Vlaamse overheid Het Agentschap voor Natuur en Bos zoekt

advertisement
Het Agentschap voor Natuur en Bos zoekt:
Projectondersteuner Life+ project ‘Ontsnippering Zoniënwoud’
(M/V)
Afdeling :
Beleidsdomein :
Rang :
Standplaats :
Duurtijd:
Agentschap voor Natuur en Bos, Vlaams-Brabant
LNE
B111
Hoeilaart
Duurtijd project (Contract bepaalde duur tot en met 30/09/17)
Functiecontext
Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) is een Vlaams Overheidsagentschap dat streeft naar
meer en betere natuur, bossen, parken en openbaar groen in Vlaanderen. Als zelfstandig
agentschap, maakt het ANB deel uit van het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie van de
Vlaamse Overheid.
Het ANB is het aanspreekpunt voor alles wat te maken heeft met natuur, jacht en visserij en steunt
hiervoor op drie pijlers: beheer, beleid en natuurinspectie.
Recent ontvingen het Agentschap voor Natuur en Bos en haar projectpartners ANB-BIM (Brussels
Gewest) en DNF (Waals Gewest) de goedkeuring vanuit Europa voor hun Life+ projectvoorstel
‘Ozon’. Dit project focust op de gewestgrensoverschrijdende kansen en bedreigingen binnen een
gezamenlijk kader. Gezien de talrijke infrastructuren die het woud in deelgebieden snijdt (2
snelwegen, 4 sporen, 3 gewestwegen en 3 lokale wegen), is de ecologische ontsnippering een
belangrijk onderdeel.
Daarnaast liep het project ‘Dood doet Leven’ in het Zoniënwoud. Hierbij werd de ontbinding van
dode dieren gevolgd en de locatie waar ze werden gevonden bijgehouden.
Vervolgens werd in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer een voorbereidende studie
uitgewerkt voor de aanleg van een ecologische verbinding aan de RO en de E411 ter hoogte van
het Zoniënwoud. Een uiterst belangrijk knelpunt is de versnippering voor de habitatsoorten en de
ontsnippering.
Het project ‘OZON’ bouwt verder op al deze voorbereidende werken, en voorziet in de verbetering
van de bestaande verbindingen (tunnels, duikers), de aanleg van ontsnipperende infrastructuren
(tunnels, boombruggen, duikers, ecoduct), de aanleg van begeleidende infrastructuren
(ecorasters), de monitoring van de aangelegde infrastructuren als in communicatie en
draagvlakverbreding. Via de organisatie van een internationaal symposium zullen de resultaten van
het project ook gedeeld worden met beleidsmensen, beheerders en andere natuurprojecten uit heel
Europa.
Voor meer informatie, raadpleeg onze website www.natuurenbos.be
Je takenpakket
Je bereidt de eigen werkzaamheden voor, plant en organiseert ze om te zorgen dat deze efficiënt
verlopen. Je draagt bij tot een vlotte en tijdige afhandeling van de opdrachten. Je brengt verslag
Agentschap voor Natuur en Bos
Pagina 1
uit over de eigen werkzaamheden om de chef in staat te stellen het resultaat te vergelijken en
indien nodig bij te sturen. Je bent in staat het nodige materiaal te inventariseren, te verzamelen en
te onderhouden om steeds over bruikbaar en degelijk materiaal te beschikken. Je informeert de
klant over producten, diensten, systemen of procedures . Via integratie vervolmaak je jezelf in het
eigen vakgebied en werkterrein. Je controleert op het terrein de naleving van wetgeving,
regelgeving, voorschriften en normen.
Profiel
Selectievoorwaarden


Je beschikt over een bachelordiploma
Je bent in het bezit van een rijbewijs B
Vaktechnische competenties






