Observatiefiche toelichting

advertisement
KHB/dienstverlening/preventie misbruik en geweld /formulieren
Registratie grensoverschrijdend gedrag (GOG)1
Naam cliënt:
Datum/uur GOG:
Leefgroep:
Naam invuller fiche:
Plaats GOG:
Beschrijving van de situatie
Geef aan hoe de concrete situatie eruit zag: plaats, wie aanwezig, welke activiteit …
Beschrijf zeker ook de elementen die mogelijk een invloed hadden op het gedrag, versterkend of
remmend. Versterkende factoren zijn omstandigheden die mee aan de basis liggen van het gedrag en
die de kans op het optreden van het gedrag vergroot hebben. Remmende factoren verkleinden de
kans dat het gedrag zich zou voordoen.
Deze elementen kunnen zowel betrekking hebben op de persoon zelf (fysisch, zintuiglijk, affectief of
cognitief) als op zijn omgeving (fysiek en psychosociaal).
Uitlokkende factor
geen duidelijke aanleiding
andere cliënt
vraag of opdracht
weigering
omgevingsfactor
slecht nieuws
ziekte
andere:
Aard van het gedrag
verbale agressie
fysieke agressie
bijten
duwen
slaan
schoppen
spuwen
wurgen
gooien met
andere:
seksueel GOG
handtastelijkheden
aanranding
pesten/ intimideren
materiaal stukmaken
andere:
I
Toelichting
Beschrijf hier welk de concrete aanleiding was
voor het gedrag en wat het gedrag uitgelokt
heeft. Welke uitlokkers (of triggers) hebben de
cliënt over de drempel gehaald? In de tijd zijn ze
meestal terug te vinden kort voor het
probleemgedrag. Er zijn echter ook uitgestelde
reacties mogelijk.
I
Toelichting
Beschrijf hier het waarneembare gedrag: wat
is er te zien of waar te nemen? Het kan hier
gaan om verbale of fysieke agressie, met of
zonder gebruik van voorwerpen. Noteer
concreet: wie doet wat, hoe en de intensiteit
van het gedrag.
1
Formulier bezorgen aan psychopedagoog, medische dienst en afdelingshoofd. (afdeling
volwassenen ook aan coach). Je kan het formulier op computer invullen en doorsturen aan de
betrokkenen. Indien moeilijk kan je het nog steeds handmatig invullen.
Pagina 1
16 maart 2009
KHB/dienstverlening/preventie misbruik en geweld /formulieren
Gerichtheid van het gedrag
omgeving
zichzelf
personen:
I
Gevolgen van het gedrag
geen
materiële schade:
psychische belasting:
lichamelijk letsel:
I
Toelichting2
Beschrijf hier wie wat doet en hoe, tegenover
wie.
Toelichting
Beschrijf hier het effect van dit gedrag: voor de
persoon zelf en voor zijn omgeving, begeleiding
en/of groepsgenoten, mogelijk nog andere
betrokkenen, het leef- of werkklimaat. Zowel
nadelige gevolgen (letsel) als positieve
consequenties krijgen hier een plaats.
Eerste opvang 3
van client
van medecliënten
van medewerker
andere:
door:
door:
door:
door:
Extra ondersteuning
555 / pedagogische ondersteuning
dokter / medische dienst
collega uit eigen leefgroep
collega andere leefgroep
andere:
|
Aanpak van het incident
gesprek
afleiden
medicatie
afzonderen
time-out
eigen kamer
andere:
fixeren
PTV-technieken
afweertechniek
bevrijdingstechniek
teamtechniek
polsklem
I
Effect van de aanpak
stoppen van gedrag
toenemen van gedrag
tot rust komen
andere:
I
Toelichting
Beschrijf hier of jullie extra ondersteuning nodig
hadden in de situatie. Waarom had je deze
nodig?
Toelichting
Beschrijf hier het verder verloop van de situatie,
de aanpak.
Beschrijf hier op welke manier eventuele
vrijheidsbeperkende maatregelen werden
toegepast (vrijwillig, met hulp van, geboden
weerstand…).
Toelichting
Beschrijf hier het effect van de aanpak.
Kan dergelijk gedrag in de toekomst vermeden worden?
neen
ja, manier waarop: Indien ja, beschrijf hier mogelijke suggesties.
2
3
Gericht op cliënten, begeleiding, ouders, andere…
Je kan steeds (op eigen initiatief) beroep doen op de vertrouwenspersoon.
Pagina 2
16 maart 2009
KHB/dienstverlening/preventie misbruik en geweld /formulieren
Zijn er nog andere opmerkingen die je wil doorgeven?
Beschrijf hier de signalen, risicofactoren die de cliënt over de drempel halen van agressief gedrag.
Wat vergroot de kans op het optreden van het gedrag? Waarop kan men letten?
Pagina 3
16 maart 2009
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards