KUNSTONDERWIJS IN SCHOLENGEMEENSCHAP KOSH Het

advertisement
KUNSTONDERWIJS IN SCHOLENGEMEENSCHAP KOSH
Het Kunstonderwijs betekent dat in het onderwijsleerproces alle cultuurcomponenten (artistiek,
creatief, levensbeschouwelijk, exact-wetenschappelijk, menswetenschappelijk, muzisch, motorisch,
praktisch, communicatief, technisch-technologisch, literair) aan bod komen.
Het ASO is niet de enige richting die algemene vorming biedt. Kunst is het vehikel waar we onze
vorming aan ophangen zoals in het ASO bv. Latijn of wetenschappen. Al naargelang van de gekozen
studierichting in het KSO of BSO zullen onze leerlingen in min of meerdere mate met deze
componenten kennismaken. Het KSO is doorstromingsgericht. Het vormingsproces omvat drie
componenten: het algemeen vormende component, het artistiek creatieve component en de
persoonlijkheidsvorming. Doel is om de lln. goed voor te bereiden op het hoger onderwijs al of niet
met kunstkarakter.
Deze drie componenten die kenmerkend zijn voor het KSO m.n. de algemene kennisverwerving, de
fundamenteel artistieke vorming en het persoonlijk groeiproces van de ll. tot een eigen harmonieus
geheel samen brengen is de missie. Op BSO-niveau is het de bedoeling dat de lln. in het beroepsleven
stappen of mits een 7de specialisatiejaar een weg vinden om eventuele studies in het hoger onderwijs
aan te vatten. Het leerlingenprofiel hangt hiermee samen.
Het kunstonderwijs (zowel het KSO en BSO-niveau )is gebaseerd op het algemene opvoedingsproject
v/d scholengemeenschap KOSH.
Het christelijk verhaal is daarbij inspiratiebron. Een opleiding met kunstkarakter streeft als geen
ander naar een grondige persoonlijkheidsvorming en tevens worden de lln. in hun artistieke
eigenheid gerespecteerd. De leerling staat centraal. De lln. worden op een professionele manier in
hun groei naar zelfstandigheid en persoonlijkheid begeleid. De school streeft er eveneens naar dat de
lln. een eigen verantwoordelijkheid opnemen voor het eigen leven en voor de samenleving.
Voor het domein KUNST is actief leren een belangrijk gegeven. KUNST doet DENKEN. Het is een
dynamisch, creatief project waar de artistieke ontplooiing centraal staat. De algemeen vormende en
de artistieke component krijgen een andere invulling naargelang de studierichting in het KSO of BSO
is.
Kunstonderwijs maakt het leven en de lessen niet alleen leuker. We stimuleren en helpen onze lln.
om steeds meer verantwoordelijkheid te nemen in hun eigen groei- en leerproces.
Leerlingen met een ruime culturele, creatieve bagage presteren ook beter in het verdere leven. Ze
ontwikkelen zichzelf. Ze scherpen hun sociale vaardigheden aan en ontdekken hun artistieke
talenten. Ze worden actief burger.
Een opleiding met kunstkarakter streeft naar een grondige persoonlijkheidsvorming. Kunstonderwijs
is een wezenlijk deel van het leerproces. Leren en onderwijzen gaan uit van een grote openheid voor
de omgeving met aandacht voor ontwikkelingen op het vlak van cultuur, kunst, wetenschap,
algemene vorming, techniek en maatschappij.
Voortdurende aandacht voor kwaliteitsvol werken, zowel wat proces als product betreft staat
voorop. Niet enkel leerstof kennen is belangrijk, minstens even doorslaggevend is de attitude die lln.
ontwikkelen. Kritisch denken, zelfstandig werken, keuzes maken.
Leerlingen krijgen de mogelijkheid om hun eigen creatieve ideeën vorm te geven. Eigenzinnigheid
primeert soms op het conventionele. Vernieuwing op het cliché. Het individuele leer- en werkproces
van het kunstonderwijs staat hierbij vaak centraal.
In onze school willen we lln. met artistieke talenten een dynamische biotoop bieden. Het domein
Kunst wil leerlingen en leerkrachten met al hun passies, talenten, kwaliteiten nemen zoals ze zijn. In
deze vorm van onderwijs moet er een zekere vrijheid van denken zijn. Bewegingsvrijheid is nodig
opdat leerlingen zich maximaal en persoonlijk kunnen ontwikkelen. Zelfdiscipline is daarom een
belangrijk gegeven. Het domein Kunst wil leerlingen en leerkrachten een open, rijke en kritische
leer- en onderzoeksomgeving bieden voor hun studie en hun werk op het gebied van de
verschillende disciplines in de kunsten en het creatief denken.
Daarom vormen individualiteit, passie, oorspronkelijkheid, creativiteit, het verleggen van grenzen de
hoekstenen van het artistieke concept. Dit onderwijs is als geen andere vorm gebaseerd op de
ontplooiing van ideeën en overtuigingen die bij onze lln. aanwezig zijn.
Hier wordt creativiteit niet enkel gedoceerd maar ook uitgelokt. LEERLINGEN MET EEN
KUNSTPROFIEL HANTEREN DE BEELDENDE TAAL MET AL ZIJN MOGELIJKHEDEN EN TECHNIEKEN ALS
EEN UNIVERSELE TAAL.
In het leven komt van alles op je af en moet je keuzes maken. In onze opleiding vragen we de
leerlingen persoonlijke oplossingen te vinden voor gestelde problemen en opdrachten. De lln.
worden ondersteund in dit proces. Weloverwogen keuzes leren maken is een basisvaardigheid om
het in het leven te rooien. De lln. worden in deze vorm van onderwijs gestimuleerd om eigen werk en
het werk van andere permanent in vraag te stellen. De kritische houding vormt de leerling als mens
en als toekomstig creatief mens.
Binnen het hierboven geschetste kader willen we volgende zaken voldoende aandacht geven.
1. Talentontwikkeling
We geloven in een aanpak waarbij leerlingen leren kijken naar zichzelf en anderen en hun omgeving
en datgene studeren wat ze graag doen en waar ze talent voor hebben. Talentontwikkeling als
wezenlijk deel van het leerproces. De relatie leerkrachten/leerlingen staat hierbij centraal.
In het onderwijs met kunstkarakter hebben lln. en lkn. behoefte aan een leidraad maar aan de
andere kant moeten we beiden ook niet te veel in een stramien drukken.
Zeker voor deze vorm van onderwijs is de autonomie en de creativiteit van leerkrachten en leerlingen
heel belangrijk. Het samen ontdekken, zoeken, ontwerpen, passies delen, talenten ontwikkelen. We
willen op school een omgeving aanbieden waarin leerlingen betrokken worden bij hun eigen
leerproces. Ze krijgen op een natuurlijke wijze een zicht op hun talenten en hoe ze die verder kunnen
ontplooien.
Zo kunnen onze leerlingen met voldoende talentbewustzijn, zelfzekerheid, creativiteit, energie en
een grote veerkracht naar het hoger onderwijs.
2. Passie voor Kunsten in verschillende disciplines
Wij willen op school een omgeving bieden waarin leerlingen betrokken worden bij hun eigen groeien leerproces. Kunst & cultuur is voor deze lln. en lkn. een noodzaak. We gaan in deze opleiding de
jongeren vooral laten proeven van verschillende vakken en disciplines uit het kunstonderwijs om de
interesse los te weken. Deze vorm van onderwijs heeft een belangrijke rol te spelen in de vorming
van jongeren die niet alleen aandacht hebben voor het puur wetenschappelijke of economische. Dit
onderwijs met kunstkarakter stelt vragen waarop je het antwoord niet altijd even kunt opzoeken.
Je moet soms op zoek gaan in jezelf om het antwoord te vinden. Je moet leren bang en blij en boos
en droevig en trots zijn.
Je moet leren wat je kunt en niet kunt, wat je wilt en niet wilt. Je moet vertrouwen ontwikkelen, niet
enkel de heersende tendensen naleven maar die van jezelf.
Kennisoverdracht alleen is voor deze lln. niet voldoende. Kunst & cultuur is een belangrijk deel van
hun wereld. Daarom moet deze opleiding een eigen profiel uittekenen.
Naast deze artistieke opleiding is het leren leren en de algemene vorming een even belangrijke
doelstelling in het KSO omdat de leerlingen moeten voorbereid zijn op het hoger onderwijs. Om onze
lln. hiervoor klaar te stomen is het noodzakelijk dat de balans algemene vorming en artistieke
vorming in evenwicht is. Ze moeten leren omgaan met grote leerstofgehelen, vele opdrachten, een
hoog tempo en een behoorlijke moeilijkheidsgraad.
Om onze leerlingen klaar te stomen is het ook noodzakelijk dat ze naast kennis ook
leervaardigheden, aanpassingsvermogen en zelfredzaamheid ontwikkelen. Ze moeten op eigen
benen kunnen staan. Dit is ook van belang voor lln. kunst op BSO-niveau.
Daarom leren we hen planmatig werken. We begeleiden hen in hun talent- en
competentieontwikkeling en leggen geleidelijk meer nadruk op leren en werken in groep. Leerlingen
leren veel van elkaar en samenwerken bevordert meteen het individueel leerelement.
3. Venster op de wereld en de wereld van de kunsten
Het kunstonderwijs omvat een breed en dynamisch veld van verschillende disciplines, vakken en
beroepen. Een rijk gamma van creatieve vakken komt aan bod in onze opleidingen. Een
verscheidenheid van technieken wordt in onze school aangeboden. Om onze lln. toekomstgericht
klaar te stomen is het noodzakelijk dat lln. zelf een keuze kunnen maken in de verschillende
opleidingen na het secundair onderwijs. De nodige competenties, aanpassingsvermogen en
zelfredzaamheid zijn hierbij essentieel. Het kunstonderwijs biedt een evenwaardige mix van praktijk
en analytische, kritische studie en techniek aan. Je gaat in onze opleidingen van verschillende vakken
proeven, grenzen tussen de diverse kunstvakken gaat men doortrekken en opentrekken. Men gaat
nieuwe technieken en materialen ervaren. Grenzen opentrekken tussen het technische en het
artistieke. Grenzen tussen school en omgeving worden opengetrokken. Als school willen we ook
inspelen op de voortdurende veranderingen in de creatieve wereld. We willen met onze voeten in de
realiteit staan en onze lln. toekomstgericht klaarstomen. Daarom is het noodzakelijk dat een school
inspeelt op maatschappij, techniek, artistieke ontwikkeling en innovaties.
Enerzijds hebben we oog voor alles wat er rondom ons gebeurt en verandert. Anderzijds gaan we
voortdurend na hoe we deze ontwikkelingen en vernieuwingen een plaats kunnen geven binnen het
kader van de bestaande leerplandoelstellingen.
Dit betekent dat we streven naar een school die met een open blik over de muur kijkt en die ruimte
laat om vernieuwingen en evoluties te implementeren. Kunstonderwijs is een wezenlijk deel van het
leerproces.
We zijn er van overtuigd dat het de moeite loont ONTROERING en CREATIVITEIT een plaats te geven
in het ruime aanbod van studierichtingen binnen het KOSH.
Het kunstonderwijs geeft jonge mensen een weerbaarder karakter. Dit onderwijs is een aanzet tot
het ontdekken en uitbouwen van de eigen creatieve mogelijkheden.
KUNST, CULTUUR, SAMENLEVING, TECHNIEK EN ONDERWIJS HOREN SAMEN.
Download