Functie - Kuurne

advertisement
Gemeente en OCMW Kuurne
Functiekaart
Functie
Graadnaam: deskundige
Afdeling: Samenleven
Functienaam: deskundige bibliotheek
Dienst: Vrije tijd
Functiegroep: deskundigen
Subdienst: Bibliotheek
Functionele loopbaan: B1-B3
Code:
Doel van de entiteit
De afdeling samenleven heeft als doel alle persoonsgerelateerde dienstverlening op een kwalitatieve
manier aan te bieden. De afdeling omvat de dienst burgerzaken en alle vrijetijdsdiensten.
De dienst vrije tijd stuurt, begeleidt en coördineert het gemeentelijk vrijetijdsbeleid teneinde een
optimale afstemming tussen de diverse actoren in het brede culturele en vrijetijdsveld te bekomen
en een integraal en kwalitatief cultuur- en vrijetijdsbeleid in de gemeente te stimuleren. De dienst
bestaat uit de subdiensten jeugd, sport, cultuur & toerisme, evenementen & feestelijkheden en
bibliotheek.
De bibliotheek is een laagdrempelige ontmoetingsplaats waar iedereen vrije toegang krijgt tot
verschillende diensten. Ze beschikt over een actuele, deels digitale, collectie (boeken, tijdschriften,
kranten, dvd’s, luisterboeken,…) en biedt de burger een kwalitatief antwoord op alle vragen naar
kennis, cultuur, informatie en ontspanning. Ze is partner van het onderwijs op gebied van stimuleren
van leesplezier en opzoeken van veilige informatie.
Plaats in de organisatie
Werkt onder leiding van en rapporteert aan: bibliothecaris
Voor kennisname
Schrijf “voor kennisname”, vul datum en naam in en plaats uw handtekening
Personeelslid
Direct Leidinggevende
“Voor kennisname”
Datum
Handtekening
Naam
CC Consult
5 januari 2016
pagina 1 van 7
Gemeente en OCMW Kuurne
Functiekaart
Kernresultaten
Uitleenactiviteiten
Instaan voor de uitleenactiviteiten op basis van de vastgelegde uitleenmodaliteiten en -procedures.
Doel: de gebruikers op een klantvriendelijke wijze helpen
Dit omvat onder meer de volgende concrete taken:

uitlenen en innemen van materialen

opvolgen reservaties
Dienstverlening bibliotheek
Aanbieden van dienstverlening in bibliotheek.
Doel: de leners op een klantvriendelijke manier wegwijs maken doorheen de diensten van de
bibliotheek.
Dit omvat onder meer de volgende concrete taken:

Publieke dienstverlening ook s ‘avonds en op zaterdagvoormiddag

Doorverwijzen naar specifieke instanties

Klanten onthalen, informeren, adviseren en begeleiden bij hun vraag naar
informatie
Collectievorming
Instaan voor een zorgvuldige en evenwichtige collectievorming en toegang bieden tot zoveel
mogelijk informatie.
Doel: tegemoetkomen aan de informatie- en ontspanningsbehoefte van de (potentiële) gebruikers
Dit omvat onder meer de volgende concrete taken:

meewerken aan een sterke combinatie van fysieke en digitale bibliotheek

verantwoordelijk voor het aanschaf- en afvoerbeleid van een aantal onderdelen
van de collectie

instaan voor en begeleiden van medewerkers op vlak van ontsluiting, verwerking,
opstelling van de collectie en doen toepassen van de gemaakte afspraken en
procedures

toezien op uitvoering publieksvriendelijke opstelling en signalisatie binnen het
eigen domein

instaan voor een onderdeel van de collectievorming, in samenspraak met de
eindverantwoordelijke
CC Consult
5 januari 2016
pagina 2 van 7
Gemeente en OCMW Kuurne
Functiekaart
Strategisch bibliotheekbeleid
Opzetten, opvolgen, evalueren en bijsturen van een strategisch bibliotheekbeleid
Doel: nastreven van een kwalitatief bibliotheekbeleid voor de burger
Dit omvat onder meer de volgende concrete taken:

coördineren en begeleiden van de opmaak van de beleidsdoelstellingen voor de
bibliotheek

opmaken, uitvoeren en evalueren van de beleidsdoelstellingen, de actieplannen en
de acties m.b.t. bibliotheek

verzamelen van werkingsresultaten bibliotheek en de verslaggeving ervan
voorleggen aan het bestuur

waken over de efficiëntie en effectieve vertaling van de strategische visie in
operationele acties

evalueren van de effecten van het gevoerde beleid met het oog op eventuele
vernieuwing ervan

organiseren van de bevraging van
bibliotheekgebruiker en deze beoordelen
de
informatiebehoefte
bij
de
Bibliotheekpromotie en public relations
Promotie en bekendmaking van de mogelijkheden en de dienstverlening van de bibliotheek via
diverse acties en evenementen al dan niet in samenwerkingsverband.
Doel: bijdragen tot cultuurparticipatie in het algemeen en leesbevordering in het bijzonder
Dit omvat onder meer de volgende concrete taken:

