Afdelingsverantwoordelijke verpleging en verzorging WZC Paradijs

advertisement
INFOBROCHURE
Afdelingsverantwoordelijke
verpleging en verzorging
WZC Paradijs
Contractuele, voltijdse functie
BV1-BV3
Selectieprocedure met het oog op een onmiddellijke aanwerving en met aanleg van een
werfreserve van 2 jaar
Bachelordiploma verpleegkunde
Afsluiting sollicitatietermijn: 8 oktober 2015
Datum selectieproeven: 23 oktober 2015
A. Korte voorstelling
Het pittoreske Lier is gelegen aan de samenvloeiing van de Grote en de Kleine Nete, op een boogscheut van
Antwerpen en Brussel. De stad telt iets meer dan 34.000 inwoners. Bezienswaardigheden die je niet mag
missen, zijn de Sint-Gummaruskerk, het Begijnhof en de Zimmertoren. Ook het indrukwekkende stadhuis, met
belfort, in het midden van de vernieuwde Grote Markt is een ommetje waard.
Het stadsbestuur van Lier en het OCMW van Lier werken al een tijdje samen, onder een gemeenschappelijke
secretaris. Geleidelijk aan worden alle processen gestroomlijnd zodat we naar één organisatie evolueren.
De missie van stad Lier:
De stad Lier is een historische, kleinschalige (in de zin van ‘gezellig’) en bruisende stad met regionale
uitstraling. Het stadsbestuur zorgt voor een kwaliteitsvolle dienstverlening aan iedere inwoner, werknemer,
ondernemer en bezoeker opdat het goed is om er te leven, te wonen, te werken en te vertoeven.
De missie van OCMW Lier:
Het OCMW Lier beoogt op lokaal niveau duurzaam en in partnerschap met andere actoren op het terrein de
sociale grondrechten van de burgers te realiseren en dit in een voortdurend veranderend sociaal landschap.
Het OCMW werkt hierbij niet enkel curatief, maar ook preventief en opteert resoluut voor een integrale aanpak
van het lokaal sociaal beleid; prioritaire aandacht gaat naar kansarmen en zorgbehoevende ouderen.
Bij stad en OCMW Lier zorgen meer dan 600 medewerkers voor een klantvriendelijke dienstverlening aan
inwoners en het realiseren van de beleidsbeslissingen. Daarvoor hebben we medewerkers met verschillende
kwaliteiten nodig.
We staan beslist open voor een grote verscheidenheid in de organisatie. Daarom moedigen we ook personen
uit minderheidsgroepen aan om te solliciteren. We selecteren kandidaten op basis van hun competenties en
maken geen onderscheid op basis van leeftijd, geslacht, afkomst, cultuur, seksuele geaardheid of geloof.
Meer informatie over stad en OCMW Lier vind je op www.lier.be en www.sociaalhuislier.be.
Woonzorgcentrum Paradijs
WZC Paradijs verhuisde eind 2012 naar een nieuw gebouw aangepast aan de hedendaagse
verwachtingen. Ongeveer 180 personeelsleden zorgen voor 184 bewoners (waarvan 7 kortverblijf).
In 2013 opende het dagverzorgingscentrum De Passage de deuren. Hier zijn 15 plaatsen voor
zorgbehoevenden die in staat zijn thuis te verblijven. Ze worden overdag opgevangen, om ’s avonds en ’s
nachts terug te keren naar hun gewone thuisomgeving.
Het WZC heeft de naam en reputatie ‘een goede en warme thuis’ te zijn voor de bewoners. Vanuit dit
standpunt is de missie en visie gerealiseerd.
Missie
Zorg op maat
Zelfstandigheid, Ondersteuning, Respect, Gelijkwaardigheid
Open huis, Privacy
Multidisciplinair, Attitude, Activiteiten, Thuismilieu
Visie
In de visie op ouderenbeleid is geopteerd om het belang van de bewoners te laten primeren. Het WZC
biedt de bewoners een zo volledig mogelijk en kwalitatief hoogstaand dienstenpakket op maat aan. De
zorg wordt, daar waar de bewoner er niet meer in slaagt in te staan voor zijn eigen verzorging,
overgenomen door het verplegend en verzorgend personeel (en de mantelzorg).
Het WZC verwacht van elke medewerker dat de bewoner met respect behandeld wordt: respect voor zijn
eigenheid, ideeën en wensen, respect voor zijn mogelijkheden en gevoeligheden, respect voor zijn
overtuiging en altijd rekening houdend met het specifieke levensverhaal van de bewoner.
