vakbondsinformatie voor werknemers van strukton worksphere

advertisement
VAKBONDSINFORMATIE
VOOR WERKNEMERS VAN
STRUKTON WORKSPHERE
Een kloppend hart voor STRUKTON
heeft STERKE mensen nodig!
IN DIT INFORMATIEPAKKET STAAT
INFORMATIE WAAR DE FNV VOOR STAAT.
•
De Missie van de FNV
•
Over de vereniging FNV
•
Het ontstaan van de vakbeweging
•
Wat zijn de belangen van de FNV
•
De 10 FNV Bondsstandpunten
•
Wat doet de FNV voor de leden van Strukton Worksphere
•
Activiteiten van de BGA leden van Strukton Worksphere
•
Voordelen van het lidmaatschap
DE MISSIE VAN DE FNV
De FNV is de grootste vakbond in de marktsector. Wij behartigen de belangen van onze leden
op het gebied van werk en inkomen. Voor werkgevers en overheid is de FNV een kritische,
zelfbewuste onderhandelingspartner. Betrouwbaarheid, deskundigheid en gedrevenheid zijn
daarbij vanzelfsprekend.
Wat FNV vooral bijzonder maakt, is dat we dichtbij mensen staan en oog hebben voor hun
verscheidenheid. De FNV stelt haar leden in staat hun positie te versterken en hun wensen
te realiseren. Solidariteit is hiervoor de beste basis. Wij denken en werken vanuit een visie
waarin democratie, mensenrechten en duurzaamheid centraal staan.
De FNV werkt intensief met andere vakbonden samen. Nationaal en internationaal. De
activiteiten van FNV worden uitgevoerd door vrijwilligers en eigen werknemers. Voor hen
creëert de bond een inspirerende werkomgeving.
OVER DE VERENIGING FNV
De FNV is een vereniging en bestaat uit een hoofdbestuur en ledenparlement. Verder is
er nog de werkorganisatie, die ervoor zorgt dat het beleid zoals uitgestippeld door het
ledenparlement wordt uitgevoerd.
De FNV is lid van de Sociaal Economische Raad (SER) en de Stichting van deArbeid (StAr).
SER en StAr zijn overlegorganen waar vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers
belangrijke maatschappelijke onderwerpen bespreken en daarover advies geven aan de
regering.
De bond bestaat behalve uit de vereniging ook uit een werkorganisatie. Die organisatie
en haar medewerkers zijn er voor de nodige professionele ondersteuning. Kern van het
vakbondswerk is de inspanning die de duizenden kaderleden leveren. Kaderleden zijn leden
van de bond die voor, binnen of namens de bond één of meer functies vervullen. Zij leveren
allemaal een inspanning, voor alle leden. Zij bepalen niet de koers of het beleid van de bond,
dat doen de leden. De FNV is een democratische bond, waar de leden het laatste woord
hebben.
HET ONTSTAAN VAN DE VAKBEWEGING
De ontwikkeling van de vakbeweging hangt nauw samen met de industriële revolutie. Die
heeft zijn oorsprong in Engeland, rond 1750. Duitsland, Amerika en Japan volgden rond 1870.
Met industriële revolutie bedoelen we een samenleving waar de productieprocessen van
goederen op een industriële manier, dus via massaproductie, verlopen. Momenteel worden
in Nederland en veel Westerse landen vooral diensten, kennis en informatietechnologie
geproduceerd.
ARBEIDERS
Tot de industriële revolutie voerde de agrarische samenleving de boventoon, waarbij boeren
veelal eigen baas waren. In Nederland kwam de industrialisatie pas na 1900 pas echt op
gang. Er ontstond een indeling in arbeiders, met alleen hun werkkracht, tegenover eigenaren
van de fabrieken, met geld en positie. Hier lag de basis voor een ongelijke machtsbalans, die
veelal in het nadeel van de arbeider uitpakte.
De 19de eeuw kende schrikbarende omstandigheden voor arbeiders. Kinderarbeid, lage lonen,
gevaarlijke werksituaties. Steeds meer zuilen (protestanten, de katholieken, enkele liberalen
en de socialisten) trokken zich het lot van de arbeiders aan en gingen bezig met activiteiten
om hier verandering in te brengen. Vaak waren het de arbeiders zelf die er middenin stonden
en een bindende factor werden.