organiseren en coördineren van activiteiten en rondleidingen in samenwerking
met collega's en partners

samenwerking met andere bibliotheken

promotieactiviteiten
ontwikkelen
die
gericht
zijn
op
de
bibliotheekbezoekers, specifieke doelgroepen en/of potentiële gebruikers

plannen en vastleggen modaliteiten op vlak van samenwerking met scholen,
verenigingen,…

plannen en opzetten van infostands rond bepaalde thema’s
CC Consult
5 januari 2016
eigen
pagina 3 van 7
Gemeente en OCMW Kuurne
Functiekaart
Doelgroepenwerking
Definiëren van de te bereiken groepen. Acties en activiteiten specifiek voor hen uitwerken op korte
en lange termijn.
Doel: doelgroepen van (potentiële ) lezers bereiken en hun leesgedrag stimuleren
Dit omvat onder meer de volgende concrete taken:

begeleiden van klassen en groepen tijdens bibliotheekbezoek - spel - rondleiding

opzetten van korte- en lange termijnplanning rond bereiken en werven van
specifieke doelgroepen

het opzetten van projecten gericht naar bepaalde doelgroepen (zoals kinderen &
jeugd, senioren,…)
Interne communicatie
Meewerken aan een optimale interne communicatie binnen het team
Doel: realiseren van een vlotte interne werking
Dit omvat onder meer de volgende concrete taken:

actieve deelname aan het teamoverleg

organiseren (project)overleg
Externe communicatie en externe contacten
Instaan voor een open externe communicatie.
Doel: verzorgen van de communicatiestroom naar de burger en andere belanghebbenden
Dit omvat onder meer de volgende concrete taken:

instaan voor een vlot contact met de burger

bestaande relaties met externen (andere openbare diensten, toezichthoudende
overheden,…) in kaart brengen en onderhouden

de organisatie en/of entiteit vertegenwoordigen in diverse organisaties of op
evenementen, fora,…

telefonische en schriftelijke contacten op een efficiënte en professionele manier
afhandelen

ontvangen, afhandelen en/of doorsturen van binnenkomende vragen en
opmerkingen
Wetgeving en regelgeving
Zich op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom de wetgeving en regelgeving van belang
voor de entiteit.
Doel: de entiteit voorzien van de nodige kennis voor het uitvoeren van de taken
CC Consult
5 januari 2016
pagina 4 van 7
Gemeente en OCMW Kuurne
Functiekaart
Dit omvat onder meer de volgende concrete taken:

de nodige vakkennis opdoen en de opgedane kennis integreren in de werking van
de organisatie

briefen van de medewerkers om het benodigde kennisniveau op peil te houden

wetgeving en regelgeving kunnen toepassen

vakgerichte informatie raadplegen
Administratie
Uitvoeren van administratieve handelingen.
Doel: administratieve ondersteuning bieden aan de entiteit
Dit omvat onder meer de volgende concrete taken:

uitvoeren van administratieve taken in opdracht van de leidinggevende

opmaken van verslagen en nota's

opstellen artikels voor het infoblad
Verruimende bepaling: op vraag van de direct leidinggevende verricht de werknemer ondersteunende
taken van de eigen dienst of van andere diensten.
CC Consult
5 januari 2016
pagina 5 van 7
Gemeente en OCMW Kuurne
Functiekaart
Functieprofiel
De definities en gradaties van de technische en gedragscompetenties worden ter beschikking gesteld
in de competentiegids. Per competentie worden 3 gradaties onderscheiden. Een hogere gradatie
impliceert steeds dat de lagere gradatie ook is verworven.
Kennen en kunnen
Gradatie
voldoende
Management en beleid
X
X
Financieel management
X
PC-Vaardigheden
Algemene PC-vaardigheden
X
Excel
X
Outlook
X
X
Presentaties
X
X
X
Software eigen aan de functie
X
X
X
Word
X
X
Werking en werkmiddelen
Procedures en procesbeheer
X
Projectmatig werken
X
X
Werking van de organisatie
X
X
Wetgeving en regelgeving
Wetgeving en regelgeving m.b.t. de functie
X
X
Wetgeving en regelgeving m.b.t. de organisatie
X
X
CC Consult
Competentie
5 januari 2016
grondig
elementair
Communicatiemanagement
Cluster
X
pagina 6 van 7
Gemeente en OCMW Kuurne
Functiekaart
Gedrag
Gradatie
gradatie 2
Plannen en organiseren
X
X
Informatieverwerkend
gedrag
Analytisch denken
X
X
Interactief gedrag
Teamwerk en samenwerken
X
X
Persoonsgebonden gedrag
Kwaliteitsvol werken
X
X
Leerbereidheid
X
X
Flexibiliteit
X
X
Klantgerichtheid
X
X
Besluitvaardigheid
X
X
Creativiteit
X
X
Integriteit en loyauteit
X
X
Probleemoplossend gedrag
Waardegebonden gedrag
CC Consult
Competentie
5 januari 2016
gradatie 3
gradatie 1
Beheersmatige
vaardigheden
Cluster
X
pagina 7 van 7
Download