Huur betalen - RWS partner in wonen

advertisement
De huurbetaling
Hoeveel betaalt u aan huur? En kunt u huurverhogingen en -verlagingen verwachten? In deze folder
vindt u de antwoorden.
Wanneer en hoe betaal ik mijn huur?
In onze huurovereenkomst spreken wij af, dat u de huur vooruit betaalt. Dat wil zeggen dat wij het
bedrag uiterlijk voor de eerste dag van de maand ontvangen. De huur van januari betaalt u dus eind
december. De eenvoudigste manier om uw huur te betalen, is ons te machtigen maandelijks de huur
van uw giro- of bankrekening af te schrijven. Dan wordt op de eerste dag van de maand de huur
afgeschreven als u voldoende saldo heeft. U bespaart uzelf en ons daarmee administratieve
werkzaamheden. Bij onze infodesk kunt u een machtigingskaart aanvragen.
Als u het niet eens bent met de automatische overschrijving, kunt u binnen vier weken na de
afschrijfdatum uw geld terugvorderen. Dat doet u met de ‘gele kaart' die u tegelijkertijd met uw
machtigingskaart heeft ontvangen.
U bent natuurlijk niet verplicht automatisch te betalen. U kunt ook per acceptgiro betalen. Als u
hiervoor kiest, ontvangt u een aantal dagen voor het begin van de nieuwe maand een acceptgiro van
ons.
Bij uitzondering is het mogelijk om de huur contant of met de pinautomaat op ons kantoor te betalen.
Maar voor uw en onze veiligheid raden wij u aan de huur op een van bovengenoemde manieren te
betalen.
Hoe hoog is mijn huur?
Uw huurprijs bepalen we aan de hand van een puntensysteem. De oppervlakte van de kamers, de
ligging van de woning en de isolatie zijn bijvoorbeeld punten waard. Het totaal aantal punten bepaalt
de hoogte van de huur.
Een groot gedeelte van het bedrag dat u maandelijks aan ons betaalt, noemen wij de netto huur of de
kale huur. Het andere gedeelte noemen wij de servicekosten. Dit zijn altijd voorschotbedragen. Het is
mogelijk dat u servicekosten betaalt die achteraf hoger of lager blijken te zijn dan de werkelijke kosten.
Daarom sturen wij u elk jaar een eindafrekening. Het kan dus zo zijn dat we eenmaal per jaar van u
een extra geld bedrag vragen voor de servicekosten. Of dat u geld terugkrijgt natuurlijk.
Die servicekosten vindt u overigens per onderdeel op de huurspecificatie. We berekenen
servicekosten voor onder andere de volgende onderdelen:
 energieverbruik van de gemeenschappelijke verlichting of van elektrische installaties (de lift
bijvoorbeeld) in woongebouwen;
 bij collectieve cv-installaties vragen we een voorschot op de stookkosten;
 voorschot op het waterverbruik (bij een gemeenschappelijke watermeter);
 schoonmaakkosten voor de algemene ruimtes (de lift of het trappenhuis bijvoorbeeld) in
woongebouwen;
 huismeester (in woongebouwen);
 onderhoudskosten van de gemeenschappelijke groenvoorziening bij woongebouwen;
 het Huurders-onderhoudsabonnement.
Kunnen jullie de huur verhogen?
Ja, ieder jaar op 1 juli passen we de huur aan. De rijksoverheid bepaalt met hoeveel procent we de
huur gemiddeld maximaal mogen verhogen. Wij beslissen dan binnen deze grenzen, hoe hoog de
huur wordt. Wij laten dit afhangen van de kwaliteit van de woning, de vraag naar het type woning en
de huur op dat moment. Ook voeren we jaarlijks overleg met Huurdersvereniging De Bevelanden over
het huurbeleid. In de aprileditie van de Zeeland Woonkrant leest u ieder jaar hoe de huurverhoging tot
stand komt.
Juli 2007
Pagina 1 van 3
En als ik het niet eens ben met de huurverhoging?
De overheid heeft een huurcommissie samengesteld die geschillen over de huur behandelt. Bent u
het niet eens met de jaarlijkse huurverhoging van 1 juli, omdat uw woning bijvoorbeeld ernstige
gebreken vertoont? Dan kunt u bezwaar indienen bij de huurcommissie. Het secretariaat van de
huurcommissie stuurt u een bezwaarschriftformulier toe. Het telefoonnummer van het secretariaat van
de huurcommissie is: (0800) 48 87 243. Het bezwaarschriftformulier kunt u ook van internet
downloaden via www.huurcommissies.nl. U dient binnen de termijn van 6 weken uw bezwaar in. U
doet dat door het formulier in te vullen en naar ons toe te sturen. Als wij uw bezwaarschriftformulier
hebben ontvangen, nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. We proberen dan uiteraard
overeenstemming met u te bereiken. Als we er samen niet uitkomen, leggen we het bezwaar voor aan
de huurcommissie. De uitspraak van de huurcommissie is zowel voor u als voor ons bindend, tenzij
een van ons beslist om naar de kantonrechter te gaan.
