Groepstherapie

advertisement
STUDENTENGEZONDHEIDSCENTRUM
Groepstherapie
Groepstherapie
Wat is groepstherapie?
Groepstherapie is een specifieke vorm van psychotherapie, die kan helpen om
psychische klachten of problemen aan te pakken die je niet alleen of met vrienden
en/of familie opgelost krijgt. Groepstherapie kan je helpen om moeilijke en pijnlijke
ervaringen te verwerken, om jezelf en anderen beter te leren aanvaarden, of om je
anders te leren verhouden tegenover moeilijke situaties. Groepstherapie is een
samenspel van interacties tussen de groepstherapeut en de deelnemers, en tussen
de deelnemers onderling. In deze interacties herhalen zich patronen die zich ook
in het reële leven voordoen. Als deelnemer aan de groep breng je immers je eigen
persoonlijkheid, levensgeschiedenis en problemen met je mee en op grond daarvan
reageer je op een bepaalde manier op anderen. Vaak is deze manier van reageren
een helpend interactiepatroon geweest in het verleden. Gaandeweg kan deze
‘oplossing’ het probleem geworden zijn, waardoor je huidige relationele functioneren
wordt ingeperkt of bemoeilijkt. Groepstherapie biedt je de mogelijkheid om deel
te nemen aan de groepsinteracties en tegelijkertijd te reflecteren over wat zich
afspeelt. Door deel uit te maken van deze groep ontdek je hoe je met gebeurtenissen en met anderen omgaat, welke rol je opneemt in groep en hoe je hierin
iets zou kunnen veranderen. In de groep kan je vertrouwd raken met andere
interactiepatronen en ervaringen opdoen: hoe is het voor mij als ik zus of zo doe?
Welk effect heeft dit gedrag? Voldoet dit meer aan mijn noden en verwachtingen?
Hoe voel ik me daarbij? Zo kan je meer vrijheid en flexibiliteit in je handelen verwerven.
Wanneer kiezen voor groepstherapie?
Groepstherapie is even effectief als individuele therapie, maar kan door het samenspel
van de vele interacties een meerwaarde hebben. Hoe je met anderen omgaat, welke
rol en positie je daarin inneemt, wordt meteen zichtbaar in de groep. Als je problemen
hebt in het contact met anderen, dan kunnen deze in groep snel duidelijk worden. In de
groep kun je immers feedback krijgen van en geven aan de andere deelnemers, je kunt
dingen bij elkaar herkennen en iets voor anderen betekenen. Ook al zijn de problemen
waarvoor je komt niet dezelfde, gemeenschappelijk is wel dat je samen op zoek gaat
naar manieren om anders te leren omgaan met die problemen. Vaak zien mensen
in eerste instantie op tegen groepstherapie, omdat het hen moeilijk lijkt te moeten
spreken over gevoelige zaken in aanwezigheid van anderen. De drempel om deel
te nemen aan de groep is vaak hoog als problemen voelbaar zijn in het contact
met anderen, maar net dan kan groepstherapie een voorkeursbehandeling zijn.
Wat en hoeveel je inbrengt in de groep bepaal je zelf, ieder heeft de vrijheid om
daarin zijn eigen grenzen aan te geven. Groepstherapie is een proces dat geleidelijk
verloopt, net als andere therapieën. De groep biedt de gelegenheid om in een
klimaat van groeiende veiligheid te spreken over wat je bezig houdt. Net als in
individuele therapie krijg je in de groep doorgaans geen concrete adviezen,
noch pasklare oplossingen. Je wordt gestimuleerd om je eigen oplossingen
te vinden, zodat je je leven weer zelf in handen kan nemen.
Helpt groepspsychotherapie?
Veel mensen hebben baat bij groepstherapie. Kenmerkend voor groepstherapie is
dat niet alleen jijzelf en de groepstherapeut, maar alle groepsleden een rol spelen
in de therapie. Je aanwezigheid, inzet en motivatie spelen dus een belangrijke rol
in de slaagkansen van de groepstherapie, zowel voor jezelf als voor de andere
groepsleden. De groepstherapeut stimuleert de actieve deelname van de groepsleden,
leidt het therapieproces in goede banen en helpt de groep om veranderingsprocessen in een eigen tempo en in een sfeer van aanvaarding plaats te laten vinden.
