Lesvoorbereiding

advertisement
Lesvoorbereiding
Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs
Naam
Rotsaert Kelly
Cluster
Economie – Lichamelijke opvoeding
Groep
2 OSO 16
Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs
Academiejaar 2005-2006
Kattenberg 9, B-9000 Gent
Tel. 09 269 98 06  Fax 09 269 98 19
E-mail: [email protected]
Stageschool
Stageles
Naam
O.L.V. Ter Duinen
Datum
Maandag 7 november 2005
Adres
Kursaalstraat 40; 8301 Knokke-Heist
Vak/Leergeheel
SEI
Naam mentor
Mevr. Decaestecker
Lesonderwerp
Thema 4: Waarom zou je sparen?
Afdeling
ASO
Leerjaar
1ste graad, 2de leerjaar
Lesuur
van 10.25 uur tot 11.15 uur
Lokaal
123
Aantal lln
11
Beginsituatie
Onderwerp vorige les
en/of gekende leerstof
Je spaargelden worden – via financiële instellingen – gebruikt als financiering voor nieuwe investeringen.
Voortaak
/
Andere gegevens
Bronnen
Bijlagen
VAN BAEL, C., e.a., Economix SEI, Kapellen, Uitgeverij Pelckmans, 2002, pp. 212,
Bijlage 1: Bordschema
geraadpleegde blz. 50 -53
Bijlage 2: Kopie kasbon
http://www.fortisbank.be/page/Kasbon.asp?Type=Beleggen&TopItem=Kasbons
LESONDERWERP: Waarom zou je sparen?
ALGEMENE VAARDIGHEDEN EN ATTITUDES:
- Goede verstandhouding in de groepen
LEERPLANDOEL(EN):
-
Het onderscheid tussen oppotten en beleggen als vormen van sparen aantonen.
-
De karakteristieken van de kasbon en de spaarrekening aangeven en vergelijken.
-
Formuleren dat de hoogte van de interest afhankelijk is van het bedrag, de tijd en de rentevoet.
LESDOELEN
LEERINHOUD
LESAANKNOPING
WERKVORMEN/ MEDIA/ORGANISATIE
OLG
We hebben in de vorige les gezien dat de
gezinnen lenen bij de bank om huizen of
reizen te betalen. In dit geval hadden de
mensen geld te kort om te kopen wat ze
De lln. kunnen daaruit afleiden dat wilden. Wat gebeurt er nu als de mensen geld
je intrest ontvangt als je geld op
te veel hebben, of opeens een grote som geld
een rekening zet.
ontvangen?
Wat moeten de gezinnen extra betalen om geld te
ontlenen bij de bank? Intrest.
De lln. zien in dat ook de bank
opbrengsten wilt.
De intrest die je betaalt op een lening, bedraagt die
evenveel als de intrest die je verkrijgt als je spaart?
Neen.
Waarom niet? De banken willen ook opbrengsten.
De lln. weten dat de gezinnen
intrest moeten betalen als ze geld
ontlenen bij de bank.
De intrest die je betaalt op een lening,
bedraagt niet evenveel als de interest die je
verkrijgt als je spaart. De banken willen
namelijk ook opbrengsten.
De lln. weten waarvoor ‘i’ staat en i = intrest
kunnen ook de bijhorende formule
weergeven.
i=Kxpxt
100
Moet er op het bedrag dat je op een rekening
plaatst ook interest betaald worden? Neen, je krijgt
een intrest van de bank.
Wat stelt deze ‘i’ voor?
Hoe berekenen we de intrest? i = K x p x t
100
UITGANGSSITUATIE
De lln. kunnen voorbeelden
zoeken in hun eigen leefwereld.
Stel, het is je verjaardag en omdat de mensen Antwoorden van de lln. komen op de
niet wisten wat gekocht, krijg je van iedereen linkerbordvleugel.
geld. In het totaal kreeg je een leuke som van Mogelijke antwoorden: sparen voor een brommer,
300 EURO. Wat zouden jullie met dit geld
een play-station spelletje kopen, in mijn
doen?
spaarvarkentje stoppen, op reis gaan, nieuwe
schoenen, op een rekening zetten, …
FASERING VAN DE LESINHOUD
Fase 1
Lkr. duidt lln. aan om te lezen.
Lln. 1 leest het A-gedeelte van bron 1 op blz. 50.
TIJD
Lln. 2 leest het B-gedeelte van bron 1 op blz. 50.
Lln. 3 leest het C-gedeelte van bron 1 op blz. 50.
Lln. 4 leest het D-gedeelte van bron 1 op blz. 50.
De lln. kunnen uit de teksten 2
redenen om te sparen afleiden
We kunnen sparen met als doel een grote
uitgave, vb. een brommer kopen.
OLG
Welke twee redenen om te sparen ken je?
- Sparen met een doel: een grote uitgave
- Sparen voor de zekerheid: reserve voor later
We kunnen ons geld ook sparen voor de
zekerheid, voor later.
 Lln. noteren de antwoorden in hun boek.
Sparen met een doel: lln. A, lln. B, lln. C
Sparen voor de zekerheid: lln. D
Welke lln. kiest voor de eerste mogelijkheid?A, B, C
Welke lln. kiest voor de tweede mogelijkheid? D
 Lln. noteren de antwoorden in hun boek.