B. Functie
Stad en OCMW Lier zoeken een afdelingsverantwoordelijke voor WZC Paradijs. Dit is een functie op BV1
– BV3 niveau, binnen het team verpleging en verzorging.
De afdelingsverantwoordelijke geeft leiding aan het verzorgend, verplegend en logistiek personeel op de
toegewezen afdeling (+/- 30 bewoners) en volgt de zorg- en medische dossiers op.
De afdelingsverantwoordelijke werkt doorgaans in dagdienst. Hij/zij dient 1 weekend op 6 te werken
(vooraf gegaan door 1 late shift op vrijdag).
FUNCTIEBESCHRIJVING
Afdelingsverantwoordelijke (BV1-BV3)
PLAATS IN DE ORGANISATIE
Dienst :
Verpleging en Verzorging WZC Paradijs
Rapporteert aan :
Hoofdverpleegkundige
Geeft leiding aan :
verpleging, verzorging, logistieke hulp
DOEL VAN DE FUNCTIE
De medewerkers van de afdeling in staat stellen via zorg op maat de visie van het WZC maximaal te
benaderen.
De medewerkers aansturen en begeleiden.
Aandacht hebben voor verpleegkundige technieken.
RESULTAATGEBIEDEN
RESULTAATGEBIED 1 : Leidinggeven
Doel : Geeft leiding aan verplegend, verzorgend en logistiek personeel en ziet toe op een
kwalitatieve zorg voor de bewoners
Dit omvat ondermeer volgende taken :
- Aansturen, begeleiden en coachen van de medewerkers
- Voeren van plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken
- Mee bewaken van de uniformiteit van de werking binnen het WZC
- Werkinstructies en procedures opvolgen
RESULTAATGEBIED 2 : Medische opvolging van de bewoners
Doel : Opvolgen van de zorg- en medische dossiers en uitvoeren van de door de arts
voorgeschreven behandeling
Dit omvat ondermeer volgende taken :
- Opvolgen van de zorg- en medische dossiers
- Bewaken en verbeteren van de kwaliteit van het zorgpakket
- Overleg met de arts en andere disciplines
- Uitvoeren en bijsturen van verpleegkundige en verzorgende taken
RESULTAATGEBIED 3 : Teamwerking
Doel : In team streven naar een optimale uitvoering van de missie en visie
Dit omvat ondermeer volgende taken :
- Opleiden en inwerken van nieuwe medewerkers en hen op weg helpen in de integratie op de
afdeling
- Bewaken van het samenhorigheidsgevoel op de afdeling
- Regelmatig werkoverleg plegen met de medewerkers
RESULTAATGEBIED 4 : Communicatie
Doel : Op een duidelijke manier boodschappen overbrengen naar diverse betrokkenen
Dit omvat ondermeer volgende taken :
- Verstrekken van relevante info aan hoofdverpleegkundige
- Zorgdossiers bespreken en opvolgen
- Behartigen van de positieve imagovorming van de organisatie als vertegenwoordiger naar
bewoners en bezoekers
- Relatie met familie/vertegenwoordiger en bewoner behartigen
RESULTAATGEBIED 5 : Algemeen beleid
Doel : De noden, prioriteiten en objectieven van de organisatie behartigen
Dit omvat ondermeer volgende taken :
- Het aanreiken van ideeën en meewerken aan veranderings- en vernieuwingsprocessen
- Inzicht hebben in het beleid en de visie van de organisatie en deze ondersteunen
- Klachten opvolgen
- Wettelijke regels naleven
- Bereidheid tot vorming
COMPETENTIES
KERNCOMPETENTIES
Klantgerichtheid
Gradatie 2: Onderzoekt actief wensen en noden van interne en externe klanten en stemt eigen
dienstverlenging erop af
Collegialiteit en samenwerken
Gradatie 2: Bevordert en onderhoudt de samenwerking
Integriteit
Gradatie 3: Handelt integer in een veelheid aan situaties, ook in die waar geen eenduidige
regelgeving voor bestaat
Loyauteit (organisatieverbondenheid)
Gradatie 3: Bewaakt en verdedigt de belangen en opdrachten van de organisatie
Kwaliteit en nauwgezetheid
Gradatie 2: Levert correct en kwalitatief werk af
Flexibiliteit
Gradatie 2: Bekijkt de werkwijze kritisch en past deze aan indien nodig
FUNCTIESPECIFIEKE GEDRAGSCOMPETENTIES
Plannen en organiseren
Gradatie 2: Plannen en organiseren van eigen werk en dat van anderen
Empathie
Gradatie 2: Houdt rekening met door anderen geuite gedachten, gevoelens, behoeften en
verwachtingen
Leiding geven
Gradatie 2: Geeft richting op het niveau van processen en structuren
Coachen
Gradatie 2: Biedt hulp en steun bij het ontwikkelen van de gewenste gedragsvaardigheden
noodzakelijk voor het uitoefenen van de functie
Veranderingsbereidheid
Gradatie 2: Stelt bestaande procedures spontaan in vraag en ziet nieuwe mogelijkheden
TECHNISCHE COMPETENTIES
Algemene PC vaardigheden
Gradatie 1: Elementaire kennis
Werking van de organisatie
Gradatie 2: Voldoende kennis
Werkmiddelen en methoden
Gradatie 2: Voldoende kennis
C. Aanwervingsvoorwaarden
De kandidaat moet:
- houder zijn van de beroepstitel van gegradueerd verpleegkundige;
- beschikken over een diploma hoger onderwijs in de verpleegkunde (bachelor in de
verpleegkunde of daarmee gelijkgesteld, master in de verpleegkunde)
- een blanco strafregister hebben
D. Selectieprocedure
De selectieprocedure bestaat uit 3 delen.
