Verlof om dwingende reden ( docx - 41,1 Kb)

advertisement
N.V. YOKO CHEESE
Bosdel 51
B-3600 GENK
ATTEST VERLOF OM DWINGENDE REDEN – FAMILIAAL VERLOF
Ik, ondergetekende, ……………………………………………………………………………………………………….,
verklaar hierbij dat dhr/mevr/mej. ……………………………………………………………………………….…
omwille van onvoorziene omstandigheden niet in staat is te werken op datum van
………………………………………….........
Wegens :
-
Onvoorziene ziekte/ hospitalisatie/ongeval van persoon welke bij de werknemer
inwoont nl.
………..……………………………………………………………………………………
(naam van persoon en verwantschap met de werknemer)
-
Onvoorziene ziekte/hospitalisatie/ongeval van bloed-of aanverwant in eerste
graad die niet met de werknemer inwoont nl.
……………………………………………………………………………………………………………..……
(naam van persoon en verwantschap met de werknemer)
-
Onvoorziene ernstige materiële beschadiging van bezittingen van de werknemer
nl. schade aan de woning gelegen te
………………………………………………………………………………………………..
omwille van ……………………………………………………………….….
(bewijs van aangifte/verklaring aan verzekering, politie, brandweer….bijvoegen)
-
bevel tot verschijning in persoon in rechtszitting waarvan werknemer partij is in
het geding
(copie van bevel tot verschijning bijvoegen)
Datum en handtekening
N.V. YOKO CHEESE
Bosdel 51
B-3600 GENK
Verklaring dwingende reden :
Onder “dwingende reden” wordt verstaan alle niet te voorziene, los van het werk staande
gebeurtenissen, die de dringende en noodzakelijke tussenkomst van de werknemer vereist, en dit
voor zover de aanwezigheid op het werk deze tussenkomst onmogelijk maakt. Indien mogelijk
moet de werknemer de werkgever vooraf verwittigen . Kan dit niet dan moet de werknemer de
werkgever zo spoedig mogelijk verwittigen.
De werknemer moet het verlof gebruiken voor het doel waarvoor het is toegestaan. De werknemer
moet aan de werkgever door middel van dit attest de dwingende reden bewijzen.
Afwezigheden omwille van dwingende reden worden niet betaald door de werkgever en zijn
gelimiteerd op max. 10 dagen per kalenderjaar voor voltijdse tewerkstelling. Voor deeltijdse
werknemers wordt de duur proportioneel herleid in verhouding tot de arbeidsregeling.
- Ziekte, ongeval of hospitalisatie van een persoon die met de werknemer samenwoont of een
bloed- of aanverwant in de eerste graad (kinderen, ouders, schoonouders) die niet met de
werknemer samenwoont
- Ernstige materiële beschadiging van bezittingen van de werknemer zoals schade aan de woning
door een brand of natuurramp
- Het bevel tot verschijning in persoon in een rechtszitting wanneer de werknemer partij is in het
geding.
Download