PowerPoint-presentatie - Zwolle

advertisement
Staphorst
en preventieve zorg
GGD IJsselland:
Gemeenschappelijke Regeling,
uw verlengd lokaal bestuur
Nicolette Rigter: directeur Publieke Gezondheid
Angèl Hylkema: accounthouder gemeente Staphorst
Inhoud
•
•
•
•
•
•
•
Oorsprong
Uitdagingen 21e eeuw
Onze werkterreinen
Rol bij ramp of crisis
GGD in Staphorst
Financiering
Uw accounthouder
Publieke gezondheidszorg:
oorsprong 19e eeuw
Aanleg rioolstelsel
Aanleg waterleiding
GGD
Publieke gezondheidszorg:
uitdagingen 21e eeuw
Leefstijl: obesitas
Vervuilde huishoudens
Infectieziekten
Preventie werkt vaak
‘onzichtbaar’
• Preventie werkt dankzij het
systeem
In Nederland via de Wet
Publieke Gezondheid (Wpg):
• Uitvoering verantwoordelijkheid
van de gemeente
• GGD: taken op basis van
inwonersbijdrage en maatwerk
Onze werkterreinen
Jeugdgezondheidszorg
Algemene
Gezondheidszorg
Bevorderen/bewaken/
beschermen van
gezondheid door
voorkomen en
bestrijden
infectieziekten. Ook
actief op het terrein
van technische
hygiënezorg, milieu
& gezondheid en
forensische
geneeskunde.
Maatschappelijke Zorg
Het bieden van een
vangnet gericht op
kwetsbare
individuen en
groepen die niet
zelfstandig gebruik
maken van
beschikbare
reguliere
voorzieningen.
Bevorderen en
bewaken van de
gezonde
ontwikkeling van 019 jarigen, ook door
deelname in CJG.
Informatie en advies
Monitoring,
bevorderen gezonde
leefstijl, projectleiding
en advisering
Uitdagingen voor de
komende jaren
• Meer maatwerk voor gemeenten
• Meer maatwerk voor burgers
Bijvoorbeeld:
• Jeugdgezondheidszorg
• Meebewegen met de tijd
• Kostenefficiënt werken
(met zo min mogelijk verlies aan
kwaliteit)
• Verbinding maken met de
transities
De rol van de directeur PG
bij ramp of crisis
Directeur Publieke
Gezondheid
GHOR
GGD
GHOR
•
Leiding over ‘witte’ kolom
•
Adviseur voorbereiding rampen
•
Coördinerend en adviserend rond infectieziektebestrijding
GGD
•
Bestrijding Infectieziekten en Milieu & gezondheid
•
Bij ramp verantwoordelijk voor: Psychosociale hulpverlening,
Gezondheidsonderzoek na afloop ramp
Wat doet de GGD
in Staphorst?
Jeugdgezondheidszorg
•
Jeugd in beeld (0-4 jaar 99,6%, 4-19 jaar: 97,4%)
•
Vaste contactmomenten 0-4: 14, extra contacten 425
•
Vaste contactmomenten 4-19: 3, extra contacten 122
Technische Hygiëne Zorg
•
Inspecties kinderdagverblijven, bso, peuterspeelzalen,
gastouderbureaus en gastouders: 25
•
Alle basisscholen: eens per vier jaar
Milieu en Gezondheid
•
Stankhinder houtkachels en ventilatieadvies basisschool
Forensische geneeskunde
•
4 lijkschouwingen
Infectieziektenbestrijding
•
Meldingen waaronder Kinkhoest, Mazelen en diarree: 49
Tuberculose
•
Eén geïnfecteerde patiënt
Onderzoek en Beleid
•
Aantal respondenten kindermonitor: 450
Maatschappelijke Zorg
•
Meldingen Bemoeizorg, Vervuilde huishoudens: 11
Centrale Toegang
•
2 meldingen
In vogelvlucht
Financiering
• Basistaken:
door gemeenten gezamenlijk
(inwonerbijdrage)
• Andere taken:
aparte financiering
• Begroting:
loopt vooruit op gemeentebegroting:
vaststelling in juni
• Algemeen bestuur stelt vast;
Gemeenten invloed door
zienswijzen
Uw accounthouder
Angèl Hylkema
Beleidsadviseur
Kennis- en Expertisecentrum
T 038 428 1669
[email protected]
Gemeenten zijn primair de opdrachtgevers van de GGD.
Daarom willen wij als GGD zo optimaal mogelijk met u
samenwerken.
Gezamenlijk doel: het met elkaar beter doen voor de
burger/cliënt.
Rol accounthouder: kennis delen en verbinden
Preventieve gezondheidszorg?
Een taak van de gemeenteraad
Bedankt voor uw aandacht!
GGD IJsselland
Zeven Alleetjes 1 in Zwolle
@ggdijsselland
www.ggdijsselland.nl
Download