ORGANISEREN
Meer mensen namen inititiatieven om zich te organiseren en richtten vakverenigingen op,
waarvan de Bredase vereniging van drukkersknechten Door Eendragt t’ Zaam Verbonden
(D.E.t’z.V.) in 1837 de eerste was. En al snel volgden er meer.
De oprichting van de Algemene Diamantwerkersbond ANDB in 1894 was heel belangrijk
voor de latere FNV-bonden. Deze bond streed de acht-urige werkdag en de eerste
vakantiedagenregeling. Vakbondsmuseum De Burcht in Amsterdam was het hoofdkantoor van
de ANDB.
In het begin kenden vakbonden veel tegenwerking. Ze waren lange tijd illegaal en er stonden
strenge straffen op het oprichten van een bond. Maar dat hield de ontwikkeling van de
krachtenbundeling van werknemers niet tegen.
WAT ZIJN DE BELANGEN VAN DE FNV
Drie soorten belangen
De FNV komt op voor de belangen van werknemers en uitkeringsgerechtigden maar ook voor
zelfstandigen zonder personeel. De bond behartigt voor hen drie soorten belangen:
•
Individuele belangen
•
Collectieve belangen
•
Maatschappelijke belangen
Individuele belangen
WERK
De bond behartigt je individuele belangen die verband houden met je werk. Denk aan het
vorderen van achterstallig loon, het vorderen van niet betaald overwerk, het opkomen voor
een werknemer die zijn ADV dagen nooit kan opnemen, het aanvechten van onterecht
ontslag of het aantekenen van protest tegen een boetekorting op de WW-uitkering van een
uitkeringsgerechtigde.
PRIVE
De bond behartigt in het kader van de individuele ook sommige van je privé belangen.
Denk hierbij aan het beantwoorden van vragen over huursubsidie, het helpen bij de
aanvraag van een studiebeurs voor kinderen, het invullen van belastingformulieren, of aan
loopbaanbegeleiding.
COLLECTIEVE BELANGEN
De bond behartigt ook collectieve belangen, de belangen van groepen. Denk maar eens aan
het afsluiten van een sociaal plan bij een reorganisatie, aan de onderhandelingen over je
loonhoogte of over het aantal vakantiedagen dat je op jaarbasis krijgt. De bond zet zich op dat
terrein bijvoorbeeld ook in voor goede persoonlijke beschermingsmiddelen voor werknemers
en voor een goed verzuimbeleid.
MAATSCHAPPELIJKE BELANGEN
Maatschappelijke belangen spelen vaak rond zaken, waar je als vakbond geen directe invloed
op hebt, maar die wel door lobbywerk en publiciteit en argumenten kunt bijsturen. De bond
behartigt die maatschappelijke belangen dus wel, bijvoorbeeld door:
•
Lobbyen voor een wettelijk recht op deeltijdwerk
•
Voorstel doen voor het op peil houden van AOW-uitkering
•
Een lans te breken voor goede arbeidsomstandigheden
•
Aanvraag van een algemene verbinding voor een zojuist afgesloten CAO
DE 10 BONDSSTANDPUNTEN
Hieronder staan de tien belangrijkste standpunten van de FNV op een rijtje. Zodat je in één
oogopslag kunt zien waar we voor staan.
1. GEWOON GOED WERK
Gewoon goed werk, dat is volgens de FNV heel simpel: iedere werknemer heeft recht op
een goed loon, goede arbeidsvoorwaarden en goede arbeidsomstandigheden. En werk
dat zekerheid biedt. Ook als hij niet in vaste dienst is. En ongeacht religie, geslacht of
nationaliteit.
2. WERKZEKERHEID
De FNV stelt werk boven inkomen. Werkzekerheid betekent voor de FNV: de zekerheid
om aan het werk te komen, te zijn en te blijven. Dit kan in de huidige baan, maar dat kan
ook in een andere functie bij dezelfde werkgever of een andere werkgever.
3. BELONING
Beloning moet volgens de FNV in een redelijke verhouding staan tot de offers en
inspanningen die arbeid met zich meebrengt. Een fatsoenlijk loon begint bij 130 procent
van het minimumloon.
4. ARBEIDSTIJDEN
Arbeidstijden vormen een belangrijk aandachtspunt in het cao-beleid. Uitgangspunt van
de FNV is een zo groot mogelijke zeggenschap van de werknemer over zijn werktijden,
binnen verantwoorde grenzen en tegen een passende beloning.
5. WERK & PRIVÉ
Werkgevers, overheid en werknemers moeten eraan wennen dat werknemers behalve
betaald werk ook een privé-leven hebben en dat arbeid en zorg niet meer van elkaar
te scheiden valt. Zorg voor kinderen en ernstig zieken of gehandicapten zijn voor onze
samenleving van net zo groot belang als betaalde arbeid.
6. PENSIOENEN
Een zo hoog mogelijke opbouw, individuele keuzemogelijkheden, indexatie gelijk aan
loonstijging en opbouw tijdens een ww- en arbeidsongeschiktheidsuitkering. Dat zijn
enkele van de belangrijkste standpunten van de bond op het gebied van pensioen.
7. TOPBELONINGEN
Topsalarissen moeten binnen de perken blijven. Dat vertalen we als: in redelijke
verhouding met de beloning van het overige personeel in de onderneming. Daarover
moeten afspraken topsalarissen in cao’s worden vastgelegd.
8. SOCIALE ZEKERHEID
De FNV vindt dat bij een solidair Nederland een gedegen sociale zekerheid hoort. Sociale
zekerheid is meer dan alleen een inkomensvoorziening voor hen die niet meer kunnen of
hoeven te werken.
9. VEILIGHEID OP HET WERK
Veilig en gezond werk: voor de FNV een elementair werknemersrecht. Zolang elk jaar in
Nederland nog zeker 3000 werknemers overlijden door onveilig en ongezond werk, en
een veelvoud daarvan arbeidsongeschikt raakt door slechte werkomstandigheden, zal dit
onderwerp hoog op de vakbondsagenda blijven staan.
10.
SCHOLING
Werknemers moeten een individueel scholingsrecht krijgen. Werknemers moeten
ook verplicht kunnen worden tot het volgen van scholing, gericht op de huidige en
toekomstige functie, zodat hun werkzekerheid wordt vergroot.
WAT DOET DE FNV VOOR DE LEDEN VAN
STRUKTON WORKSPHERE
VAKBONDSBESTUURDER
De vakbondsbestuurder is onze vertegenwoordiger in het overleg met de werkgever.
Een bestuurder onderhandelt namens jou over je arbeidsvoorwaarden en alles wat nog
meer met je werk te maken heeft. Strukton heeft op dit moment vanuit de FNV een
vakbondsbestuurder voor heel Strukton. In het regelingen boek van Strukton Worksphere
staan een heleboel regelingen. Sommige regelingen zijn tot stand gekomen met de
ondernemingsraad van Strukton Worksphere. Andere regelingen zijn tot stand gekomen met
de vakbonden. De werkgever heeft dus niet altijd dezelfde gesprekspartner.
BEDRIJFSGROEPAFDELING
Binnen Strukton Worksphere is de FNV bestaat een bedrijfsgroepafdeling (BGA). Dit zijn
kaderleden die werkzaam zijn binnen Strukton. De bedrijfsgroepafdeling geeft vorm en
inhoud aan het collectief en individuele vakbondswerk binnen Strukton Worksphere. Denk
aan het vaststellen van CAO voorstellen, het beoordelen van onderhandelingsresultaten,
kandidaatstelling voor OR-verkiezingen en ook de ledenservice binnen Strukton Worksphere.
Alle leden doen werkzaamheden binnen de BGA naar gelang hun tijd en mogelijkheden. Dit
bestaat uit het informeren van de achterban, voorbereiden van aandachtspunten welke onder
de aandacht worden gebracht binnen Strukton Worksphere tot het uitdelen van flyers. Het
is dus van groot belang dat de BGA wordt vertegenwoordigd uit alle regio’s zodat de BGA
weet wat er speelt binnen het bedrijf zodat als dat nodig is er maatregelen getroffen kunnen
worden.
BEDRIJFSGROEPAFDELINGSBESTUUR
De bedrijfsgroepafdeling heeft een bestuur, dat bestaat uit een voorzitter en secretaris en 2
leden. Samen vormen zij het dagelijks bestuur. Zij zijn verantwoordelijk voor het Jaarplan en
de uitvoering hiervan. Samen met de BGA wordt dan bepaald wat er dat jaar gaat gebeuren
en in welke hoedanigheid dat wordt uitgevoerd.
ONDERNEMINGSRAAD EN FNV
Binnen de ondernemingsraad van Strukton Worksphere zijn ook een aantal FNV leden actief.