Verhogen jullie de huur eventueel ook op andere momenten?
Soms brengen we voorzieningen in de woning aan die er oorspronkelijk niet zaten. Bijvoorbeeld
isolatieglas of een combiketel. Dan verhogen we de huur. Uiteraard overleggen we daarover van
tevoren met u.
Verlagen jullie de huur ook wel eens?
Ja, soms wel. Als uw woning ernstig achterstallig onderhoud vertoont, wilt u dat dan zo snel mogelijk
aan ons melden? Wij hebben dan zes weken de tijd om uw klachten te verhelpen. Als ons dat binnen
die termijn niet lukt, dient u bij de huurcommissie een verzoek in voor huurverlaging. Als de
huurcommissie het eens is met uw klachten over de woning, verlagen zij de huur. Natuurlijk is de
huurverlaging dan maar tijdelijk. Namelijk totdat wij de gebreken aan uw huis hebben verholpen.
Welke onderhoudsklachten verlagen de huur?
Welke onderhoudsklachten zijn reden om mijn huur te verlagen? Dat vraagt u zich nu waarschijnlijk af.
Het Ministerie van VROM heeft daarover een brochure uitgegeven. In die brochure staat de volledige
opsomming van onderhoudsklachten die tot huurverlaging leiden. Dat zijn bijvoorbeeld:
• constructiefouten;
• het ontbreken van riolering;
• ernstige lekkage.
In die brochure staat wat u moet doen om voor tijdelijke huurverlaging in aanmerking te komen en
hoeveel lager uw huur kan worden. Deze brochure vraagt u aan bij onze infodesk of bij het Ministerie
van VROM. Het telefoonnummer van het Ministerie van VROM is 0800 - 4887243.
Kom ik in aanmerking voor huurtoeslag?
Als de huur in verhouding tot uw inkomen te hoog is, komt u misschien in aanmerking voor
huurtoeslag. Het Ministerie van VROM stelt ieder jaar vast hoe hoog een huurprijs in relatie tot een
inkomen mag zijn.
Wilt u meer weten over het aanvragen van huurtoeslag? Belt u dan gerust onze infodesk of de
Belastingdienst op telefoonnummer (0800) 0543.
Ik heb een huurachterstand. Wat nu?
Als u de huur niet voor de eerste dag van de maand betaalt, heeft u een huurachterstand. Dit houdt in
dat u een herinnering van ons krijgt. Het kan immers zijn dat u vergeten bent om te betalen. Wij
proberen te voorkomen dat u een huurachterstand krijgt. Het is mogelijk dat wij u een herinnering
sturen, terwijl uw betaling onderweg is. U kunt de herinnering dan uiteraard als niet geschreven
beschouwen.
Als u na de herinnering de huur nog niet heeft kunnen betalen, ontvangt u van ons een aanmaning.
Wij geven u dan nogmaals de gelegenheid om binnen enkele dagen te betalen of om een
betalingsregeling met ons te treffen. Hieraan zijn geen kosten verbonden, wel stellen wij enkele
voorwaarden die wij schriftelijk aan u kenbaar maken. U kunt voor een betalingsregeling een afspraak
maken met onze medewerker van de huuradministratie.
Juli 2007
Pagina 2 van 3
Wij adviseren u om gehoor te geven aan deze aanmaning. Zo voorkomt u dat wij een incassobureau
moeten inschakelen. Dit heeft vervelende gevolgen voor u. De kosten voor het incassobureau zijn
namelijk voor uw rekening.
Als er dan nog geen betaling mogelijk is, dan moeten wij de rechter vragen om de huurovereenkomst
te ontbinden en uw huis te ontruimen. Maar zover hoeft het echt niet te komen. Bij betalingsproblemen
denken wij graag zo vroeg mogelijk met u mee. Wij treffen dan samen een betalingsregeling waarmee
beide partijen tevreden zijn.
Als ik betalingsproblemen heb, kan ik dan hulp krijgen?
Als u door omstandigheden betalingsproblemen heeft gekregen, dan kunt u bij de gemeente
Goes(afdeling Sociale zaken), M. A. de Ruijterlaan 2, 4461 GE Goes, telefoon (0113) 24 96 57
informeren of u hulp kunt krijgen voor het op orde brengen van uw financiën. Zij kunnen u hierover
nader informeren.
Als u nog vragen heeft over de huur en alles wat daarbij komt kijken, kunt u natuurlijk altijd contact
met ons opnemen. Uiteraard wordt er vertrouwelijk met uw gegevens omgegaan.
RWS partner in wonen, Stationspark 30, Postbus 158, 4460 AD Goes
T (0113) 23 16 74, F (0113) 23 38 11, [email protected], www.rwsgoes.nl
Juli 2007
Pagina 3 van 3
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards