Voortgangsrapportage Vierstroom

advertisement
Eindrapportage In voor zorg!
<titel project>
<naam organisatie>
Inhoud
1.
Inleiding ................................................................................... 3
1.1.
Achtergrond van de organisatie .............................................................................. 3
1.2.
Vraag van <naam organisatie> aan In voor zorg! .......................................................... 3
1.3.
Doelstelling deelname aan In voor zorg! ................................................................... 3
2.
Aanpak..................................................................................... 4
Kennis en Leren ............................................................................................................ 4
3.
Resultaten ................................................................................ 5
Resultaten metingen ......................................................................................................
Verandering .................................................................................................................
Kennisontwikkeling ........................................................................................................
Communicatie ..............................................................................................................
4.
Evaluatie van het traject .............................................................. 7
5.
Conclusies en borging ................................................................... 8
5
5
5
6
1. Inleiding
1.1. Achtergrond van de organisatie
<Beschrijf de organisatie in omvang, soort zorgverlening. Neem deze over uit uw goedgekeurde plan
van aanpak>
<Beschrijf de belangrijkste conclusies uit de scan van de organisatie>
<Beschrijf eventuele organisatorische ontwikkelingen van de organisatie gedurende het traject
(bijvoorbeeld fusie, gebeurtenissen die van invloed zijn op de organisatie in het algemeen)>
1.2. Vraag van <naam organisatie> aan In voor zorg!
<Beschrijf wat de concrete vraag van de organisatie was. U kunt hiervoor de tekst uit uw
goedgekeurde plan van aanpak (nu in verleden tijd) gebruiken>.
1.3. Doelstelling deelname aan In voor zorg!1
<Beschrijf wat het doel van het In voor zorg-traject is geweest> Neem deze over uit uw
goedgekeurde plan van aanpak>
1
Een versie van dit eindrapport zal ook op de website van In voor zorg! worden geplaatst.
2. Aanpak
<Beschrijf de gevolgde aanpak om de vraagstelling van de deelnemende organisatie te
beantwoorden. Neem deze over uit uw goedgekeurde plan van aanpak. Ga hierbij o.a. in op het
verloop van de tijdsplanning, de ingezette methoden om , leren in- en door de organisatie, meten
van de resultaten (gebruikte indicatoren, meetinstrumenten, meetplan)>
<Geef aan op welke onderdelen er (eventueel) afgeweken is van het oorspronkelijke plan en licht de
afwijkingen t.o.v. de oorspronkelijke aanpak toe>
<Geef aan welke factoren een belemmerend en bevorderend effect hebben gehad bij de uitvoering
van het plan van aanpak.>
Kennis en Leren
<Geef aan hoe het leren heeft plaatsgevonden door de organisatie. Welke leerinterventies zijn
toegepast (opleiding, coaching, werkplekleren, e-learning, invoering van de PDCA-cyclus etc.)
<Geef aan hoe andere zorgorganisaties kunnen leren van de interventie die u heeft begeleid? Hoe
kunnen zij leren van de gevolgde aanpak?>
3. Resultaten
Resultaten metingen
<Geef aan wat de beoogde resultaten van dit traject waren. Beschrijf hoe deze resultaten aangeven
dat de toekomstbestendigheid van de organisatie verbeterd is>.
<Beschrijf vervolgens de specifieke behaalde resultaten op de beschreven resultaatgebieden uit uw
goedgekeurde plan van aanpak. Beschrijf de concrete resultaten op de gemeten indicatoren (per
indicator per meetmoment (nul- en de eindmeting, eventueel met tussenmeting))>
<Zijn er specifieke instrumenten ingezet voor de resultaatmeting? Zo ja, geef aan welke
instrumenten dit zijn geweest>
Verandering
<Beschrijf hier welke verandering(en) met behulp van dit traject beoogd zijn en in hoeverre deze
gerealiseerd zijn in dit traject>
<Geef aan hoe het proces van de verandering is gegaan? Wat is hierbij komen kijken? Denk hierbij
aan de verschillende fasen in een organisatieverandering>:
 Urgentiebesef vestigen (collega’s helpen inzien waarom verandering noodzakelijk is en waarom
het belangrijk is om meteen te handelen)
 Leidende coalitie vormen (realiseren van een sterke groep die de verandering stuurt, met
leiderschapsvaardigheden, geloofwaardigheid, communicatieve vaardigheden, autoriteit,
analytische vaardigheden en urgentiebesef).
 Visie en strategie ontwikkelen (duidelijk maken hoe de toekomst verschilt van het verleden en
hoe die toekomst met het verandertraject kan worden gerealiseerd).
 Veranderingsvisie communiceren (zoveel mogelijk collega’s en cliënten leren de visie en
strategie te begrijpen en te accepteren)
 Een breed draagvlak voor actie creëren (zoveel mogelijk obstakels worden weggenomen, zodat
degenen die de visie willen realiseren, dit ook kunnen doen).
 Korte termijnsuccessen genereren (zo snel mogelijk zijn een aantal zichtbare, overtuigende
successen gecreëerd en laten zien).
 Verbeteringen consolideren en meer verandering tot stand brengen (na de eerste successen
wordt het tempo van de verandering opgevoerd, totdat de visie is gerealiseerd).
 Nieuwe benaderingen in de organisatiestructuur verankeren (vasthouden aan de nieuwe
benaderingen en zorgen dat deze resultaten opleveren, totdat ze sterk genoeg zijn om oude
tradities te vervangen).
<Beschrijf hoe dit traject de organisatiecultuur heeft beïnvloed? Welke zichtbare veranderingen zijn
gerealiseerd?>
Kennisontwikkeling
<Beschrijf welke tools/instrumenten zijn gebruikt voor de ingezette interventie/methoden
gedurende het traject en welke beschikbaar zijn voor andere organisaties>.
<Beschrijf hoe tools/instrumenten zijn gebruikt voor de ingezette interventie/methoden wel of niet
hebben gewerkt>
<Beschrijf welke kennis is ontwikkeld gedurende het traject, denk hierbij aan eigen
meetinstrumenten, eigen modellen, eigen methodes>.
Communicatie


<Geef hier aan wat de aansprekende resultaten waarover kan worden gepubliceerd>
<Geef aan hoe de overdracht van de kennis en ervaring kan plaatsvinden naar andere
organisaties>
4. Evaluatie van het traject
<Geef in dit hoofdstuk aan hoe de organisatie de deelname aan In voor zorg! heeft ervaren. Doe
dit op basis van de resultaten van de tussenevaluatie en de eindevaluatie met de bestuurder en
projectleider. Ga in op de volgende onderwerpen>:








Hoe heeft de organisatie deelname aan In voor zorg! ervaren?
Zijn de verwachtingen uitgekomen die de organisatie had t.a.v. In voor zorg!?
Wat is het oordeel over de dienstverlening van In voor zorg!?
Was er weerstand in de organisatie bij het doorvoeren van de interventies?
Is de organisatie voldoende toegerust om in de toekomst de interventies/nieuwe werkwijzen
zelf verder toe te passen?
Welke omstandigheden in de organisatie hebben bijgedragen aan:
a. Het behalen van de doelstellingen van dit traject
b. Het niet behalen van doelstellingen van dit traject?
Wat heeft het In voor zorg-traject betekent voor de cliënten van de organisatie?
Hoeveel cliënten zijn er bij het verandertraject betrokken?
5. Conclusies en borging
<Beschrijf hier de conclusies, over zowel de inhoudelijke resultaten als de resultaten van de
interventie zelf>.
<Beschrijf hoe de resultaten geborgd zijn binnen de organisatie. Hoe is er voor gezorgd dat de
resultaten structureel onderdeel uitmaken van het beleid van de organisatie?>
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards