brandveilig gebruik - informatieloketomgevingsvergunning

advertisement
Intern memo
Stadsbeheer
[naam]
Telefoon (036) 527 [nummer]
Fax (036) 527 7203
www.almere.nl
Aan
SB/VTH
T.a.v. [naam],
procesverantwoordelijke omgevingsvergunning
Kopie aan
Van
[naam]
Advies inzake aanvraag om omgevingsvergunning met kenmerk [kenmerknummer]
Datum
29 maart 2010
Beste collega,
Kenmerk
[kemnmerknummer]
Op [datum] heb je om een advies gevraagd met betrekking tot een aanvraag voor een
omgevingsvergunning voor het in gebruik nemen of gebruiken van een bouwwerk in met
het oog op de brandveiligheid bij het Besluit omgevingsrecht (Bor) aangewezen
categorieën gevallen. De aanvraag is van [naam aanvrager] en betreft het project
[omschrijving project] op het perceel [locatie].
<tekstblok>
Ik kan niet binnen de adviestermijn van 5 werkdagen voldoen aan je verzoek, omdat
[motivering]. Ik zal het advies geven uiterlijk op [datum].
<einde tekstblok>
of
<tekstblok>
Ik heb de aanvraag getoetst op volledigheid en kom tot de volgende conclusie:
De volgende gegevens en/of bescheiden zijn noodzakelijk voor de beoordeling van de
aanvraag of de voorbereiding van de beschikking, maar ontbreken nog:
1. ………
2. ………
3. ………
Ik verzoek je deze gegevens binnen een termijn van [termijn] op te vragen.
<einde tekstblok>
of
<tekstblok>
Ik heb de aanvraag getoetst op volledigheid en kom tot de volgende conclusie:
De aanvraag is (inmiddels) volledig. Ik kan echter nog geen inhoudelijk advies geven
binnen de adviestermijn van 5 werkdagen, omdat [motivering]. Ik zal het advies geven
uiterlijk op [datum].
<einde tekstblok>
of
Pagina
1/5
<tekstblok>
Ik heb de aanvraag getoetst op volledigheid en kom tot de volgende conclusie:
De aanvrager is bij brief van datum in de gelegenheid gesteld om zijn aanvraag binnen
[termijn] aan te vullen met de ontbrekende gegevens. Inmiddels is die termijn verstreken.
De aanvrager heeft [niet/onvoldoende] gebruik gemaakt van de mogelijkheid om zijn
aanvraag aan te vullen. De volgende gegevens en/of bescheiden die noodzakelijk zijn voor
de toetsing of de beoordeling van de beschikking ontbreken nog steeds:
1. ………
2. ………
3. ………
Ik adviseer je daarom de aanvraag buiten behandeling te laten.
<einde tekstblok>
of
<tekstblok>
Ik heb de aanvraag getoetst op volledigheid en kom tot de volgende conclusie:
De aanvraag is (inmiddels) volledig. Hieronder geef ik mijn inhoudelijk advies, dat je in je
besluit kunt overnemen.
Bij toetsing is gebleken dat geen omgevingsvergunning voor het in gebruik nemen of het
gebruiken van een bouwwerk in met het oog op de brandveiligheid bij het Bor aangewezen
categorieën van gevallen is vereist. De aangevraagde activiteit betreft namelijk [omschrijf
het beoogde gebruik van het bouwwerk]. Dit gebruik is niet in artikel 2.2 lid 1 van het Bor
aangewezen als een categorie als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder d Wabo.
<tekstblok>
Op grond van paragraaf 2.12 van het Gebruiksbesluit dient het door u in uw aanvraag
beschreven gebruik echter wel gemeld te worden. In dit geval is namelijk sprake van
een gelijkwaardige oplossing als bedoeld in artikel 1.4, eerste lid, Gebruiksbesluit.
of
het in gebruik nemen of gebruiken van een bouwwerk waarin meer dan 50 personen
tegelijk aanwezig zullen zijn.
of
het in gebruik nemen of te gebruiken van een woonfunctie voor kamergewijze verhuur.
