openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn

advertisement
Infobundel openverklaarde betrekking van
Schoonmaak rusthuis (m/v)
OCMW TORHOUT
Torhout
I.
ALGEMENE TOELATINGS- EN AANWERVINGSVOORWAARDEN
1.
Een gedrag vertonen in overeenstemming met de eisen van de functie, te staven met
een uittreksel uit het strafregister.
2.
De burgerlijke en politieke rechten genieten.
3.
Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie.
4.
Voldoen aan de vereiste over de taalkennis, opgelegd door de wetten op het gebruik der
talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.
5.
Slagen voor de selectieprocedure.
II.
SPECIFIEKE AANWERVINGSVOORWAARDEN
6. Geen enkele vereiste inzake diploma, studiegetuigschrift, of relevante beroepservaring.
III.
SELECTIEPROGRAMMA
Deel I: Competentieproef ( op 50 punten)
Om deel te kunnen nemen aan deel II moeten de kandidaten tenminste 50% behalen
in deel I.
Deel II: Mondelinge proef ( op 50 punten)
Om te slagen dient de sollicitant tenminste 50% behalen in deel II.
Om geslaagd te zijn voor de totale selectieprocedure moeten de kandidaten in totaal 60% van
de punten behalen.
Samenstelling examenjury: - 2 ervaringsdeskundigen werkzaam in de schoonmaaksector,
met een leidinggevende functie.
- 1 professioneel selecteur met een kwalificatie in niveau A.
IV. TAAKOMSCHRIJVING
1. Benaming van de functie / niveau in de functionele loopbaan
Schoonmaak rusthuis / E1-E3
2. Verantwoordelijkheidsgebieden van de functie, en specifieke deeltaken
2.1. Verantwoordelijkheid: Dagelijks, wekelijks en periodiek onderhoud van de toegewezen
private, gemeenschappelijke en sanitaire ruimten.
Taken:
-
dagelijks onderhoud: natreinigen van sanitair, stofwissen, afstoffen,
vlekverwijderen, as/prullenbak ledigen
wekelijks onderhoud: grondige poetsbeurt van elke bewonerskamer en
het sanitair
periodiek onderhoud van ramen, plafond, kasten en volgens opgelegd
werkschema
op een verantwoorde en efficiënte manier de industriële
schoonmaakproducten aanwenden
2.2. Verantwoordelijkheid: Een regelmatig onderhoud van de burelen, ontvangstruimten en
verpleeglokalen.
Taken:
-
dagelijks ledigen van de prullenmanden
grondige periodieke (volgens opgelegd werkschema) poetsbeurt van
de toegewezen ruimten
2.3. Verantwoordelijkheid: Het serveren en afruimen van de verschillende maaltijden op een
correcte en vriendelijke manier verzorgen.
Taken:
-
de bewoners van het woonzorgcentrum de warme maaltijd in het
restaurant serveren
het bestek van de maaltijden vanop de kamers en in het restaurant
afruimen en sorteren om de afwas efficiënter te laten verlopen
2.4. Verantwoordelijkheid: Tijdens het weekend en drukkere periodes bijstand kunnen
verlenen in de keuken onder leiding van de dienstdoende kok.
Taken:
-
portioneren van de warme maaltijden voor de bewoners van het
woonzorgcentrum
- de afwas van de maaltijden verwerken aan de industriële
vaatwasmachine
- de richtlijnen van de dienstdoende kok opvolgen
2.5. Verantwoordelijkheid: Op vraag van de verantwoordelijke onderhoud en de directies
bijspringen bij dringende taken.
3. Betrokkenheid bij de KWALITATIEVE doelstellingen en VISIE die het SintAugustinustehuis wil realiseren :
A. Door de organisatie op "mensenmaat" te houden en de bewoner centraal te stellen
- Hierbij moet je steeds rekening houden met het verwachtingspatroon en behoeften
van de bejaarden.
- Verder moet je een aangenaam leefklimaat creëren, waar optimale hulp en zorg
gekoppeld kan worden aan een veilig, comfortabel en zo huiselijk mogelijk verblijf.
- Tenslotte moet je de sociale en emotionele bekommernis verhogen, met voldoende
respect voor de individuele levenslijn en privacy van onze bewoners.
B. Door als personeelsgroep een goed werkklimaat te creëren en te bewaken.
- Hierbij moet je actief participeren via voldoende overleg aan nieuwe initiatieven
waarbij je het totale welzijn van de bewoners behartigt.