Psychotherapie is een proces dat ups en downs kan kennen, er komen immers
vaak moeilijke onderwerpen aan bod. Psychische moeilijkheden en problemen
hebben zich ook vaak in de loop van de tijd herhaald en bestendigd, waardoor
ze niet in een vingerknip weg te werken zijn. Het betekent vaak hard werken.
Op het einde van de groepstherapie wordt geëvalueerd of het aangeboden
programma volstaat of dat verdere therapie, hetzij in groep, hetzij via een ander
aanbod, wenselijk is.
Praktische informatie
Voor wie?
De groepstherapie staat open voor studenten van KU Leuven, Groep T, Luca –
Campus Lemmens Instituut en Vlerick Leuven Gent Management School.
Wanneer?
Per academiejaar worden er meerdere groepen georganiseerd. Ze starten doorgaans
in het begin van elk semester. Groepstherapie vindt ’s avonds plaats en een sessie
duurt 1.45 u. Het gaat om 10 tot 15 sessies, waarbij je je voor een volledige reeks
engageert. Na deze periode is er een in- en uitstapmoment voorzien voor groepsleden
die wensen af te ronden en kandidaten die willen toetreden. Een therapiegroep
bestaat uit een beperkt aantal deelnemers (8 à 10) en komt wekelijks samen.
STUDENTENVOORZIENINGEN
Psychologen en psychiaters
Van Dalecollege
Naamsestraat 80 bus 5415
3000 LEUVEN, België
tel. + 32 16 32 43 43
fax + 32 16 32 43 67
[email protected]
www.kuleuven.be/gezondheid/psycholoog
Hoe aanmelden?
Je meldt je aan op het secretariaat van het Studentengezondheidscentrum.
Je krijgt een afspraak voor een algemeen aanmeldingsgesprek. Doel van dit gesprek
is zicht te krijgen op je moeilijkheden en problemen en te verkennen wat je hulpvraag
en -verwachtingen zijn. Hierbij aansluitend wordt nagegaan of groepstherapie
een geschikte manier van werken zou kunnen zijn. Het is ook mogelijk dat een
ander aanbod wordt gedaan dat beter aansluit bij je hulpvraag. In bepaalde
gevallen word je doorverwezen naar een behandelaanbod buiten het centrum.
Soms kan een bijkomend aanmeldingsgesprek worden gepland bij de psychiater
om de diagnose en/of de wenselijkheid van medicatie uit te klaren.
Richtprijs (het huidige tarief staat vermeld op de website)
Voor het aanmeldingsgesprek wordt 18 euro aangerekend. De groepstherapie
kost 11 euro per sessie. De kostprijs mag geen belemmering vormen voor de
hulpverlening. Wanneer de tarieven voor jou te hoog zijn, dan kan je dit vermelden
in het aanmeldingsgesprek, waarna een verminderd tarief kan worden aangevraagd.
Dit is een richtprijs, de huidige tarieven staan vermeld op de website.
Contact
Studentengezondheidscentrum, Van Dalecollege, Naamsestraat 80 bus 5415,
3000 LEUVEN, tel. + 32 16 32 43 43 • fax + 32 16 32 43 67
[email protected] • www.kuleuven.be/gezondheid/psycholoog
Openingsuren secretariaat:
tijdens lesweken van 08.00 u. tot 18.00 u.; tijdens lesvrije weken van 09.00 u. tot 17.00 u.
Deze folder is gedrukt op CyclusPrint, papier van 100%
gerecycleerde vezels.
Studentenvoorzieningen KU Leuven werkt voor het Studentengezondheidscentrum samen met de sociale voorzieningen voor
studenten Groep T (inter S), LUCA – Campus Lemmens Instituut
en Vlerick Leuven Gent Management School.
v.u.: Jan De Vriendt, Naamsestraat 80, 3000 Leuven
We houden ons strikt aan het beroepsgeheim. Alleen na jouw uitdrukkelijke
toestemming geven we informatie aan of voeren we overleg met derden.
Binnen het centrum is wel intercollegiaal overleg mogelijk.
Download