Deze leden zijn automatisch lid van de BGA. Vanuit de BGA krijgen deze OR leden extra
informatie over dingen die binnen Strukton Worksphere spelen. Het is dus van groot belang
dat de BGA wordt vertegenwoordigd uit alle regio’s zodat zij weten wat er speelt binnen het
bedrijf. Want een goed functionerende OR kan het niet alleen, maar is afhankelijk van de
informatie die zij van de werkgever en heel belangrijk ook van de werknemers ontvangt.
CONTACTPERSONEN EN INFORMATIE
Als je vragen, informatie of opmerkingen hebt die je wilt delen met de BGA leden dan kun je
deze bereiken via de website die de BGA van Strukton Worksphere heeft.
fnv.nl/mijnbranche/bedrijven/strukton/
ACTIVITEITEN VAN BGA LEDEN VAN
STRUKTON WORKSPHERE
LEDENPARLEMENT
•
Hoogste orgaan binnen de vakbondsdemocratie
•
108 gekozen leden vertegenwoordigen de diverse sectoren (Metaal & Techniek 5 zetels,
•
Bepaalt de te volgen lange termijn koers
•
Controleert het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur of het uitgestippelde beleid
sector Metaal in totaal 8)
ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd
SECTORRAAD METAAL
•
Landelijke groep kaderleden afgevaardigd vanuit de (regionale BGA’s)
•
Adviserend maar ook besluitvormend
•
Adviesorgaan voor de CAO onderhandelaars
VOORDELEN VAN HET LIDMAATSCHAP
Als grootste vakbond van Nederland behartigen we jouw belangen op het gebied van werk en
inkomen. Hoe meer leden, hoe meer invloed we kunnen uitoefenen op arbeidsvoorwaarden,
sociaal plan bij reorganisatie en eventuele conflicten met werkgevers. Dat geldt ook binnen
jouw bedrijf. Daarom verwelkomen wij je graag als nieuw lid bij FNV.
Waarom lid worden? De voordelen op een rij:
•
Samen sta je sterker voor Gewoon Goed Werk
•
Altijd op de hoogte van ontwikkelingen in jouw werkgebied
•
Persoonlijk advies over werk en inkomen
•
Rechtsbijstand bij arbeidsconflicten
•
Juridische hulp op het gebied van werk en inkomen
•
Juridische hulp bij letselschade of beroepsziekte
•
Korting op aanvullende rechtsbijstandsverzekering
•
Voordelige ziektekostenverzekering
•
Bepalen van je arbeidsvoorwaarden
•
Meedoen en meebeslissen
•
Loopbaanadvies en loopbaantraining
•
Belastingadvies
•
Studenten/scholieren zijn eenmalig het eerste jaar gratis lid
•
Korting met je ledenpas bij o.a. KwikFit, Kras en Greenchoice
•
x per jaar ledenblad FNV-B Magazine
IK WORD LID!
en betaal de eerste
4 maanden in totaal € 25,-*
DIRECT LID WORDEN? BEL 088 – 368 0 368
Voorletters
Tussenvoegsels
Achternaam
M
V
Adres
Postcode
Woonplaats
Geboortedatum
Telefoonnummer
Mobiel
E-mailadres
Naam werkgever
Adres werkgever
Postcode
Vestigingsplaats
Soort bedrijf/sector/branche
Ik betaal mijn contributie per automatische incasso
JA
NEE
IBAN (rekeningnummer)**
JA, u mag met mij contact opnemen over de producten en diensten van de FNV
Datum
Handtekening
* Voor informatie over alle lidmaatschapsmogelijkheden en algemene voorwaarden
surft u naar fnv.nl/contributie of belt u 088 – 368 0 368.
Uw lidmaatschap gaat in op het moment dat het Contact Centrum van de FNV dit inschrijfformulier
ontvangen heeft. Stuur het volledig ingevulde formulier naar FNV, t.a.v. Contact Centrum,
Antwoordnummer 101, 3500 ZA Utrecht. Een postzegel is niet nodig.
IK WERF EEN LID (Op het moment dat het introductielidmaatschap
na 4 maanden wordt omgezet in een regulier lidmaatschap, ontvangt u uw wervingspremie.)
Voorl.(s) + naam
Ik ontvang mijn wervingspremie à € 10,- op
Adres
IBAN (rekeningnummer)**
Postcode
Woonplaats
BIC code** (bij betaling naar buitenlands rekeningnr.)
E-mailadres
Lidmaatschapsnummer
** Kijk voor meer informatie op fnv.nl/iban
Dit aanbod is geldig tot 31-12-2015
BIC code** (bij betaling vanaf buitenlands rekeningnr.)
Download