C. Door de organisatie optimaal te laten functioneren.
- Hierbij moet je een efficiënt rendement halen met optimale inzet van de beschikbare
middelen en goede collegiale ingesteldheid.
- Verder moet je op je eigen taak kwaliteitscontrole uitvoeren.
- Tenslotte moet je "klantentevredenheid" blijvend evalueren.
4. Plaats in het organogram en de regels voor de relaties met andere plaatsen in het
organogram.
- werkt onder de directe leiding van de verantwoordelijke onderhoud, onder leiding van de
directeur facility
V. PROFIEL EN EVALUATIECRITERIA
Kennis
:
-
onderhoudsmaterialen, -producten, -technieken
basiskennis industriële schoonmaaktechnieken
kennis van de hiërarchische regels
Vaardigheden
:
-
onderhoudstechnische vaardigheden
kunnen functioneren in groep
kunnen omgaan met bejaarden en familie
vertrouwensrelatie kunnen aangaan zonder te grote familiariteit
met de cliënt
kunnen werken in een georganiseerd verband
kunnen leiding aanvaarden
-
discretie
respect vertonen en eerbied hebben voor de menselijke persoon
verantwoordelijkheidszin
zin voor orde en hygiëne
onberispelijke persoonlijke hygiëne
vriendelijkheid
stiptheid
Attitudes
:
EVALUATIECRITERIA SCHOONMAAK RUSTHUIS
1) Aanpak
-
zorgt ervoor dat de anderen kunnen werken
werkt doeltreffend onder tijdsdruk
werkt de opgelegde taken volledig af met oog voor detail
kan eigen werk plannen en organiseren
kan taken alleen uitvoeren (zelfstandig)
draagt bij tot de algemene netheid van de gebouwen
is bereid om in te springen waar nodig op eigen initiatief
werkt met aandacht in functie van het eindresultaat
bereidt het werk goed voor
meldt tijdig de nodige defecten
2) Samenwerken
-
kan werken in groep
werkt nauw en goed samen met de collega's
werkt goed samen met de andere disciplines
zorgt ervoor dat de andere disciplines kunnen werken
lost problemen op in overleg
kan alert bijspringen
draagt bij tot het creëren van een goede werksfeer
is bereid om taken over te nemen
komt de gemaakte afspraken na
3) Kwaliteit
-
gaat zuinig en zorgzaam om met de materialen, grondstoffen, apparaten en energie
zorgt voor tevredenheid van het geleverde werk
heeft zin voor orde
controleert zijn eigen werk
heeft aandacht voor afwerking
houdt rekening met de eigenheid van de afnemers
houdt het imago van de instelling hoog
controleert het afgeleverd werk
4) Houding
-
heeft een verzorgd uiterlijk
werkt op een verzorgde manier
is stressbestendig
respecteert de hiërarchie
is geduldig t.o.v. de bewoners
is geduldig t.o.v. alle collega's
is vriendelijk t.o.v. de bewoners
is vriendelijke t.o.v. de collega's
is verdraagzaam t.o.v. alle collega's
heeft oog voor detail
toont een energieke inzet
voert opdrachten plichtsgetrouw uit
5) Communicatie en overleg
-
geeft informatie door aan collega's, diensthoofd en andere disciplines
houdt gekregen informatie bij
spreekt af met de medewerkers om het werk te plannen
praat met en luistert naar de bewoners
toont interesse voor de leefwereld van de bewoners
informeert het diensthoofd bij crisissituaties
spreekt de mensen beleefd aan
6) Deontologie
- houdt vertrouwelijke informatie voor zichzelf
7) Kennis
- kennis van de noden van de bejaarden
- kennis van onderhoudsproducten
- kennis van onderhoudstechnieken
8) Kwantiteit
- wendt de beschikbare middelen optimaal aan om het werk snel en vlot uit te voeren
- gebruikt de beschikbare middelen gericht om het te bereiken resultaat te halen
- vermijdt hiaten en dubbel werk
9) Veiligheid en hygiëne
- leeft de veiligheidsvoorschriften na
- voert zijn werk uit met het oog voor de veiligheid en hygiëne voor zichzelf en de omgeving
en de bewoners
- meldt gevaarlijke situaties en defecten onmiddellijk aan het diensthoofd
- werkt op een hygiënische manier
Dhr. Tom Vandenberghe
OCMW-secretaris
Datum: ……/…/…..
Visum: ………………………..
Download