Huis gebouwd in monument

advertisement
rANN MARIE
VAN DE WEERT
Ier
ei-
Het onlangs afgegeven advies van de bouwsector aan het nieuwe kabinet
over de stagnerende doorstroming van de woningmarkt en teruglopende
iieuwbouwprojecten is niet door iedereen positief ontvangen. Het voorstel
van vijftien partijen, waaronder de vakbonden en brancheorganisaties van
projectontwikkelaars en bouwbedrijven, zoute veel gericht zijn op het ‘vullen
v de eigen zakken’.
AZ
e
In het zogeheten ‘Nationaal
~timuleringspakket Woningarkt’ bepleiten de grote na-
e
utt
ie)
en.
gë!
:on
itie
ssia
Inet
e
de
gen
.ers.
e
EUey
ve~~
nie~
in
é~
hç
een
ket-.
egoI
nde
1. vi!
Fenn
),
4~t•
rson
), 8.-~
0. Lo
ruijs
den-.
d,84~
39,
Bo
mei,.
Mar-~
O.19~
• Ligt-’
huizen, een ver
van het
btw-tarief op grond naar 6
procent en het invoeren van
HUIS GEBOUWD IN MONUMENT
oor THEA DETIGER
ASPEREN Zo’n honderdduizend fiet
sers passeren jaarlijks KunstFort Asperen.
De Amsterdamse architect Peter Assche van
1 hitectenbureau SLA gaf het monument,
wa geen centimeter
mocht--worden
bijgebouwd, een nieuw hart door een huis in
een huis te bouwen. Het net opgeleverde ge
bouw vormt een bron van inspiratie voor
mensen die-met hun eigen monument aan de
slag willen. Want dit is het bewijs dat er, ook
in een monument, heel veel mogelijk is.
ker~ ,,De woningmar-kt is in
een zodanig kritiek stadium
aanbeland, dat het woonbe
leid structureel hervormd en
verbeterd moet worden.”
De belangbehartigers ver
wijzen daarmee naar het
woonakkoor • Wonen 4.0, dat
erop gericht is om ‘het huis
houdboekje van de woning
markt op orde te krijgen’. Be
langrijkste kernmaatregelen
zijn volgens de consumenten
organisaties: afbouwen van
de hypotheekrenteaftrek, in
stellen van markteonforme
huren en de introductie van
woontoeslag in zowel de huurals de koopsector als steun
voor huishoudens met een
laag inkomen of bescheiden
middeninkomen.
• Het plan dat de
bouwsector mdie
in Den Haag, hou
weinig rekening
het belang van de
consument.
FOTO: ROBERT HOE
van FNV Bouw kan
regeling bijdragen a
beweging brengen v
ningmarkt. Het s
van FNV Bouw is e
vallend, aangezien v
le FNV juist voors
van inperking van
theekrenteaftrek.
-
-
•
De Taveerne van KunstFort
Asperen, die gevestigd is in de
voormalige artillerieloods van
het fort uit 184~, is een geliefde
pleisterplaats om even wat te
drinken. Tot voor kort was het
een eenvoudig houten ge
bouwtje dat bij een aanval op
het fort snel uit elkaar kon
worden gehaald of in brand
kon worden gestoken. Maar na
een recente restauratie is het
een kunstwerk geworden,
waarin oud en nieuw elkaar
. ntmoeten.
,,@mdat er niets bijgebouwd
mocht worden, moesten we de
diepte in om extra ruimte te
reëren”, zegt Peter van As
che. ,,Naast de caféruimte,
waarin ook vaak high tea en
unches worden georgani
seerd, wilde het fort graag een
~xtra ruimte voor lezingen en
bijeenkomsten. Die hebben
we ben-den gesitueerd even
als toiletgroepen, die het ge
bouw ontbeerde. Uiteraard is
-r naast een trap ook een lift
oor minder mobiele gasten
gekomen. En dit alles is ge
.laatst in een huisje opgetrok
~cen van glad, wit compositie• ateriaal dat mooi contras
eert met de oude houten con
ctie
van
de
.orspronkelijke schuur.”
-
nner
men uit de bouw voor snelle
maatregelen zoals: tijdelijke
premies voor energiezuinige
een deeltijd-ww voor de
bouwnijverheid.
Vereniging Eigen Huis
vindt samen met Aedes, de
Woonbond en makelaarsver
eniging NYM dat een lange
terrnijnperspectief voor de
woonconsument ontbreekt in
het voorstel aan de Tweede
Kamer.
NVM-voorzitter Ger Huk
• De keuken
en bar van
de Taveerne
zijn geves
tigdin het
nieuwe
gedeelte
van kunst
stof.
FOTOS:
PETER VAN
ASSCHE/
BUREAU SLA
Prijsafspra en
L~ezersreacties op de diver
se forums laten zien dat de
bouwfraude bij velen nog
vers inhet geheugen zit: ‘Men
heeft zelfde sector deels naar
de knoppen geholpen door
prijsafspraken te maken. La
ten ze het nu dan ook maar
eens zelf zien te redden’. Ook
begrijpt de consument niet
waarom de bouwsector nu in
eens zijn hand op wil houden
voor subsidies: ‘De bouw
heeft een tijdje geleden al
steun gekregen door de btw
op de uren te verlagen. Het
voordeel daarvan kwam toen
niet bij de klanten terecht
maar verdween gelijk in de
zakken van de bouwbedrij
ven’.
Het enige waar alle partijen
het over eens lijken te zijn, is
het creëren van nieuwe vor
men van hypotheken, ruimte
voor maatwerk en financie
ring van een restschuld voor
doorstromers door deze af
trekbaar te maken. Volgens
voorzitter Charley Ramdas
ADVERTEREN? BEL
PIET VAN H
FAPIJ
,~~11ê:
5
A
~
tapl[
,~l
Geldt voor de ge
K LA1N-Pili
LEGGEN DOC
STOFFEERDERS
TAPIJTFEGE L
Utrechtsewecj 4,
[email protected]
• Door de uitgezaagde ramen’zieje
licht door uitza
goed hoe het kunststofhuis binnen is
planken vloeren p
gingen te maken
gebouwd. Aah het plafond het kunst
WWW.VLOEROFFER
in het nieuwe
werk’ van peerties en draden.
huisje op de plek
van de ramen in
de loods. Zo kun je
ook van beneden
mensen
boven
zien rondlopen.
Het maakt dat het
geen benauwde
Elk tijdperk heeft zo zijn
afgesloten kelder
woningen waar ineens veel
is geworden.
behoefte aan is. In de gouden
1.
,,Ik houd niet
eeuw waren er de pakhuizen.
van verspilling”,
Geschikt voor wonen en op
zegt Peter van As
slag van handelswaar. Later
sche, die bekendis
werden er ook fabriekswonin
van de Noorder
gen gebouwd om arbeiders
parkbar in Am
dichtbij hun werk te huizen,
sterdam-Noord,
na de Tweede Wereldoorlog
een paviljoen dat
moest er snel en vooral veel
~VIodern hart
helemaal is opge
door Berber Govaars
gebouwd
worden, liefst in
Het witte kunststof huisje bouwd en ingericht met mate goed gelukt dat ik er patent op flatgebouwen.
vloeroppervlak van zo’n 25
• st midden in de loods op. De rialen van Marktplaats. ,,Daar heb aangevraagd en de tafels
De afgelopen jaren waren
vierkante meter. Dat is een
olderverdieping met een om kon ik me helemaal vinden met een meubelfabriek in ver het Vinex-woningen. Rijen
chuin dak vormt nu een mo in de suggestie van de op schillende maten op de markt vol ruime eengezinswoningen stuk kleiner dan nu wettelijk
is toegestaan, maar de stad is
dern hart, waarin de keuken drachtgevers om het hout van ga zetten.”
Een andere designvondst, met weinig tuin. En nu wor
bereid om die wet aan te pas
~n de bar zijn geplaatst. Door dat deel van de overkapping,
den
het
stadse
microwonin
sen als een proefproject
~iet verschil in materiaal kun dat moest worden gesloopt, te die Van Assche deed, zijn de gen, niet veel groter dan een
slaagt.
~e precies zien wat oud en hergebruiken voor meubelen. lampen op de benedenverdie garagebox.
In San Francisco is het niet
~aieuw is, zoals de restauratie Ik heb tafels ontworpen die, ping die in grillige vormen zijn
Dat
is
althans
de
trend
in
anders. Daar hebben ze na de
bode dat wil. Het resultaat is als je ze aan elkaar schuift, als uitgespaard in het gestorte be Amerikaanse steden, waar ze
McMansions, huizen als palet
~verrassend en speels. Op de be vingers in elkaar grijpen zoals ton. ,,We kwamen geld tekort sinds kort inzien dat er een
zen in de buitenwijken, nu
~iedenverdieping is slim ge een ouderwetse houten vin en besloten dat er dan maar nieuw soort woning nodig is.
ook het antwoord daarop: de
ruik gemaakt van natuurlijk gerlasbevestiging. Dat is zo geen lampen moesten komen. in steden als New York zijn
In de grote ruimte hebben we
‘anti-McMansions’. Daar zijn
de
singles
enorm
in
opmars.
peertjes aan elektriciteitsdra
al veel ‘micro units’ van 27
Net
iets
minder
dan
een
op
de
den zo opgehangen dat ze een
vierkante meter, zo groot als
kunstwerk vormen. In de twee huishoudens in Manhat
een flinke parkeerplaats. Oké,
tan
bestaat
uit
een
persoon.
gang en de toiletten hebben Bovendien hebben we alle
een Amerik~nse parkeer
we met piepschuim vormen
plaats. Maar ze denken er hier
maal
minder
te
besteden.
Dus
uitgespaard in het te storten
aan om de minimummaat
• Burgemeeste
is
er
behoefte
aan
minihuis
beton waarin we een eenvou
voor een woning verder te
zien.
jes.
Een
soort
hotelkamer,
dig peertje hebben geplaatst.
verkleinen tot 20 vierkante
maar
dan
inclusief
een
keu
Het was een hilarisch moment
en een extra i
meter. Dat is zo groot als een
toen we op kantoor die vor kentje. Veel meer is het niet.
koopt, moet j~
kleine
camper-.
Oké,
een
Ame
men uit piepsehuim stonden Voor veel meer is er ook geen
rikâ~nse kleine camper-, maar ken of die we
geld
en
voor
veel
meer
is
er
te zagen.”
passen! Zo’n’
toch...
ook geen ruimte meer.
te zit vol met
Bij mij ratelen dan meteen
Onlangs
riep
de
burgemees
De Taveerne is het hele jaar
waar mijn on
de woonconsequenties door
ter van New York daarom op
open. Op maandag gesloten.
het hoofd als ik dit soort afme snel van gaat
om
plannen
in
te
dienen
voor
Voor info over culturele activi
me de hoogte
tingen hoor. Als je er woont
complete woningen met een
teiten het hele jaar door:
De houten tafels, die zijn gemaakt van dat deel van de overkapping
.kunstfortasperen. nI
dat moest verdwijnen, grijpen als ving
n elkaar.
De opkomst
Interieur
\
—
Download