Concept opdrachtformulering vanuit de stuurgroep

advertisement
Format cq concept opdrachtformulering vanuit de stuurgroep VISI
Datum:
Opgesteld door:
Regio:
René Koene en Helma Ruijs
Oost Nederland
Deelnemende organisaties in het ROI:
GGD….; GGD ……; GGD….
Voorzitter
Contactpersoon:
Beleidssecretaris:
Onderwerp : Academisering
De infectieziektebestrijding in Nederland is in de praktijk gegroeid. De laatste jaren is er een duidelijke
tendens tot uniformering en protocollering waarneembaar. Binnen de GGD-wereld is er echter nog
weinig aandacht voor onderzoek en innovatie.
Onder academisering wordt verstaan: het proces dat het kritisch beschouwen van het eigen
professionele handelen bevordert door het integreren van het primaire proces (in dit geval preventie
en interventie) met onderwijs en onderzoek. Doel van academisering is de wetenschappelijke
(evidence based) onderbouwing van de infectieziektebestrijding en de inhoudelijke verdieping bij
professionals in de infectieziektebestrijding door:
- kennisvermeerdering
- onderzoek gericht op de public health praktijk
- promotieonderzoek
- innovatieve projecten
Daartoe moet een kennisinfrastructuur worden opgebouwd.
Opdrachtformulering:
De stuurgroep verzoekt het ROI om een preadvies op te stellen met de volgende strekking:
1. Het maken van een model voor samenwerking tussen afdelingen infectieziekten van GGD'en en
academische ziekenhuizen, faculteiten sociale geneeskunde en andere onderzoeksinstituten of
kenniscentra ( genoemde instituten bevinden zich niet noodzakelijk in de betreffende GGD regio).
Afhankelijk van de belangstelling van GGD'en wordt - naar analogie van de ziekenhuisstructuur onderscheid gemaakt tussen GGD'en met verschillende gradaties van academische
betrokkenheid.
2. Het doen van aanbevelingen voor het opzetten van een nationaal onderzoeksprogramma
infectieziekten waarin naast onderzoeksinstituten en kenniscentra ook artsen, verpleegkundigen
en epidemiologen van GGD-en kunnen participeren. Het programma omvat enerzijds goed te
plannen onderzoek naar effectiviteit van preventiestrategieën en anderzijds moeilijk te plannen
interventie-onderzoek dat pas kan worden uitgevoerd ten tijde van een reële epidemie. Onderzoek
naar de effectiviteit van het handelen moet leiden tot evidence based public health. Uiteraard dient
in een nationaal onderzoeksprogramma ook aandacht te zijn voor de implementatie van de
onderzoeksresultaten in de dagelijkse praktijk.
Als uitgangspunt voor de nieuw te ontwikkelen plannen wordt een inventarisatie gemaakt van:
bestaande samenwerkingsverbanden tussen GGD'en en academische ziekenhuizen, bestaande
activiteiten op het gebied van onderzoek en innovatie bij GGD'en; onderzoekslijnen op het gebied van
infectieziektebestrijding bij de diverse universiteiten en onderzoeksinstituten.
Page 1 of 2
23 juli 2017
Tijdsbestek :
oriëntatiefase :
inventarisatiefase :
verslaglegging :
april -mei- juni 2002
september-oktober 2002
november-december 2002
werkgroepbijeenkomsten
enquetes/interviews
plan opstellen
Samenstelling werkgroep :
Personen uit GGD-wereld met belangstelling voor en /of ervaring met onderzoek
ROI Oost Nederland
Joke van Loenhout
René Koene
Gerard Natrop
Helma Ruijs
bovenregionaal:
Christian Hoebe, GGD Heerlen
Peter ten Ham, Vereniging voor Infectieziekten
Jim van Steenbergen, LCI
Ondersteuning vanuit landelijke organisaties
GGD -NL
VISI project
RIVM
CIE
ZON
programma preventie
NSPH
opleiding maatschappij en gezondheid
NVMM
werkgroep openbare gezondheidszorg
Tevens contact zoeken met:
- universiteiten, medische faculteiten afdeling sociale geneeskunde
- academische ziekenhuizen, onderzoeksgroepen infectieziekten / medische microbiologie
- andere onderzoeksinstituten op het gebied van infectieziektebestrijding
Onderliggende documenten
RGO advies academische werkplaatsen
RGO advies kennisinfrastructuur Public Health
Opleiding Public Health
Oratie Sturmans
Memo VIZ over het stimuleren van academisering inectieziektebestrijding.
Page 2 of 2
23 juli 2017
Download