PowerPoint-presentatie - Kampen

advertisement
Kampen
en preventieve zorg
GGD IJsselland:
Gemeenschappelijke Regeling,
uw verlengd lokaal bestuur
Nicolette Rigter: directeur Publieke Gezondheid / Jan Roorda: directiesecretaris
Arie de Leeuw: accounthouder gemeente Kampen
Inhoud
•
•
•
•
•
•
•
Oorsprong
Uitdagingen 21e eeuw
Onze werkterreinen
Rol bij ramp of crisis
GGD in Kampen
Financiering
Uw accounthouder
Publieke gezondheidszorg:
oorsprong 19e eeuw
Aanleg rioolstelsel
Aanleg waterleiding
GGD
Publieke gezondheidszorg:
uitdagingen 21e eeuw
Leefstijl: obesitas
Vervuilde huishoudens
Infectieziekten
Preventie werkt vaak
‘onzichtbaar’
• Preventie werkt dankzij het
systeem
In Nederland via de Wet
Publieke Gezondheid (Wpg):
• Uitvoering verantwoordelijkheid
van de gemeente
• GGD: taken op basis van
inwonersbijdrage en maatwerk
In vogelvlucht
Onze werkterreinen
Jeugdgezondheidszorg
Algemene
Gezondheidszorg
Bevorderen/bewaken/
beschermen van
gezondheid door
voorkomen en
bestrijden
infectieziekten. Ook
actief op het terrein
van technische
hygiënezorg, milieu
& gezondheid en
forensische
geneeskunde.
Maatschappelijke Zorg
Het bieden van een
vangnet gericht op
kwetsbare
individuen en
groepen die niet
zelfstandig gebruik
maken van
beschikbare
reguliere
voorzieningen.
Bevorderen en
bewaken van de
gezonde
ontwikkeling van 019 jarigen, ook door
deelname in CJG.
Informatie en advies
Monitoring,
bevorderen gezonde
leefstijl, projectleiding
en advisering
.
Uitdagingen voor de
komende jaren
• Meer maatwerk voor gemeenten
• Meer maatwerk voor burgers
Bijvoorbeeld:
• Jeugdgezondheidszorg
• Meebewegen met de tijd
• Kostenefficiënt werken
(met zo min mogelijk verlies aan
kwaliteit)
• Verbinding maken met de
transities
De rol van de directeur PG
bij ramp of crisis
Directeur Publieke
Gezondheid
GHOR
GGD
GHOR
•
Leiding over ‘witte’ kolom
•
Adviseur voorbereiding rampen
•
Coördinerend en adviserend rond infectieziektebestrijding
GGD
•
Bestrijding Infectieziekten en Milieu & gezondheid
•
Bij ramp verantwoordelijk voor: Psychosociale hulpverlening,
Gezondheidsonderzoek na afloop ramp
Wat doet de GGD
in Kampen?
Jeugdgezondheidszorg
•
Jeugd in beeld (0-4 jaar: in 2013 bij Icare), 4-19 jaar: 98,1%)
•
Vaste contactmomenten 0-4: in 2013 niet van toepassing
•
Vaste contactmomenten 4-19: 3, extra contacten 567
Technische Hygiëne Zorg
•
Inspecties kinderdagverblijven, bso, peuterspeelzalen,
gastouderbureaus en gastouders: 89
•
Alle basisscholen: eens per vier jaar
Infectieziektenbestrijding
•
Meldingen waaronder Kinkhoest, Mazelen,
Legionella, Meningokokkose en diarree: 70
diarree: 16
Tuberculose
•
In Kampen 3 geïnfecteerden (geen patiënten)
Milieu en Gezondheid
•
Zienswijze vliegveld Lelystad, brand in palletfabriek,
bodemverontreiniging en stankoverlast door houtkachels
Forensische geneeskunde
•
15 lijkschouwingen
Onderzoek en Beleid
•
Kindermonitor en beleidsadvisering gemeente
Maatschappelijke Zorg
•
22 meldingen (Bemoeizorg 13, Vervuilde huishoudens
5, Bemoeizorg Jeugd 0, Zwerfjongeren 4)
Centrale Toegang
•
19 meldingen
Financiering
• Basistaken:
door gemeenten gezamenlijk
(inwonerbijdrage)
• Andere taken:
aparte financiering
• Begroting:
loopt vooruit op gemeentebegroting:
vaststelling in juni
• Algemeen bestuur stelt vast:
Gemeenten invloed door
zienswijzen
Uw accounthouder
Arie de Leeuw
Beleidsadviseur
Kennis- en Expertisecentrum
T 038 428 16 40/ 06 1020 1868
[email protected]
Gemeenten zijn primair de opdrachtgevers van de GGD.
Daarom willen wij als GGD zo optimaal mogelijk met u
samenwerken.
Gezamenlijk doel: het met elkaar beter doen voor de
burger/cliënt.
Rol accounthouder: kennis delen en verbinden
Preventieve gezondheidszorg?
Een taak van de gemeenteraad
Bedankt voor uw aandacht!
GGD IJsselland
Zeven Alleetjes 1 in Zwolle
@ggdijsselland
www.ggdijsselland.nl
Download