FPP staat voor Focaal Psychodynamische

advertisement
FPP
FPP staat voor Focaal Psychodynamische Psychotherapie.
Wij hebben allemaal onze bewuste en onbewuste manieren om lastige gevoelens als
angst, pijn en schaamte niet te hoeven voelen. Bij mensen met
persoonlijkheidsproblematiek kunnen deze automatische patronen rigide geworden
zijn. Door deze patronen stagneert je leven. Dat komt bijvoorbeeld doordat 'gezonde'
of adaptieve gevoelens geblokkeerd zijn geraakt. De therapie heeft tot doel deze
blokkades te leren herkennen en waar mogelijk op te heffen, en zo bij te dragen aan
beter functioneren en betere verbinding met andere mensen.
FPP is een door McCullough uitgewerkte behandelmethodiek waarbij de werkzaamheid
wetenschappelijk is aangetoond. Cliënten leren lastige gevoelens als angst, schaamte,
pijn en schuld niet langer te vermijden en zo ruimte te maken voor verborgen
gevoelens en verlangens. We bieden FPP in groepsverband en op indicatie individueel.
Groepstherapie verschilt van individuele therapie, omdat de interacties niet alleen via
de hulpverlener verlopen, maar vooral ook tussen de medegroepsleden. De
persoonlijkheidsproblemen waarvoor mensen behandeld worden in de groep treden
vaak op in de interactie met andere mensen, zowel in meer als in minder intieme
relaties. De valkuilen van iemand zullen in een groepstherapie goed zichtbaar worden
aangezien er interacties ontstaan en samenwerkingsrelaties met groepsgenoten en
therapeuten. Groepstherapie vormt op deze manier een goed aangrijpingspunt voor
behandeling.
Hoe?
Voordat deelname aan de groep start, krijgt u eerst een zogenaamd indicatiegesprek
met één van de psychotherapeuten. Dit gesprek heeft een aantal doelen:
 wederzijdse kennismaking;
 informatie verstrekken over het behandelaanbod;
 vaststellen van het belangrijkste probleem/problemen;
 inventariseren van de hulpvraag/doelen;
 bepalen welke intensiteit van behandeling gewenst is;
 vaststellen of de FPP-groep een goed antwoord is op hulpvraag en doelstelling.
Wanneer zowel u als de hulpverlener positief staan ten opzicht van de deelname aan
de groep, wordt een startdatum afgesproken of wordt u op de wachtlijst geplaatst.
Zodra er plek is in de groep waarop gewacht wordt, wordt u opgeroepen.
Wanneer de behandeling start volgt er een gesprek om een zogenaamde
conflictdriehoek te maken en om de definitieve behandeldoelen vast te stellen. De
conflictdriehoek is een kernachtige samenvatting van uw belangrijkste problemen en
vormt de leidraad voor de behandeling. De behandelvoortgang wordt elke drie
maanden in de groep geëvalueerd. De behandelduur in de tweedaagse groep is
maximaal negen maanden of korter in overleg. De behandelduur in de FPP light is in
overleg met de hulpverlener.
Wanneer er na afronden van de FPP nog een hulpvraag is, wordt in overleg bekeken
in hoeverre er een vervolgaanbod nodig en gewenst is. Daarvoor kan afhankelijk van
het aanbod een wachttijd bestaan. Uitgangspunt is dat u bij afsluiting van de therapie
voldoende vaardigheden tot uw beschikking heeft om zonder therapie verder te
kunnen. Niet alle doelen hoeven daarbij al bereikt te zijn, niet alle klachten hoeven
afwezig te zijn.
De FPP light en plus zijn open groepen met maximaal negen deelnemers.
Waar en wanneer?
FPP wordt gegeven bij verschillende locaties van Pro Persona.
© Pro Persona FPP 07.2015
Meer informatie
Heeft u vragen, neem dan contact op met uw hulpverlener.
Download