 Om geslaagd te zijn moet de kandidaat 50% van de punten behalen op schriftelijk, 50 % op het
mondeling selectiegedeelte en 60% op het geheel van deze 2 delen van de selectie.
 De kandidaat neemt deel aan een psychotechnische proef. Deze wordt gevalideerd nadat de
kandidaat geslaagd is op het schriftelijk gedeelte. De psychotechnische proef is adviserend voor de
selectiecommissie.
 De geslaagde kandidaten worden gerangschikt naar resultaat.
De persoon die eerst gerangschikt is, nadat hij geslaagd is in het schriftelijk en het mondeling gedeelte
wordt aangesteld.
Er kan een preselectieproef plaatsvinden vanaf het moment dat er meer dan 50 kandidaten zijn.
Deel 1: Schriftelijk gedeelte (30/60 te behalen)
De kandidaat wordt geconfronteerd met de beschrijving van één of meer situaties en/of
praktijkonderwerpen die verband houden met de functie en waarbij een aantal competenties worden
getoetst. De wetgeving of specifieke kennis m.b.t. de functie kan hierin worden verwerkt. De kandidaat
werkt een oplossing uit, om deze aan de hand van een verslag/nota weer te geven.
Deel 2: Psychotechnische proef (adviserend voor de selectiecommissie)
De psychotechnische proef bestaat uit een rollenspel, waarbij een situatie wordt gesimuleerd die zich
tijdens de uitvoering van de functie kan voordoen. Op die manier wordt geobserveerd hoe de kandidaat
reageert in reële omstandigheden.
Deel 3: Mondeling gedeelte (20/40 te behalen)
Er vindt een gesprek plaats met de selectiecommissie, bestaande uit meerdere juryleden. In het gesprek
wordt het profiel van de kandidaat getoetst met de specifieke vereisten van de functie. De motivatie,
persoonlijkheid, werkervaring, vakkennis en de interesse voor het werkterrein worden besproken. Ook de
competenties worden in het gesprek grondig bevraagd.
E. Aanbod
Weddeschaal BV1 – BV3
Basiswedde in trap 0 : 2.596,16 euro bruto/maand (inclusief 11% toeslag voor wisselende diensten)
Basiswedde in de 10de weddetrap : 2.960,66 euro bruto/maand (inclusief 11% toeslag voor wisselende
diensten)
Alle relevante ervaring in de privésector kan worden meegeteld voor het bepalen van de anciënniteit.
Tevens tellen alle prestaties in de openbare sector mee.
Het salaris wordt aangevuld met heel wat interessante voordelen:
- Maaltijdcheques van 6 euro
- Volledige terugbetaling van het openbaar vervoer
- Fietsvergoeding
- Hospitalisatieverzekering
- Vast dagrooster met 1 weekend op 6 weken te werken
- 26 dagen vakantie
F. Hoe solliciteren?
Heb je interesse voor deze functie?
Bezorg dan je cv, motivatiebrief en een kopie van je diploma voor 9 oktober 2015 via [email protected]
Voor meer informatie kan je terecht bij het team personeel en interne communicatie op tel. 03 491 67 99
of via [email protected]
G. Timing
De selectieproeven vinden plaats op 23 oktober 2015
Download