De lln. kennen het verschil tussen Sparen op korte termijn: als je van plan bent
lange en korte termijn.
om er iets mee te kopen.
Sparen op langere termijn: als je spaart met
de bedoeling genoeg geld te hebben voor
later.
Wat is het verschil in termijn tussen de eerste en de
tweede mogelijkheid? De eerste mogelijkheid is op
korte termijn, de tweede op langere termijn.
De lln. kunnen erin komen dat als
je langer spaart, dat je intrest
groter wordt.
Is er een voordeel als je je geld voor een langere
termijn spaart? Ja, de termijn is groter en bijgevolg
wordt je intrest groter.
Verklaar aan de hand van de formule die we gezien
hebben, hoe het komt dat je meer rente bekomt als
je op een langere termijn spaart.
i=Kxpxt
100
Concreet: K = 10
De lln. kunnen dit staven met
p=5
cijfers a.d.h.v. de geziene formule.
t=2
i = K x p x t  i = 100 x 5 x 1 = 5 EURO
100
100
Lkr. noteert de formules op de rechterbordvleugel.
Nu gaan we de termijn groter maken. We
gaan ons geld in plaats van 1 jaar, 5 jaar
laten. Dan krijgen we:
i = K x p x t  i = 100 x 5 x 5= 25 EURO
100
100
Mensen die op langere termijn sparen, kunnen Zou jij die twee groepen hetzelfde spaaradvies
geven? Waarom (niet) ?
meer rente bekomen.
Neen: de tweede groep kan op langere termijn
sparen  kan meer rente opbrengen.
 De lln. noteren de antwoorden in hun boek.
Fase 2
 De lln. bekijken bron 2.
De lln. kunnen zelf de voordelen
en nadelen van oppotten en
sparen op de bank verwoorden.
Voordelen spaarvarkentje: Het geld is
onmiddellijk beschikbaar.
Nadelen van een spaarvarkentje? Het brengt
niks op, gevaar voor diefstal, gemakkelijk uit te
geven.
Voordelen van sparen op de bank? Het
brengt interest op, is veilig, …
Nadelen van sparen op de bank? Het geld is
soms niet onmiddellijk beschikbaar.
Wat verkies je: een spaarvarkentje of een bank?
Vul de oefening verder aan.
Wat zijn de voordelen van een spaarvarkentje? Het
geld is onmiddellijk beschikbaar.
Wat zijn de nadelen van een spaarvarkentje? Het
brengt niks op, gevaar voor diefstal, gemakkelijk uit
te geven.
Wat zijn de voordelen van sparen op de bank? Het
brengt interest op, is veilig, …
Wat zijn de nadelen van sparen op de bank? Het
geld is soms niet onmiddellijk beschikbaar.
 Lln. noteren de antwoorden mee in hun boek.
De lln. kunnen de
intrestpercentages op de kasbon
en de spaarrekening terugvinden.
Fase 3
Lkr. deelt kopieën uit van de kasbon.
 Lln. bekijken aandachtig bron 3.
Een kasbon brengt meer intrest op dan een
spaarrekening omdat het geld langer
‘vaststaat’, de bank kan langer over je geld
beschikken.
Hoe heet document a? Spaarrekening
Hoe heet document b? Kasbon
Van wie is de spaarrekening? Hans Berquin
Van wie is de kasbon? ‘aan toonder’ = naamloos
Hoeveel intrest brengt de spaarrekening op? 1,6 %
Hoeveel intrest brengt de kasbon op? 4,0 %
 Lln. noteren mee in het schema bij opdracht 5
De lln. weten a.d.h.v. de vorige
oefeningen dat een kasbon meer
intrest opbrengt, omdat het geld
langer vaststaat.
Een kasbon brengt meer intrest op dan een
spaarrekening omdat het geld langer ‘vaststaat’, de
bank kan langer over je geld beschikken.
Lkr. duidt lln. aan om het besluit te lezen en zelf
aan te vullen.
 Lln. noteren mee.
Fase 4
 Lln. bekijken bron 4.
De lln. kunnen de 4 andere
Beleggen in:
beleggingen uit de tekening halen.
Aandelen
De lln. kunnen welke opbrengsten Obligaties
die beleggingen voortbrengen.
Goud
Vreemde munten
Opbrengst
Je kan ook nog in andere dingen beleggen. Welke
beleggingen kan je nog uit de tekening halen?
Aandelen, obligaties, goud, vreemde munten.
Winst
Rente
Meerwaarde Hoe noem je de opbrengsten van deze
Meerwaarde beleggingen?
Winst, rente, meerwaarde, meerwaarde.
 Lln. noteren antwoorden in hun boek.
SYNTHESE – EN/OF HERHALNGSMOMENT
Als je je geld langer vastzet, brengt het meer
op dan dat het thuis in een spaarvarkentje of
in een sok zit.
TOEPASSING
Wat zouden jullie nu doen met die 300 EURO van
je verjaardag? Nog steeds een play-station
spelletje kopen?
LESDOELEN
LEERINHOUD
WERKVORMEN/ MEDIA/ORGANISATIE
TIJD
Download