Aangifteplicht ziekten - Stichting Medische Microbiologie

advertisement
Aangifteplicht ziekten
Dit is een procedure van de Maatschap Artsen-Microbioloog Brabant (MAMB): het dient er toe om regionaal eenzelfde
aanpak te hanteren ten aanzien van het melden van meldingsplichtige infectieziekten, conform de wettelijke
regelgeving. Veranderingen in de procedure moeten zoveel mogelijk regionaal worden geautoriseerd.
Doel
In de Wet Publieke Gezondheid is ondergebracht dat bepaalde infectieziekten gemeld moeten worden aan de GGD. Het
doel van de meldingen is het voorkomen, beschermen tegen en beheersen van (internationale) verspreiding van
infectieziekten. Naar aanleiding van de SARS epidemie in 2003 is door de WHO de internationale meldingsplicht herzien
en in reactie hierop is ook de Nederlandse infectieziekteregelgeving aangepast.
Verantwoordelijkheden
De burgemeester is verantwoordelijk voor bestrijdingsmaatregelen in de bevolking tav B1/2 en C-ziekten. In geval van
A-groep ziekten valt deze verantwoordelijkheid toe aan de minister VWS. In alle gevallen lopen de meldingen via de
GGD die de adviserende en uitvoerende dienst is. Meldingen van infectieziekten is een verplichting van zowel de
behandelend arts als het microbiologisch laboratorium. Bij sommige ziekten kunnen in de praktijk alleen door de
behandelend arts gemeld worden (ziekten waarbij de klinische ziekteverschijnselen doorslaggevend zijn).
Procedure
Ten opzichte van de oude regelgeving is een aantal veranderingen doorgevoerd. In het algemeen komt de huidige
regelgeving neer op het volgende:

Het aantal meldingsplichtige ziekten is uitgebreid van 36 naar 42: sommige zijn toegevoegd, een paar zijn
vervallen (zie tabel 1)



Alle ziekten worden voortaan door zowel de behandelend arts als door het laboratorium bij de GGD gemeld

Een in een praktijk ongewone verheffing van een niet-meldingsplichtige infectieziekte, die gevaar op kan
leveren voor de volksgezondheid, moet gemeld worden aan de GGD

De GGD kan na melding opdracht geven aan het laboratorium tot nader onderzoek van de betreffende
ziekteverwekker
Alle ziekten worden op naam van de patiënt gemeld
Een arts dient een van mens-op-mensoverdraagbare infectieziekte, waarvan de oorzaak niet vastgesteld kan
worden, zonder uitstel te melden bij de GGD
Tabel 1.
Indeling infectieziekten in groepen A, B1, B2 en C en mogelijke wettelijke maatregelen die opgelegd kunnen worden.
Groep A: direct (telefonisch) melden aan GGD





Pokken
Polio
Severe acute respiratory syndrome (SARS)
Virale hemorragische koorts
Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV)
Mogelijke wettelijke maatregelen:
Gedwongen opname tot isolatie of thuisisolatie, gedwongen onderzoek, gedwongen quarantaine (inclusief medisch
toezicht), verbod van beroepsuitoefening.
Mensen die contact hebben gehad met de patiënt: temperatuurmonitoring en verbod om Nederland te verlaten.
Groep B:
Groep B1: binnen 24 uur (telefonisch) melden aan GGD





Humane infectie ten gevolge van dierlijke influenzae met aviair influenzavirus
Difterie
Pest
Rabiës
Tuberculose
Mogelijke wettelijke maatregelen: Gedwongen opname tot isolatie of thuisisolatie, gedwongen onderzoek, verbod van
beroepsuitoefening.
Groep B2: melden aan GGD binnen een werkdag (dus niet weekend/feestdagen)












Buiktyfus (typhoid fever)
Cholera
Hepatitis A, B en C (recent opgelopen)
Kinkhoest
Mazelen
Paratyfus
Rubella
Shigatoxineproducerende Escherichia coli/
enterohemorragische Escherichia coli-infectie
Shigellose
Invasieve groep A-streptokokkeninfectie
Voedselinfectie voor zover vastgesteld bij 2 of meer patiënten met een onderlinge relatie wijzend op voedsel
als bron
Mogelijke wettelijke maatregelen: Verbod van beroepsuitoefening
Groep C: melden aan GGD binnen een werkdag (dus niet weekend/feestdagen)




















Antrax (miltvuur)
Bof
Botulisme
Brucellose
Ziekte van Creutzfeldt-Jakob (klassieke en variantvorm)
Gele koorts
Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie
Hantavirusinfectie
Legionellose
Leptospirose
Listeriose
Malaria
Meningokokkenziekte
MRSA-infectie (clusters buiten het ziekenhuis)
Invasieve pneumokokkenziekte bij kinderen t/m 5 jaar
Psittacose
Q-koorts
Tetanus
Trichinose
West-Nilevirusinfectie
Mogelijke wettelijke maatregelen: Dwingende maatregelen kunnen niet opgelegd worden. Maar melding en
persoonsgegevens zijn nodig om de inzet van vrijwillige/te adviseren maatregelen rondom de patiënt of anderen in de
gemeenschap mogelijk te maken.
Overzicht meldingsprocedure
Download