Archeologie Nieuwsbrief 35

advertisement
Archeologie Nieuwsbrief 35
Romeinse grafveldjes en middeleeuwse bewoning te Ronse Pont West
SOLVA ontwikkelt in opdracht van Stad Ronse het bedrijventerrein Ronse Pont West. De opgravingen die de ontwikkeling voorafgaan, zijn inmiddels afgerond. Tijd voor een stand van zaken over de opgegraven resultaten! In een
eerdere nieuwsbrief berichtten we vooral over de vondsten uit de steentijden en metaaltijden. In deze nieuwsbrief
staan we stil bij de resultaten van de voorbije periode, waarbij de nadruk vooral ligt op de Romeinse en middeleeuwse geschiedenis.
Op zo’n 400m van elkaar bevonden zich twee grafveldjes uit de
Romeinse
tijd.
Tijdens
de
Romeinse periode werden de
overledenen op een brandstapel
verbrand, waarna de resten in
een kuil of urne werden gedeponeerd. De graven te Pont West
waren urnengraven, wat eerder
uitzonderlijk is voor onze regio,
maar wel vaker voorkomt in
naburige
zuidelijke
regio’s
(Henegouwen,
NoordFrankrijk,…).
Het opgraven van deze volledige potten vergt engelengeduld....
Het noordelijke grafveldje telde vijf goed bewaarde
urnengraven en twee vernielde graven. Het zuidelijke
urnengrafveld leverde een tiental graven op. Deze
lagen parallel aan een kleine Romeinse weg.
In de graven stonden bekers, borden en kookpotten.
Deze vormen waarschijnlijk de weerspiegeling van
een dodenmaaltijd.
Deze kom en beker waren voorzien van een deksel.
Tijdens het archeologisch onderzoek wordt de urne ‘in het vlak’ geregistreerd. Vervolgens maakt een profiel duidelijk wat de relatie is tussen de grafkuil, de urne en de bijgiften.
Meer info: SOLVA, Joseph Cardijnstraat 60, 9420 Erpe-Mere
website: http://www.so-lva.be
e-mail: [email protected]
Archeologie Nieuwsbrief 35
Op de voorgrond ligt een lichtgrijze kuil met een donkere vulling. De archeologe en kraan geven een goed idee van de omvang van deze kleiwinningsputten.
Centraal op het onderzoeksterrein vonden archeologen sporen terug van grootschalige kleiwinning uit de
Romeinse periode. In het begin van onze jaartelling zijn er tientallen lange sleuven gegraven, met een lengte tot al
gauw 20m en meer. Deze sleuven sneden zich tot 4m diep in de zware klei in. Deze klei is waarschijnlijk ontgonnen
met het oog op de productie van aardewerk of bouwmateriaal. De kuilen zijn naderhand gedempt, maar de impact
van deze werken was zo drastisch dat deze tot de dag van vandaag zichtbaar zijn in het landschap! Ook tijdens de
middeleeuwen is deze zone opgezocht. Dat bewijzen immers verschillende bewoningssporen uit de volle middeleeuwen (10e-12e eeuw) die errond zijn terug gevonden.
De doorsnedes van de kuilen tonen hoe sommige kuilen tijdens de aanleg werden
voorzien van een beschoeiing. Deze werd voor het dichten van de put gerecupereerd.
Deze foto toont vier lange extractiesleuven op een rij. In het midden worden deze
oversneden door een middeleeuwse gracht.
Meer info: SOLVA, Joseph Cardijnstraat 60, 9420 Erpe-Mere
website: http://www.so-lva.be
e-mail: [email protected]
Archeologie Nieuwsbrief 35
Een archeoloog bestudeert de organische vulling van een middeleeuwse kuil.
Het leeuwendeel van de middeleeuwse sporen situeert zich echter langs de huidige straten rondom het terrein, de
Oude Pontstraat/Pontstraat/Malaise. Het archeologisch onderzoek toonde aan dat deze wegen en de indeling van
de percelen die erbij aansluiten reeds ten dele tot stand kwam tijdens de volle middeleeuwen. Onderzoek op de
Oude Pontstraat toonde dat de weg een lange geschiedenis kende. In de onderste lagen konden zelfs nog karrensporen worden herkend!
Sinds de middeleeuwen is de landindeling niet zoveel
meer veranderd, maar eerder bestendigd. De
verschillende sporen uit de post-middeleeuwen
(vanaf de 16e eeuw) wijzen op een intensief gebruik
van de gronden. Archeologische sporen uit latere
periodes tot slot situeren zich ter hoogte van de
huidige boerderij in de Oude Pontstraat en zijn waarschijnlijk in verband te brengen met één van de voorlopers van de boerderij.
Doorsnede van de Oude Pontstraat met aanduiding van de verschillende wegniveau’s
Doorsnede op een 16de-eeuwse in de grond ingegraven stal.
Op de bodem van de stal waren pootafdrukken van vee zichtbaar.
Het onderzoek te Pont West bracht sporen aan het licht van verschillende periodes uit onze voorgeschiedenis,
van de steentijden tot de recente periodes. De opgravingen brachten voor de regio heel wat nieuwe resultaten
aan het licht.
De komende periode zullen de archeologen de opgravingsgegevens van het terreinwerk bundelen in een rapport.
Het eindresultaat leest u in een van de volgende nieuwsbrieven.
Meer info: SOLVA, Joseph Cardijnstraat 60, 9420 Erpe-Mere
website: http://www.so-lva.be
e-mail: [email protected]
Download