[Klik hier en typ de datum]

advertisement
Naam :
FUNCTIEPROFIEL
Functie:
Ergotherapeut
Activiteitencentrum:
Intramurale Zorg (WZC Wedbos)
Loonklasse:
BV1 – BV2 – BV3
Versie:
Raad 08/06/2010
Hoofddoel van de
functie:
De ergotherapeut is verantwoordelijk voor de stimulatie van
de zelfredzaamheid van de bewoners door hen alle kansen te
geven om hun mentale, fysieke en sociale mogelijkheden
maximaal te benutten en om zich te kunnen oriënteren in de
tijd en in hun sociale omgeving
Plaats in het
organogram:
Rapporteert aan het hoofdparamedicus
Functie-inhoud:
Ergotherapeutische behandelingen

Onderzoeken en inschatten van de mentale en fysische
mogelijkheden van de bewoners ivm ADL/PDL en
praktische vaardigheden

Via persoonlijke gesprekken of interpretatie van de
lichaamstaal onderzoeken en inschatten van de wensen
en behoeften van de bewoners op vlak van
ontspanning, vrijetijdsbesteding en sociale contacten
met medebewoners en met de omgeving
Organisatie

Ondersteunen en organiseren van individuele en
collectieve activiteiten waarin de bewoners hun
mogelijkheden maximaal kunnen ontplooien en dit in
samenwerking met de dienst animatie

Degelijk registreren van de uitgevoerde behandelingen
Overleg
Bewoner

Maximaal betrekken van familie en voor de bejaarde
betekenisvolle personen bij het leven in het
woonzorgcentrum
Team

Signaleren van specifieke noden en behoeften van
bewoners aan andere betrokken diensten

Betrekken en motiveren van personeel bij alle
activiteiten in en rond het woonzorgcentrum

Actief participeren aan het multidisciplinair overleg

Opvolgen van de continuïteit in de zorgverlening en
instructies doorgeven op ADL en PDL
Diensthoofd

Verstrekken van relevante informatie aan het
diensthoofd omtrent de problemen die zich (kunnen)
voordoen bij de behandeling van de bewoners
Sociaal Huis Geel
-1/3-
Extern

Contacten onderhouden met ergotherapeuten van
andere instellingen
Verruimende bepalingen

Correct uitvoeren van ad hoc taken en opdrachten die
door leidinggevenden worden opgelegd

Correct uitvoeren van ad hoc taken en opdrachten
wanneer specifieke omstandigheden dit vereisen om
een kwaliteitsvolle, effectieve en efficiënte werking te
kunnen (blijven) garanderen
Vaktechnische
competenties:
Kennis en kunde

Grondige kennis van bejaardenproblematiek en
geriatrische pathologie

Technische bekwaamheid van ergotherapeutische
behandelingen specifiek aan de bejaardenzorg

Goede PC-vaardigheid en optimaal gebruik maken van
de bestaande PC-toepassingen en tools

Onberispelijk op het vlak van tact, discretie en
beroepsgeheim
Gedragscompetenties :
Zich kunnen inleven
Tonen dat men rekening houdt met de (al dan niet
rechtstreeks) geuite gevoelens, behoeften en wensen van
anderen.
Inzet
Uit eigen beweging voortdurend de eigen prestaties
verbeteren.
Samenwerken
Een actieve bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat of
aan het oplossen van problemen of conflicten, ook wanneer
de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van
particulier belang is.
Flexibel zijn
Gedrag en aanpak aanpassen aan de situaties waarin men
zich bevindt en de personen waarmee men geconfronteerd
wordt, met het oog op het bereiken van het vooropgestelde
doel.
Klantgericht werken
Acties afstemmen op de gevoeligheden, behoeften en wensen
van interne en externe klanten, ook wanneer die niet
rechtstreeks geuit worden.
Zorgen voor zelfontplooiing
Acties ondernemen ter bevordering van de eigen
professionele en persoonlijke ontwikkeling.
Bereid zijn om te veranderen
Zich openstellen voor (organisatie-)verandering en actief
nieuwe denkkaders opzoeken.
Creatief zijn
Sociaal Huis Geel
-2/3-
Originele en oorspronkelijke oplossingen voorstellen en
formuleren.
Initiatief nemen
Uit eigen beweging acties voorstellen en/of ondernemen.
Vasthouden
Ondanks tegenslag zich blijven inspannen tot het doel bereikt
is of tot het redelijkerwijze niet meer kan worden bereikt.
Handtekening personeelslid
Gelezen en goedgekeurd
Datum
Handtekening hoofdparamedicus
Gelezen en goedgekeurd
Datum
Sociaal Huis Geel
-3/3-
Download