De Smiley,voorstel RC 19 januari 2007

advertisement
Federaal Agentschap
voor de Veiligheid
van de Voedselketen
De Smiley,
voorstel RC 19 januari 2007
Pascal Houbaert
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
1
De uitgangspunten
• Visualisatie van een
gevalideerd
autocontrolesysteem
• Bovenop de bonusmalus
• Doelpubliek: operatoren
die rechtsreeks leveren
aan consument (B2C)
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
2
De principes
•
•
•
•
Vrijwillig
Op aanvraag
Eén enkel type: positief
Gekoppeld aan ACS
(geldigheidsduur,
intrekking,…)
• Vermeldingen:
Meldpunt,…
• Geïndividualiseerd
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
3
De principes
• Volgend op een audit
uitgevoerd door een OCI
• Aanvang in een sector die
reeds beschikt over een
goedgekeurde gids in die
bereid is in het systeem te
stappen
• Doel: ½ 2007
• Sensibiliserings-campagne:
operatoren
& consumenten
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
4
Voorafgaand overleg*
• Consumentendialoog:
De consument neigt eerder in de richting van een repressief model maar is
bereid een systeem gebaseerd op gevalideerde ACS te aanvaarden
(eventueel door OCI’s) op voorwaarde dat dit gepaard gaat met een goede
communicatie.
• OIVO:
Verkiest een verplicht systeem.
• TA: Is van mening dat het toepassingsgebied goed moet afgebakend
worden en dat dit goed moet gecommuniceerd worden. Tevens moet de
meerwaarde goed aangetoond worden.
*: inclusief impactanalyse
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
5
Voorafgaand overleg
• UNIZO:
Is bereid in het systeem te stappen maar vreest dat
audit uitgevoerd door OCI’s duurder uitvallen dan deze uitgevoerd door
FAVV.
- Unizo vreest eveneens dat de consumenten geen vertrouwen zullen
hebben in audits uitgevoerd door derden en dat op termijn, onder druk
van de consumenten, de Smiley een verplicht systeem wordt.
- Zij pleiten voor een stapsgewijs systeem (progressief systeem waarbij
bij het begin een gevalideerd ACS geen absolute voorwaarde zou zijn
voor de Smiley).
- Gevalideerd ACS = Smiley automatisme
- Wat bij intrekking Smiley (intrekking validatie ACS), negatief effect
sterker dan het bekomen op zich van de Smiley
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
6
Voorafgaand overleg
• FEDIS:
- De leden van Fedis zijn geen voorstander van de introductie van de Smiley (ten
minste op korte termijn).
- Het systeem van de autocontrole, zijn principes en de organisatie ervan moeten
nog geassimileerd worden door de operatoren
- De toegevoegde waarde van de Smiley moet aan de consumenten worden
aangetoond. De operator die geen Smiley uithangt zal als een « out-law » worden
beschouwd terwijl het van deze een bewuste keuze kan geweest zijn om niet in te
gaan op het project uit financiële overwegingen.
- De verplichte affichering van de toelating afgeleverd door het FAVV zou, zeker in
een beginfase, voor onze ondernemingen een belangrijke en voldoende stap
vormen..
- De sector heeft de indruk dat het FAVV hierbij buiten zijn rol valt, ‘t is te zeggen
waken over de voedselveiligheid middels autocontrolesystemen. De Smiley is een
marketingmiddel dat bij de consument tot twijfel kan leiden op het vlak van de
kwaliteit van de controle op de voedselketen in ons land.
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
7
Voorafgaand overleg
• Beenhouwers :
- L e sector kan zich nog geen beeld vormen van de procedure die in de
praktijk toegepast zal worden door de OCI’s..
- Zal voor een ambachtelijke beenhouwer het voordel van een Smiley
opwegen tegen de kost van een Smiley ?
- Auditcapaciteit?
- Discriminatie van zij die laatst geauditeerd worden.
- Is een beenhouwerij mét Smiley dan zo veel beter dan een beenhouwerij
zonder ?
- De Smiley heeft geen meerwaarde en zal tot eindeloze discussies
leiden...
• Bakkers:
Maakten geen impactanalyse maar spraken zich niet ten gunste uit van de
Smiley.
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
8
Voorafgaand overleg
• Horeca :
- De Horecaondernemers hebben volgend op de goedkeuring van de sectroriële
gids nog een lange implementatieweg af te leggen. Pas op voor een premature
lancering.
- De Smiley moet een weerwaarde hebben, andere aspecten zouden moeten
verplicht zijn (vb affichage toelatingsnr).
- De bonus/malus is niet voldoende uitgesproken.
- Voedselveiligheid is een basisvereiste en mag geen commercieel pluspunt zijn,
zelfs niet op visuele wijze.
- Er wordt gevreesd voor een concentratie bij de OCI’s die zou leiden tot een
verhoging van de prijs van de audits.
- Indien onvoldoende bedrijven beschikken over een Smiley zal dit een negatief
effect hebben op imago van de volledige sector .
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
9
Voorafgaand overleg
• OCI’s :
- Hebben heel wat praktische vragen.
- In geval het certificaat wordt ingetrokken, wat is er dan voorzien voor de
Smiley ?
- Indien de Smiley een zelfklever is, gebeurt dit op zodanige wijze dat
hergebruik onmogelijk is? In dit geval zou bij intrekking van de Smiley
deze moeilijk kunnen terugbezorgd worden door de operator aan de OCI.
- Gezien de OCI’s maar om de 3-4 jaar de B2C-bedrijven zullen auditeren
is het uitgesloten dat de OCI’s enige verantwoordelijkheid dragen voor het
misbruik van de Smiley. Hun verantwoordelijkheid zal moeten beperkt
blijven tot de correcte verdeling aan de bedrijven van de welke zij het ACS
hebben gevalideerd.
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
10
Interne impactanalyse
•
DG AD
– ICT: instrument om de operatoren die beschikken over een Smiley te registreren
•
DG Labo geen impact
•
DG Controle
- geringe impact
- controle noodzakelijk (controleplan, opleiding, checklist)
•
DG Controlebeleid
- geringe impact
- noodzaak wettelijke basis
- meenemen in het overleg
- aanpassing controleprogramma
•
Diensten GB
– Communicatie
• publiciteitscampagne (lancering en opvolging)
• Meldpunt: werkdruk ↑
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
11
Mening van de sectoren
• Algemene voeding
– Gids ?
– Gunstig ?
• Beenhouwers
– Gids?
– Gunstig ?
• Bakkers
– Gids?
– Gunstig ?
• Horeca
– Gids?
– Gunstig?
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
12
Volgende stappen
•
Keuze van de sector(en)
•
Advies RC
•
Publiciteitscampagne
- sectoren
- consumenten
•
Aangepaste wettelijke regeling
•
Lancering
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
13
Volgende stappen
•
•
•
•
•
Keuze van de sector(en)
Advies RC
Publiciteitscampagne
- sectoren
- consumenten
Aangepaste wettelijke regeling
Lancering
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
14
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
15
Timing ?
januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
Definitief
besluit
Aanpassing
wetgeving
Interne
instructies
Informatie
naar sectoren
Concept
campagne
Campagne*
Sector
Campagne*
consument
Uivoeren
eerste audits
Uitreiking
« smileys »
*: + opvolgingscampagnes
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
16
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards