Omgevingsanalyse Agentschap Integratie en Inburgering

advertisement
Mozaiko 7/05/2015
Het Vlaams Agentschap
Integratie en Inburgering
Tot 31/12/2014
• 19 organisaties
• 4 componenten:
• Integratiecentra
• Onthaalbureaus
• Sociaal tolken- en vertaaldiensten
• Huizen van het Nederlands
 Kerntaken Agentschap Integratie en Inburgering
Sinds 01/01/2015
• 1 Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering
• Onder leiding van Leen Verraest
• 1 Agentschap Antwerpen
• 1 Agentschap Gent
De Omgevingsanalyse
DOEL
• Een wetenschappelijk onderbouwde
omgevingsanalyse in de aanloop naar
• de opmaak van het meerjarenprogramma van het
AII
• afsluiten van samenwerkingsovereenkomsten met
partners en klanten
• het “integratiepact” (regeerverklaring)
DOEL: Onderzoeksvragen
1. Wat is de geografische en demografische context waarbinnen het
Agentschap haar taken uitvoert?
2. Wat zijn de uitdagingen voor het Vlaamse integratie- en
inburgeringsbeleid?
3. Hoe kan het Agentschap het horizontale integratiebeleid
ondersteunen?
4. Hoe kan het Agentschap haar decretale kerntaken optimaal
invullen?
 Tussentijdse analyse tegen juni, eindanalyse tegen oktober
Methode&Timing: Selectie maatschappelijke
domeinen
• Lokale besturen (en OCMW)
• Onderwijs
• Welzijn
• Werk
• Wonen
• Vrije tijd (cultuur, sport, jeugd)
Methode&Timing: Selectie transversale
thema’s
• De Vlaamse overheid als
werkgever
• Taal
• Interculturalisering
• Geïntegreerd beleid
• Juridische aspecten
• Gelijke kansen, racisme,
discriminatie
• Armoedebestrijding
• (de)radicalisering
• Beeldvorming –communicatie
over ;
• Brussel/de Rand/regionale
accenten
• Sociale cohesie (doel)
Vandaag
• Ervaringsdeskundigen
• Wees concreet
• 3 tafels : “Doorstroom”
 wie al langer op post is
 wie onlangs doorstroomde, of dit probeerde
• 3 tafels : “Instroom”
 wie recent is aangeworven bij de Vlaamse overheid
 wie onlangs probeerde te solliciteren bij een ander
department
Doorstroom
1. Welke drempels heb jij ervaren bij recente veranderingen van job
binnen de Vlaamse overheid, of bij recente sollicitaties waar je niet
werd weerhouden?
2. Wat zie jij dat gebeurt en dat specifiek mensen met een
migratieachtergrond helpt om door te stromen? Heb jij zaken
opgemerkt die je hebben geholpen bij je ‘doorstroming’?
3. Wat kan de Vlaamse overheid op vlak van doorstroom beter doen:
heb je concrete suggesties of ideeën?
Instroom
1. Welke drempels heb jij ervaren tijdens je aanwervingsprocedure of
bij andere (recente) aanwervingsprocedures bij de Vlaamse
overheid?
2. Heb jij zaken opgemerkt die je hebben geholpen bij de aanwerving?
3. Wat kan de Vlaamse overheid op vlak van instroom beter doen: heb
je concrete suggesties of ideeën?
Bedankt voor jullie aandacht en input!
Quentin Callens:
[email protected]
02 205 00 63
Download