgende concrete taken:

organiseren van initiatieven ter bescherming van het milieu

plannen, uitvoeren en evalueren van de eigen projecten

het uitbouwen van samenwerkingsverbanden en netwerken rond milieu

ondersteunen en meewerken aan initiatieven van derden (andere
overheden, non-profit organisaties,…)

informatieverstrekking over milieuproblemen en oplossingen

informatiecampagnes rond verschillende thema's (water, grond, afval…)
uitwerken en voeren
Ontwikkelen milieudatabank
Opzetten van een milieu management informatie systeem waarin onder meer al de klachten
rond milieu worden verzameld
Dit omvat onder meer de volgende concrete taken:

opzetten van een milieudatabank

up-to-date houden van de milieudatabank
Afvalbeheer
Uitvoeren van taken die nodig zij voor een efficiënte en effectieve werking van het
containerpark en afvalbeheer.
Doel: de werking van het containerpark optimaliseren
22/10/2010
pagina 4 van 7
CC Consult
Gemeente Sint-Martens-Latem
Functiebeschrijving
Dit omvat onder meer de volgende concrete taken:

bijhouden afvalregister en andere documenten

opvolgen van activiteiten op het containerpark en hierover rapporteren aan
de milieuambtenaar

toezicht houden op het containerpark

instaan voor het sorteren, overladen en afvoeren van afval

melden van onregelmatigheden

bijhouden van de ontvangsten

organisatie en onderhoud van het containerpark

werken met DIFTAR-software

afvalmateriaal recycleren volgens de bepalingen van het afvalstoffenplan

initiaties geven over thuis composteren
Klachtenbehandeling
Registreren en behandelen van ingediende klachten.
Doel: binnen aanvaardbare termijnen een oplossing voor gestelde problemen kunnen
formuleren of de betrokkenen doorverwijzen naar bevoegde instanties
Dit omvat onder meer de volgende concrete taken:

het instellen van een onderzoek, inclusief het uitvoeren van plaatsbezoeken

nagaan of ingediende klachten gegrond zijn

het adviseren en/of het formuleren van een voorstel tot oplossing

het plegen van overleg met de betrokken partijen

consulteren van bevoegde instanties voor het inwinnen van informatie,
verkrijgen van advies, doorverwijzen van klachten…
Budgetbeheer
Waken over het opstellen en opvolgen van budgetvoorstellen van de entiteit.
Doel: behalen van de financiële doelstellingen van de organisatie
Dit omvat onder meer de volgende concrete taken:

inzetten van de beschikbare middelen op de meest efficiënte manier

aanbrengen van voorstellen naar optimalisatie in uitvoering m.b.t. middelen
en kosten

zorgen voor een gefundeerd, samenhangend, tijdig en nauwkeurig
budgetvoorstel en voor een accuraat budgetbeheer en -controle
Wetgeving en regelgeving
Zich op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom de wetgeving en regelgeving van
belang voor de entiteit.
Doel: de entiteit voorzien van de nodige kennis voor het uitvoeren van de taken
Dit omvat onder meer de volgende concrete taken:

22/10/2010
de nodige vakkennis opdoen en de opgedane kennis integreren in de
werking van de organisatie
pagina 5 van 7
CC Consult
Gemeente Sint-Martens-Latem
Functiebeschrijving

vertalen van wetgeving en regelgeving in richtlijnen naar de medewerkers
van de eigen entiteit

briefen van de medewerkers om het benodigde kennisniveau op peil te
houden
Verruimende bepaling: op vraag van de direct leidinggevende verricht de werknemer
ondersteunende taken van de eigen dienst of van andere diensten.
22/10/2010
pagina 6 van 7
CC Consult
Gemeente Sint-Martens-Latem
Functiebeschrijving
Functieprofiel
De definities en gradaties van de technische en gedragscompetenties worden ter
beschikking gesteld in de competentiegids. Per competentie worden 3 gradaties
onderscheiden. Een hogere gradatie impliceert steeds dat de lagere gradatie ook is
verworven.
Technische Competenties
Gradatie
Wetgeving en regelgeving
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
grondig
Werking en werkmiddelen
voldoende
PC-Vaardigheden
Competentie
Communicatiemanagement
Strategisch management
Presentaties (PowerPoint)
Rekenbladen (Excel)
Software eigen aan de functie
Tekstverwerking (Word)
Procedures en procesbeheer
Projectmatig werken
Werking van de organisatie
Wetgeving en regelgeving m.b.t. de functie
elementair
Cluster
Management en beleid
X
X
X
X
X
X
X
X
Gedragscompetenties
Gradatie
22/10/2010
gradatie 3
Leiderschap
Persoonsgebonden
gedrag
Probleemoplossend
gedrag
Waardegebonden gedrag
gradatie 2
Interactief gedrag
gradatie 1
Cluster
Beheersmatige
vaardigheden
Informatieverwerkend
gedrag
X
X
X
Analytisch denken
X
X
X
Conceptueel denken
Schriftelijke communicatie
Teamwerk en samenwerken
Coaching
Kwaliteit en accuraatheid
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Klantgerichtheid
X
X
Integriteit
X
X
Competentie
Plannen en organiseren
X
X
pagina 7 van 7
Download