Regionalisering van de huurwetgeving door de 6

advertisement
Regionalisering van de huurwetgeving
door de 6de staatshervorming
Er is veel van federaal niveau overgedragen naar gewestelijk niveau.
Bij koop is in het burgerlijk wetboek gebleven.
Huur is een stuk federaal gebleven en een stuk is overgedragen naar het gewest.
 BS 1/01/2014 1e versie
Bijzondere wet 1/02/2014 van de 6e staatshervorming
3 materies zijn geregionaliseerd
- sociaal economische vergunning voor grote handelsvestigingen
- directe belastingen inzake hypotecaire kredieten
- huur wetgeving
de gewesten zijn bevoegd voor:
- huur van woningen: woninghuur, woninghuur (gemeen recht) verhuring van
vakantiewoningen en studentenkamers, de verhuring van roerende goederen die
gebruikt worden als woning ( caravans, woonwagens, woonboten),
- handelshuur
- pacht
- veepacht: de huur van dieren waarbij de winst verdeelt worden tussen de
eigenaar en diegene de het vee genruikt.
o 2 aanverwanten die niet in het BW stonden:
 proces recht
 de prijzencontrole
- De tegenwerpelijkheid van de huurcontracten aan de koper
 De gewesten kunnen niet kiezen welke rechter bevoegd is.
Federaal niveau blijft bevoegd
- Gemeen huurrecht dat geen woning is (industriele panden,…)
- Huurovereenkomst betrekkende RG die niet gebruikt worden als woning, alsook
verhuring van dieren (veepacht)
- Alsook procesrecht en prijzencontrole betrekkende 2 bovenstaande materies
- Het algemeen contractenrecht inzake huur
- De verplichtingen van meer dan 9 jaar over te schrijven naar het
hypotheekkantoor en waar een notariele akte nodig is
- De tegenwerpelijkheid van de huurcontracten aan de hypotecaire schuldeiser
- De indirecte belastingen inzake huur
- De vrijstelling voor onderhandse akte
- Btw op verhuring van garages
De zakelijke genot (erfpacht, recht van opstal) blijft federaal maar de vraag of ze als
alternatief voor huur mogen gebruikt worden is gewestelijk.
 De wettelijke herkwalificatiebevoegheid is dus gewestelijke materie.
Voor ORG is de ligging van belang om te weten welke wetgeving van toepassing is. (vb: ligt u
winkel in het vlaams gewest, is de vlaamse wetgeving van toepassing.
- Opname van clausule in contract is niet mogelijk
Voor RG is de ligging op het sluiten van de huurovereenkomst van belang voor welke
gewestelijke wetgeving van toepassing is.
Temporele toepassing: 1 juli 2014 vanaf deze datum zijn de gewesten bevoegd voor de 3
materies die reeds vermeld zijn.
Bij eerbiedige werking wordt er niet geraakt aan de lopende contracten. Enkel aan de
nieuwe contracten.
Bij onmiddelijke werking wordt zowel geraakt aan de nieuwe alsook de lopende contracten.
Problematiek van de indexatie van de
huurprijs (woninghuur)
Het toepassingsgebied van het Waals gewest
Twee voorwaarden:
1) Enkel woninghuurovereenkomsten, ook de RG die als hoofdverblijf dienen
2) De hoofdverblijfplaats moet gelegen zijn in het waals gewest
De datum van de inwerkingtreding van de huur telt hier, niet het sluiten van het
huurcontract
De huur moet al lopen op 1/04/2016
Het pop-updecreet
Decreet 17 juni 2016, BS 26 juli 2016 decreet houdende korte voor handel en ambacht
Inwerkingtreding 1/09/2016
2 regimes inzake handelshuur:
- het algemeen regime
- bijzonder regime inzake handelhuur van korte duur (pop-up)
Toepassing:
- Eerbiedige werking: enkel de nieuwe contracten vanaf 1/09/2016 vallen onder dit
nieuwe regime, de lopende contracten vallen nog onder het oude regime.
- Hetzelfde toepassingsgebied als het handelsrecht
- ORG dat gebruikt wordt door de huurder als kleinhandel
2 voorwaarden:
- De huurtijd moet 1 jaar of minder zijn
- De huurovereenkomst moet schriftelijk worden opgesteld
De vorm van de overeenkomst
De duur van de overeenkomst
- De overeenkomst moet van bepaalde duur zijn
- Geen wettelijke minimum wel wettelijk maximum
o De wettelijke maximumduur is 1 jaar
- De vervroegde beeindiging (2 gevallen)
o Eenzijdige beeindiging van de huurder (aangetekend schrijven)
o Onderlinge toestemming
-
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards