PowerPoint-presentatie - Dalfsen

advertisement
Dalfsen
en preventieve zorg
GGD IJsselland:
Gemeenschappelijke Regeling,
uw verlengd lokaal bestuur
Jan Roorda: directiesecretaris
Addy Kok: beleidsadviseur
Inhoud
•
•
•
•
•
•
•
Oorsprong
Uitdagingen 21e eeuw
Onze werkterreinen
Rol bij ramp of crisis
GGD in Dalfsen
Financiering
Uw accounthouder
Publieke gezondheidszorg:
oorsprong 19e eeuw
Aanleg rioolstelsel
Aanleg waterleiding
GGD
Publieke gezondheidszorg:
uitdagingen 21e eeuw
Leefstijl: obesitas
Maatschappelijke zorg
Infectieziekten
Preventie werkt vaak
‘onzichtbaar’
• Preventie werkt dankzij het
systeem
In Nederland via de Wet
Publieke Gezondheid (Wpg):
• Uitvoering verantwoordelijkheid
van de gemeente
• GGD: taken op basis van
inwonersbijdrage en maatwerk
In vogelvlucht
Onze taken
Monitoren, signaleren
en advies
Monitoren, signaleren
en advies
Monitoring en
onderzoek
Advies bevorderen
gezondheid
Milieu & gezondheid
Uitvoerende taken
Voorkomen en
bestrijden
infectieziekten
Basispakket JGZ:
gezonde ontwikkeling
0-19 jaar
Vangnet Kwetsbaren
Forensische
geneeskunde.
Bewaken Publieke
gezondheid bij rampen
en crises
Milieu & Gezondheid
Infectieziekten
Psycho-sociale
hulpverlening
Gezondheidsonderzoek
Toezicht houden
.
Technische
hygiënezorg
Inspecties
Kinderopvang
Directeur PG bij ramp of crisis
Directeur Publieke
Gezondheid
GHOR
GGD
GHOR
•
Leiding over ‘witte’ kolom
•
Adviseur voorbereiding rampen
•
Coördinerend en adviserend rond infectieziektebestrijding
GGD
•
Bestrijding Infectieziekten en Milieu & gezondheid
•
Bij ramp verantwoordelijk voor: Psycho-sociale hulpverlening,
gezondheidsonderzoek na afloop ramp
•
Psycho-sociale hulp bij incidenten
Uitdagingen voor de
komende jaren
• Meer maatwerk voor gemeenten
• Meer maatwerk voor burgers
Bijvoorbeeld:
• Jeugdgezondheidszorg
• Meebewegen met de tijd
• Kostenefficiënt werken
(met zo min mogelijk verlies aan
kwaliteit)
• Verbinding maken met de
transities
Wat doet de GGD
in Dalfsen?
Jeugdgezondheidszorg
•
Jeugd in beeld 0-4 jaar: 99,5%
•
Jeugd in beeld 4-19 jaar: 99,1%
•
Vaste contactmomenten 0-4: 14 | 4-19: 3
•
Extra contacten: 585
Technische Hygiëne Zorg
•
Inspecties kinderdagverblijven, bso, peuterspeelzalen,
gastouderbureaus en gastouders: 55
•
Alle basisscholen: eens per vier jaar
Infectieziektenbestrijding
•
Meldingen waaronder Kinkhoest, Mazelen, een door
Q-koorts besmet bedrijf en diarree: 17
diarree: 16
Tuberculose
•
2 patiënten: 1 zieke en 1 geïnfecteerde
Milieu en Gezondheid
•
•
Advies aan gemeente over intensieve veehouderij
Stankhinder in een woning
Forensische geneeskunde
•
19 lijkschouwingen
Onderzoek en Beleid
•
Onderzoek, signalering, beleidsadvisering en projectleiding
Maatschappelijke Zorg
•
12 meldingen (Bemoeizorg 6, Vervuilde huishoudens 3,
Bemoeizorg Jeugd 0, Zwerfjongeren 3)
Centrale Toegang
•
2 meldingen (van de 366 in de regio)
Financiering
• Basistaken:
door gemeenten gezamenlijk
(inwonerbijdrage)
• Andere taken:
aparte financiering
• Begroting:
loopt vooruit op gemeentebegroting:
vaststelling in juni
• Algemeen Bestuur stelt vast:
gemeenteraden invloed door middel
van zienswijzen
Uw accounthouder
Angèl Hylkema
Beleidsadviseur
Kennis- en Expertisecentrum
T 038 428 1669
[email protected]
Gemeenten zijn primair de opdrachtgevers van de GGD.
Daarom willen wij als GGD zo optimaal mogelijk met u
samenwerken.
Gezamenlijk doel: het met elkaar beter doen voor de
burger/cliënt.
Rol accounthouder: kennis delen en verbinden
Preventieve gezondheidszorg?
Een taak van de gemeenteraad
Bedankt voor uw aandacht!
GGD IJsselland
Zeven Alleetjes 1 in Zwolle
@ggdijsselland
www.ggdijsselland.nl
Download