U dient de melding te doen ten minste vier weken voor aanvang van het beoogde gebruik.
<einde tekstblok>
Voor de volledigheid wijzen wij u er op dat voor het gebruik van het bouwwerk de eisen
inzake brandveilig gebruik uit de paragrafen 2.1 t/m 2.10 van het Gebruiksbesluit van
toepassing zijn.
<einde tekstblok>
of
<tekstblok>
Ik heb de aanvraag getoetst op volledigheid en kom tot de volgende conclusie:
Datum
29 maart 2010
Kenmerk
[kemnmerknummer]
Pagina
2/5
De aanvraag is (inmiddels) volledig. Hieronder geef ik mijn inhoudelijk advies.
Ik adviseer je de omgevingsvergunning voor het in gebruik nemen of gebruiken van een
bouwwerk met het oog op de brandveiligheid te weigeren. De motivering is als volgt:
Inleiding
Op grond van artikel 2.1 lid 1 onder d Wabo is het verboden zonder omgevingsvergunning
een project uit te voeren, voor zover dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit het in gebruik
nemen of gebruiken van een bouwwerk in met het oog op de brandveiligheid bij het Bor
aangewezen categorieën van gevallen. Volgens artikel 2.2 lid 1 van het Bor zijn als
omgevingsvergunningplichtig aangewezen:
a. het in gebruik nemen of gebruiken van een bouwwerk waarin bedrijfsmatig of in
het kader van verzorging nachtverblijf zal worden verschaft aan meer dan 10
personen, dan wel het in afwijking daarvan bij de bouwverordening bepaalde
aantal personen;
b. het in gebruik nemen of gebruiken van een bouwwerk waarin dagverblijf zal
worden verschaft aan:
1.
meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar, of
2.
meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen.
In dit geval heeft u vergunning aangevraagd voor [omschrijf het beoogde gebruik met het
oog op de brandveiligheid]. Het gebruik is daarom omgevingsvergunningplichtig als
bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder d Wabo.
Toelichting
Op grond van artikel 2.13 Wabo moet de aanvraagde omgevingsvergunning, voor zover
deze betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder d Wabo,
worden geweigerd indien de brandveiligheid met het oog op het voorziene bouwwerk niet
voldoende verzekerd is.
In dit geval is de brandveiligheid met het oog op het voorziene gebruik niet voldoende
verzekerd. [motivering]
Conclusie
Wij hebben gelet op het voorgaande besloten de vergunning, voor zover dat betrekking
heeft op het in gebruik nemen of gebruiken van een bouwwerk met het oog op brandveilig
gebruik, te weigeren.
Indien ook andere activiteiten onderdeel zijn van de aanvraag die onlosmakelijk zijn
verbonden met het in gebruik nemen of gebruiken van een bouwwerk met het oog op de
brandveiligheid dient de vergunning ook met betrekking tot die andere activiteiten te
worden geweigerd.
<einde tekstblok>
of
<tekstblok>
Ik heb de aanvraag getoetst op volledigheid en kom tot de volgende conclusie:
De aanvraag is (inmiddels) volledig. Hieronder geef ik mijn inhoudelijk advies.
Ik adviseer je de omgevingsvergunning [onder oplegging van de hieronder genoemde
voorschriften] te verlenen.
1. Voorschriften
Datum
29 maart 2010
Kenmerk
[kemnmerknummer]
Pagina
3/5
<tekstblok>
De volgende voorschriften zijn van toepassing:
 …..
 …..
 als voorwaarde opnemen dat vergunning tijdelijk of seizoensgebonden is en voor
welke periode of voor welke tijdvakken in een kalenderjaar de vergunning wordt
verleend.
 Het gebruik van het bouwwerk wordt beperkt op maximaal [aantal] personen (zie
VROM Brochure, hoofdstuk 6);
 [optie]dat bij afzonderlijk gebruik van de ruimten in uw bouwwerk, per ruimte
maximaal het in de tabel vermelde aantal personen, aanwezig mogen zijn;
Ruimte
Maximaal aantal
toe te laten personen

Deze omgevingsvergunning of een kopie daarvan dient altijd aanwezig te zijn in het
bouwwerk waar de vergunde activiteiten plaatsvinden en op verzoek van een
toezichthouder, belast met het toezicht op de naleving van deze
omgevingsvergunning of het Gebruiksbesluit, ter inzage worden gegeven;
 Bijv. de plaats en uitvoering (geometrie) van de vluchtroutes (zie VROM Brochure);
 Bijv. eisen aan de concentratie van houten meubels (zie VROM Brochure);
 de wijze van opslag van verpakkingsmateriaal (zie VROM Brochure);
 Bijv. verlichtings- en geluidinstallatie (o.a. bij discotheek, theater);
 Bijv. opvallendheid van (nood)uitgangen (o.a. bij discotheek, theater);
 Bijv. de redzaamheid van de aanwezigen (zie VROM Brochure);
 Bijv. organisatie en beheer van het pand (organisatie moet ingericht zijn op de
evacuatie van niet-zelfredzame (bedlegerige) personen) (zie VROM Brochure blz.
33);
 ??? Mag je ook vertraging in de doormelding van een BMI benoemen (is mogelijk al
geëist in de bouwvergunning cq het PvE;
 ??? Mag je ook verlangen dat een Ontruimingsplan ter beoordeling wordt
aangeboden aan de gemeente en zo ja, binnen welke termijn deze ingediend moet
worden?
 [voorwaarde x]
<einde tekstblok>
Voor zover in deze vergunning niet anders is bepaald, gelden de eisen inzake brandveilig
gebruik uit de paragrafen 2.1 t/m 2.10 van het Gebruiksbesluit.
2. Inhoudelijke beoordeling
Inleiding
Op grond van artikel 2.1 lid 1 onder d Wabo is het verboden zonder omgevingsvergunning
een project uit te voeren, voor zover dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit het in gebruik
nemen of gebruiken van een bouwwerk in met het oog op de brandveiligheid bij het Bor
aangewezen categorieën van gevallen. Volgens artikel 2.2 lid 1 van het Bor zijn als
omgevingsvergunningplichtig aangewezen:
Datum
29 maart 2010
Kenmerk
[kemnmerknummer]
Pagina
4/5
c.
het in gebruik nemen of gebruiken van een bouwwerk waarin bedrijfsmatig of in
het kader van verzorging nachtverblijf zal worden verschaft aan meer dan 10
personen, dan wel het in afwijking daarvan bij de bouwverordening bepaalde
aantal personen;
d. het in gebruik nemen of gebruiken van een bouwwerk waarin dagverblijf zal
worden verschaft aan:
3.
meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar, of
4.
meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen.
In dit geval heeft u vergunning aangevraagd voor [omschrijf het beoogde gebruik met het
oog op de brandveiligheid]. Het gebruik is daarom omgevingsvergunningplichtig als
bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder d Wabo.
Toelichting
Op grond van artikel 2.13 Wabo moet de aanvraagde omgevingsvergunning, voor zover
deze betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder d Wabo,
worden geweigerd indien de brandveiligheid met het oog op het voorziene bouwwerk niet
voldoende verzekerd is.
In dit geval is de brandveiligheid met het oog op het voorziene gebruik voldoende
verzekerd. [motivering]
<tekstblok>
De redenen dat wij de hiervoor genoemde voorschriften hebben opgelegd zijn de volgende.
[motivering]
<einde tekstblok>
Conclusie
Wij hebben gelet op het voorgaande besloten de vergunning, voor zover dat betrekking
heeft op het in gebruik nemen of het gebruiken van een bouwwerk met het oog op het
brandveilig gebruik [onder het opleggen van voorschriften] te verlenen.
<tekstblok>
3. Toetsingsdocumenten
Wij hebben de volgende toetsingsdocumenten bij de inhoudelijke beoordeling betrokken:
 …..
 …..
<einde tekstblok>
<einde tekstblok>
Met vriendelijke groet,
[naam]
Datum
29 maart 2010
Kenmerk
[kemnmerknummer]
Pagina
5/5
Download