Platform Internationalisering

advertisement
Aanvraagformulier uitgaand Holland Scholarship &
het Internationaliseringsfonds AHK – Individueel
(Periode juli t/m december 2017)
S.v.p. download het formulier, sla het op op jouw computer en vul het digitaal in.
http://www.ahk.nl/voorzieningen/studentenzaken/naar-het-buitenland/ahk-fondsinternationalisering/
DE AANVRAGER:
Naam:...................................................................................................……….
m / v Leeftijd:……….
Adres:……………………………………………………………………………………………………………
Postcode:………………………Woonplaats:…………………………………………………………… …..
Telefoon:………………………………………………. E-mail:…………………………………………
Faculteit:...............................................................................................................
Studierichting/opleiding:....................................................................... Studiejaar:….
Heb je al eerder een beurs ontvangen uit het Internationaliseringsfonds?
ja / nee
Nationaliteit: …………………………………………………………………..
DOE JE TEGELIJKERTIJD EEN AANVRAAG IN HET KADER HOLLAND SCHOLARSHIP? JA/ NEE
Het OCW-beurs Holland Scholarship is bestemd voor talentvolle studenten die minimaal drie maanden
een studie of stage volgen in een niet-EER-land. Een Holland Scholarship heeft een vast bedrag van
€ 1.250. De voorwaarden van het uitgaand Holland Scholarship staan op: www.buitenland.ahk.nl,
tabmenu ‘uitgaand Holland Scholarship’.
BESTEMMING
Naam instelling:………………………………….……………………………………………………
Stad:........................................……………….Land:.................………...........................….
Het verblijf in het buitenland is een:
 studie
 stage
 onderzoek in het kader van een afstudeerplan (voeg in dit geval je afstudeerplan toe bij de
aanvraag)
Soort opleiding/stage aan gastinstelling:...................…………………..............…........………
Ben je toegelaten tot de buitenlandse opleiding/aangenomen voor de stage?
 ja  stuur een bevestiging mee
 nog niet bevestigd?  stuur je laatste (e-mail)correspondentie mee
 nee  leg uit waarom niet
..................................................................................................................
Versie april 2017
-1-
Start- en einddatum buitenlandse opleiding/stageplaats:
Van (dd/mm/yy)............……... tot (dd/mm/yy).......................
Heeft je opleiding een (structureel) samenwerkingsverband met de buitenlandse instelling van jouw
keuze?
 ja
 nee
Studiebelasting
Vormt de buitenlandse studieperiode/stage een onderdeel van je opleiding?
 ja  hoeveel EC-studiepunten* krijg je ervoor? ..............................
 nee  leg uit waarom niet (antwoorden met ‘niet van toepassing’ worden niet geaccepteerd!)
..................................................................................................................
*Een EC (oftewel European Credit) drukt uit wat de studiebelasting is van een studie-onderdeel. Eén EC
staat gelijk aan 28 studie-uren. Je studieleider kan voor je aangeven hoeveel EC’s je ontvangt voor deze
studie/stageperiode.
MOTIVATIE
a) Wat is jouw motivatie om in deze fase van je studie naar deze buitenlandse instelling/opleiding te
willen gaan?
b) Wat zie je als de meerwaarde van deze buitenlandse studie/stageperiode voor je opleiding?
 Geef je motivatie op een apart blad weer (maximaal één A4, getypt).
FINANCIËN  BEGROTING VOOR DE BUITENLANDSE STUDIE- OF STAGEPERIODE
Geef hieronder aan op welke wijze je je stage/studie gaat financieren. Het is voor toekenning van het
Internationaliseringsfonds van belang dat je begroting realistisch is, d.w.z. dat je budget toereikend is
om de reis te laten doorgaan.
Let op: het totaal van de uitgaven moet gelijk zijn aan je dekkingsplan oftewel jouw budget!
Uitgaven
Studiekosten buitenlandse instelling
Overige studiekosten/materialen
Reiskosten: retourreis
Visum
Huisvesting in het buitenland
Verblijfkosten in het buitenland
Verzekering
Overige, namelijk…
Totale uitgaven
€
Budget / dekkingsplan
Studiefinanciering
Verzilvering OV-kaart
Bijdrage opleiding/faculteit
Stagevergoeding
Bijdrage uit het Internationaliseringsfonds (aantal maanden x € 175 +
reiskosten*)
Andere fondsen
Andere bronnen (zoals spaargeld, bijdrage ouders, lening)
Versie april 2017
-2-
€
Totaal budget
* Lees de voorwaarden voor het berekenen van de reiskosten
Paraaf/akkoord studieleiding:
……………………………………………………………..………………………..
Heb je andere fondsen aangevraagd?


ja  welke en met welk resultaat?
..................................................................................................................
..................................................................................................................
nee  leg uit waarom niet
..................................................................................................................
..................................................................................................................
Checklist op compleetheid van de aanvraag





Het aanvraagformulier is volledig ingevuld
Een motivatiebrief is bijgevoegd
De studieleider/ hoofd studieprogramma heeft voor akkoord ondertekend
De begroting klopt, oftewel: het dekkingsplan dekt de totale uitgaven
De bevestigingsbrief is bijgevoegd
VERKLARING STUDENT:
Hierbij verklaar ik bovenstaande gegevens naar waarheid te hebben ingevuld en op de hoogte te zijn
van de voorwaarden verbonden aan een beurs van het Internationaliseringsfonds Mobiliteit Studenten.
Plaats:...........................................
Datum:...........................……………………...Handtekening:.............................................
Uiterlijk 15 mei 2017 inleveren bij de contactpersoon van jouw
faculteit!
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
(Onderstaande alleen in te vullen door de coördinator internationalisering)
Coördinator internationalisering per faculteit:
Conservatorium van Amsterdam
Nederlandse Filmacademie
Breitner Academie
Reinwardt Academie
Academie van Bouwkunst
Master Kunsteducatie
Academie voor Theater en Dans
Rita Spin
Nicolette Jongkind
Ans Hom
Mirjam Wijnands
Nico van Bockhooven
Alyda Buik
Afdeling Dans: Maria Ines Villasmil
Afdeling Theater & Techniek: Tom Willems
Versie april 2017
-3-
COMMENTAAR +AKKOORD COÖRDINATOR INTERNATIONALISERING (VERPLICHT )
Commentaar/aanbeveling:
Handtekening coördinator internationalisering:
Datum:
AANBEVELING STUDIELEIDING OP TALENT AANVRAGER
Aanbeveling studieleiding:
Handtekening
Datum:
RANKING DIRECTIE
Toelichting directie:
Handtekening:
Datum:
Checklist voor de coördinator
De aanvraag bevat:
 Een volledig ingevuld aanvraagformulier
 Handtekening van de studieleider voor akkoord
 Het aantal EC-punten is vermeld
 Een bevestigingsbrief is toegevoegd
 Een motivatiebrief is bijgevoegd
 Een kloppende begroting
Bij een gecombineerde aanvraag met het uitgaand Holland Scholarship:
 Een gemotiveerde aanbeveling van de studieleiding over het talent van de student
 Ranking door de directeur bij meer dan één uitgaand HS-aanvraag per faculteit
Versie april 2017
-4-
Download