Functie

advertisement
OCMW LEDE
Het OCMW van Lede gaat over tot de aanwerving van een
KINESITHERAPEUT
halftijds – statutair
niveau A1a – A2a – A3a
minimum bruto maandloon (bij voltijds prestaties): 2.928,63 euro
of
niveau BV1 – BV2 – BV3
minimum bruto maandloon (bij voltijdse prestaties): 2.338,88 euro
Aanwervingsvoorwaarden:
- onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de
Zwitserse Bondsstaat;
- een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde
functie;
- de burgerlijke en politieke rechten genieten;
- medisch geschikt verklaard worden door de arbeidsgeneesheer;
- houder zijn van ten minste het brevet van gegradueerde, licenciaat of master in de
kinesitherapie;
- slagen voor de selectieprocedure.
Er wordt een wervingsreserve aangelegd voor twee jaar.
Interesse?
Je sollicitatiebrief vergezeld van je CV en een kopie van het vereiste diploma, dienen
verstuurd te worden naar de voorzitter van het OCMW Lede, Annelies De Meersman,
Kasteeldreef 50 te 9340 Lede tegen uiterlijk 30 januari 2014.
De gedetailleerde functiebeschrijving kan je raadplegen op de website van het OCMW:
www.ocmw.lede.be of opvragen bij de personeelsdienst
(tel. 053/60.62.98 of via [email protected]).
Functie
Graadnaam:kinesitherapeut
Afdeling:WZC
Functienaam:
Dienst:
Functiefamilie:verzorgenden
Subdienst:
Functionele loopbaan:A1a-A3a/BV1-BV3
Code:
Doel van de entiteit
Het woon- en zorgcentrum ontwikkelt en verleent een optimale dienstverlening en een
zorgaanbod op maat van de zorgbehoevende bewoners, en dit in diverse domeinen met als
doel de levenskwaliteit van de bewoners te verhogen en zo veel mogelijk de sociale
contacten met familie en/of derden te behouden. Het woonzorgcentrum behartigt het totale
welzijn van de bewoners.
Plaats in de organisatie
Werkt onder leiding van en rapporteert aan: hoofdverpleegkundige(WZC, Verpleging en
verzorging)
Voor kennisname
Schrijf “voor kennisname”, vul datum en naam in en plaats uw handtekening
Personeelslid
“Voor kennisname”
Datum
Handtekening
Naam
Direct Leidinggevende
Kernresultaten
Interne communicatie
Instaan voor een open interne communicatie naar de medewerkers, de
dienstverantwoordelijke, de andere entiteiten en het bestuur.
Doel: zorgen dat iedereen toegang heeft tot de informatie die noodzakelijk is om zijn taak
optimaal te kunnen realiseren
Dit omvat onder meer de volgende concrete taken:

meewerken aan een optimaal interne communicatie binnen de entiteit

deelnemen aan intern overleg

zorgen voor een optimale communicatie met de leidinggevende

bevorderen van communicatie in alle richtingen

behandelen van binnenkomende vragen en opmerkingen

signaleren en (helpen) oplossen van noden, behoeften en tekorten
vastgesteld tijdens het werken met de diverse entiteiten en medewerkers
Hygiëne
Treffen van handelingen rond hygiëne en naleven van minimale normen rond hygiëne.
Doel: mogelijke risico's en schade beperken
Dit omvat onder meer de volgende concrete taken:

rapporteren van onhygiënische situaties

toepassen van instructies m.b.t. hygiëne

ingrijpen bij onhygiënische situaties

opvolgen van instructies m.b.t. alle multiresistente kiemen

opvolgen van instructies rond handhygiëne
Wetgeving en regelgeving
Zich op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom de wetgeving en regelgeving van
belang voor de entiteit.
Doel: de entiteit voorzien van de nodige kennis voor het uitvoeren van de taken
Dit omvat onder meer de volgende concrete taken:

de nodige vakkennis opdoen en de opgedane kennis integreren in de
werking van de organisatie

briefen van de medewerkers om het benodigde kennisniveau op peil te
houden

wetgeving en regelgeving kunnen toepassen

deelnemen aan en organiseren van bijscholing, vorming,… voor het op peil
houden van het benodigde kennisniveau

vakgerichte informatie raadplegen

correct gebruik van de tikklok

naleven van het arbeidsreglement

naleven van de dienstnota's
Kinesitherapie
Bijdragen tot het herwinnen of behouden van de zelfredzaamheid van de bewoners.
Doel: de mobiliteit en zelfredzaamheid vergroten van de bewoners
Dit omvat onder meer de volgende concrete taken:

de bewoner observeren, evalueren en toekomstige evolutie trachten in te
schatten vanuit het oogpunt van een preventieve zorg

uitvoeren van handelingen volgens de richtlijnen van het zorgplan of op
voorschrift van de doktor

zorg op maat en aandacht voor specifieke doelgroepen

ontwikkelen van aangepaste bewegingsactiviteiten voor de bewoners

planning, organisatie en uitvoering van specifieke kiné-opdrachten

instaan voor psychomotorische training

duiding, procedures opstellen bij gebruik ergonomische hulpmiddelen

opstellen en bewaken procedures

transfertfiches invullen

instaan voor beheer van hulpmiddelen inzake verplaatsingen
Verruimende bepaling: op vraag van de direct leidinggevende verricht de werknemer
ondersteunende taken van de eigen dienst of van andere diensten.
Functieprofiel
De definities en gradaties van de technische en gedragscompetenties worden ter
beschikking gesteld in de competentiegids. Per competentie worden 3 gradaties
onderscheiden. Een hogere gradatie impliceert steeds dat de lagere gradatie ook is
verworven.
Technische Competenties
Gradatie
X
X
X
X
X
X
X
grondig
Wetgeving en regelgeving
voldoende
Werking en werkmiddelen
Competentie
PIM (Personal Information Manager) (Outlook)
Software eigen aan de functie
Tekstverwerking (Word)
Procedures en procesbeheer
Werking van de organisatie
Werkmiddelen en werkmethodieken
Wetgeving en regelgeving m.b.t. de functie
elementair
Cluster
PC-Vaardigheden
X
X
X
X
X
Gedragscompetenties
Gradatie
Waardegebonden gedrag
X
Empathie (inlevingsvermogen)
Mondelinge communicatie
Teamwerk en samenwerken
Flexibiliteit
X
X
X
X
X
X
X
X
Kwaliteit en nauwgezetheid
Creativiteit
X
X
X
X
Initiatief
Klantgerichtheid
Integriteit
X
X
X
X
X
X
gradatie 3
Probleemoplossend
gedrag
gradatie 2
Persoonsgebonden
gedrag
Competentie
Plannen en organiseren
gradatie 1
Cluster
Beheersmatige
vaardigheden
Interactief gedrag
Aanwervingsvoorwaarden


Houder zijn van de beroepstitel van kinesitherapeut;
Houder van een universitair diploma in de kinesitherapie of een diploma van hoger
onderwijs van het lange type buiten de universiteit in kinesitherapie (licentiaat of master
in de kinesitherapie);
 Indien behaald voor 1 november 2002, een diploma van kinesitherapie, na een opleiding
van minstens 3 jaar in het voltijds hoger onderwijs (gegradueerde in de kinesitherapie);
 slagen voor een selectieprocedure.
Selectieprogramma
a) Een kennisproef in verband met de specifieke vereisten van de functie (40 punten)
 kennis van de kinesitherapeutische technieken en behandelingswijzen, meer specifiek
naar geriatrische patiënten;
 kennis van psychosomatische problemen van bejaarden;
b) Gevalstudie (40 punten)
de kandidaat wordt geconfronteerd met een probleemsituatie die zich tijdens de latere
uitoefening van de functie kan voordoen;
de totale context van de problematiek wordt geschetst waarna de kandidaat tracht aan de
hand van een verslag een oplossing uit te werken en voor te leggen.
c) Mondeling gedeelte (20 punten)
evaluatie van de overeenstemming van het profiel van de kandidaat met de specifieke
vereisten van de functie, evenals van zijn motivatie, van zijn persoonlijkheid, eventuele
werkervaring, vakkennis en van zijn interesse voor het werkterrein.
Selectiecommissie




1 licentiaat of master in de psychologie;
1 kinesitherapeut A1 of master in de kinesitherapie;
1 directeur woonzorgcentrum;
1 OCMW-secretaris(van een OCMW van klasse 3 of hoger) (voorzitter van de jury).
Download