Kennis van de courante bureautica applicaties, inclusief gebruik van databanken
Sterke technische en/of ecologische onderbouw
Ervaring met het maken van plannen en ontwerpen
Kennis van projectwerking, organisatorische vaardigheden om taken te beheren en op te
volgen tot een concreet resultaat
Sterke communicatieve vaardigheden
Basiskennis over:
o natuur- en bosbeheer/beleid in Vlaanderen
o overheidsopdrachten
is een pluspunt
Gedragscompetenties
Voortdurend verbeteren =
Voortdurend verbeteren van het eigen functioneren en van de werking van de entiteit, door de
bereidheid om te leren en mee te groeien met veranderingen.
II. Ontwikkelt zich binnen de eigen functie en werkt actief mee aan het verbeteren van de
uitvoering van taken.
Klantgerichtheid =
Met het oog op het dienen van het algemeen belang, de legitieme behoeften van verschillende
soorten (interne en externe) klanten onderkennen en er adequaat op reageren.
II. Onderneemt acties om voor de klant de meest geschikte oplossing te bieden bij vragen en
problemen die minder voor de hand liggen.
Samenwerken =
Met het oog op het algemeen belang een bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat op het
niveau van een team, entiteit of de organisatie, ook als dat niet meteen van persoonlijk belang is.
II. Helpt anderen en pleegt overleg.
Betrouwbaarheid “consequent en correct handelen” =
Handelen vanuit de codes van integriteit, zorgvuldigheid, objectiviteit, gelijke behandeling,
correctheid en transparantie uitgaande van de basisregels, sociale en ethische normen (diversiteit,
milieuzorg…). Afspraken nakomen en zijn verantwoordelijkheid nemen.
I. Handelt correct en respectvol ten aanzien van zijn omgeving en van de bestaande regels en
afspraken.
Agentschap voor Natuur en Bos
Pagina 2
Probleemanalyse (analytisch denken) =
Een probleem duiden in zijn verbanden. Op een efficiënte wijze op zoek gaan naar aanvullende,
relevante informatie.
I. Ziet de essentie van het probleem.
Nauwgezetheid =
Taken nauwgezet en met zin voor detail volbrengen. Gepast omgaan met materialen.
II. Levert met oog voor detail correct werk af.
Organiseren =
De benodigde acties, tijd en middelen aangeven en die elementen coördineren om de
doelstellingen te bereiken conform de planning..
I. Organiseert het eigen werk.
Hoe solliciteren
Solliciteren kan tot en met 20 augustus 2013
Uw ingevuld standaard-sollicitatieformulier (te vinden op www.lne.be/vacatures), diploma én
motivatiebrief stuurt u, met vermelding van ‘Projectondersteuner Life+ OZON VLBT’ per mail
naar [email protected]
SELECTIEPROCEDURE



Cv- en briefselectie: 27 augustus 2013
Computergestuurde testen: 30 augustus 2013 en 2 september 2013 (onder voorbehoud)
Casus en selectie-interview: 9 september 2013 (nm), 11 september 2013 (nm) en 13
september 2013 (vm) (onder voorbehoud)
Elk van de stappen is eliminerend.
ONS AANBOD







Je wordt voltijds tewerkgesteld binnen het Agentschap voor Natuur en Bos in de graad van
deskundige met salarisschaal B111 in een contract van bepaalde duur tot en met 30 september
2017. (startdatum overeen te komen met als vroegste datum 1 oktober 2013).
Op de website http://www.werkenvoorvlaanderen.be/ kan je je nettosalaris berekenen,
aangepast aan je individuele situatie. Relevante beroepservaring in de privésector of als
zelfstandige kan verloond worden, met een maximum tot 9 jaar.
Je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie en die een
permanente verbetering van de dienstverlening nastreeft.
Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ITmiddelen betreft.
Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo
optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per
jaar en een systeem van glijdende werktijden. Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
en je hospitalisatieverzekering zijn gratis.
Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques (van 7 euro per gewerkte dag).
De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk
weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en
vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap. Als je een handicap hebt, laat ons dat
vooraf weten. We zorgen ervoor dat je in de best mogelijke omstandigheden kunt deelnemen
aan de selecties. Krijg je de baan? Dan passen we de werkplek zo goed mogelijk aan jouw
handicap aan.
Agentschap voor Natuur en Bos
Pagina 3
MEER WETEN ?
Meer info over de inhoud van de functie:
Patrick Huvenne, regiobeheerder
Mail: [email protected]
Tel: 02/ 658 24 62
Meer info over de selectieprocedure en arbeidsvoorwaarden:
Jill Moens, selectiedeskundige
Mail: [email protected]
Tel: 02/553 02 31
Annick Pellens, selectiedeskundige
Mail: [email protected]
Tel: 02/553 27 99
Agentschap voor Natuur en Bos
Pagina 4
Download