Inspecteur primaire productie - Federaal Agentschap voor de

advertisement
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
(FAVV)
Bestuur Controle werft een
Inspecteur primaire productie (Slachthuizen)
– PCE Oost-Vlaanderen
aan als contractuele medewerker (M/V) van het niveau A (master/licenciaat)
voor een bepaalde duur (verlengbaar) (NL)
Doel van de functie:
Geplande en ongeplande controles uitvoeren teneinde de strikte naleving van de nationale en
Europese regelgeving na te gaan met als doel de voedselveiligheid te garanderen.
Arbeidsvoorwaarden:
Je wordt aangeworven als attaché (niveau A) met de bijhorende weddenschaal A11.
Minimum aanvangswedde: 33.163,52 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index,
reglementaire toelagen niet inbegrepen).
=== Voordelen ======
- mogelijkheid tot het verwerven van een competentiepremie (via gecertificeerde opleidingen)
- uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
- gratis hospitalisatieverzekering
- voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
- mogelijkheid voor een fietsvergoeding
- allerlei sociale voordelen
- beschikken over een gsm en laptop, tussenkomt in de gsm-kosten
- mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
- glijdende werkuren in een 38-uren week
- werken in een moderne en aangename omgeving
Ontdek alle informatie en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal
van het federale personeel.
Functiebeschrijving :
Met het oog op een veilige voeding voer je samen met collega’s, controles uit. Je bedenkt
controleprocedures en instructies die een impact hebben op de voedselketen en op de gezondheid. Je
staat in voor deze controles en volgt de dossiers op en draagt zo bij tot de het omzetten in praktijk
van de kwalitatieve en kwantitatieve controledoelstellingen.





Je verleent advies en geeft ondersteuning om de controles technisch uit te voeren en om een
coherent en geharmoniseerd beheer van de dossiers mogelijk te maken. Je levert de
praktische informatie voor de integratie van de verschillende sectoren van het FAVV met het
oog op kwaliteit en collegialiteit.
Je legt en onderhoudt contacten met verschillende instanties (parket, politie, andere
controle-instanties, enz) en met de operatoren (slachthuizen,…) om een duidelijke en
doelmatige communicatie te garanderen en de samenwerking te versterken.
Je kent de Europese en de Belgische wetgeving over de veiligheid van de voedselketen en
zorgt ervoor dat deze correct wordt toegepast controles, het nemen van besluiten en de
daarmee samenhangende bestuurshandelingen.
Je bent supervisor van het team van DMO’s (Dierenartsen met opdracht) en je staat in voor
de kwantitatieve en kwalitatieve opvolging van de controles en de bijbehorende
rapportering. Zo help je de doelstellingen uit de controleprogramma’s en het treffen van
vereiste maatregelen mogelijk maken.
Je voert permanent controles uit op het terrein en begeleidt daarbij je team (inspecteurs en
controleurs) om kwaliteitsvolle prestaties te garanderen en een goede aanvaarding daarvan
door
de
gecontroleerde
operatoren
(landbouwbedrijven,
fabricageen
transformatiebedrijven, distributiebedrijven, slachthuizen, enz.).
Voor deze functie is het mogelijk dat je onregelmatige prestaties, nachtwerk en weekendwerk moet
verrichten.
Situering :
Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen is een federaal of nationaal
Agentschap en dus bevoegd voor heel het Belgisch grondgebied.
Het Agentschap hangt af van één federale minister, de minister bevoegd voor Landbouw.
De kerntaak van het Voedselagentschap is het verzekeren van de veiligheid van de voedselketen en
de kwaliteit van het voedsel teneinde de gezondheid van de consumenten te beschermen.
Daarnaast is het Voedselagentschap ook bevoegd voor de bestrijding van ziekten bij dieren en planten
en voor het welzijn van nutsdieren.
Het Voedselagentschap is bevoegd voor de volledige voedselketen: grondstoffen, dierenvoeders,
zaaizaad, planten en dieren, voedingsbedrijven, winkels en restaurants…
Om de verschillende opdrachten te realiseren, steunt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van
de Voedselketen op 4 besturen: bestuur Controlebeleid, bestuur Controle, bestuur Algemene
diensten en bestuur Laboratoria.
Taken bestuur Controle:
Het bestuur Controle omvat het hoofdbestuur, de inspectiediensten alsook een nationale
opsporingseenheid, belast met de preventie en de opsporing van bepaalde specifieke overtredingen.
De inspectiediensten zelf zijn onderverdeeld in 11 provinciale controle-eenheden (de 10 provincies +
Brussel) die door de nationale implementatie en coördinatie-eenheid gecoördineerd worden. Die
eenheid is belast met de vereenvoudiging van de toepassing op het terrein van de instructies van het
hoofdbestuur en de harmonisatie tussen de verschillende PCE’s.
De inspecteur zal bij indiensttreding naar de PCE Oost-Vlaanderen van het
geaffecteerd worden.
bestuur Controle
Binnen het hoofdbestuur en binnen elke PCE werden drie diensten opgericht op basis van een
rangschikking van alle operatoren actief in de voedselketen naargelang hun activiteit en volgens het
autocontrolesysteem. De drie diensten of sectoren zijn:



de sector primaire productie,
de sector transformatie,
de sector distributie.
Het werk binnen de primaire productie is te verdelen in twee grote groepen namelijk de dierlijke
sector en de plantaardige sector, we zoeken momenteel iemand voor dierlijke sector specifiek voor
de slachthuizen.
Bevoegdheden dierlijke sector:
- controles op landbouwbedrijven met productiedieren
- toezicht op de epidemiologische bewaking
- identificatie en registratie van landbouwproductiedieren
- bemonsteringen van zuivelproducten, eieren en dierenvoeding
- bemonstering ook in het kader van gebruik van niet toegelaten productiestimulerende middelen
- traceerbaarheid
- meldingsplicht
- hygiëne op de landbouwbedrijven
- controles in slachthuizen
- klachten (ook in het kader van dierenwelzijn)
- exportcertificatie levende dieren
- beheer van crisissen
Functievereisten:
Generieke competenties



Je ondersteunt en voert genomen beslissingen op een loyale manier uit en je volgt de regels
en procedures correct op met behoud van een constructief kritische geest.
Je beschikt over voldoende zelfvertrouwen om met stress en kritiek te kunnen omgaan.
Je toont een grote inzet en toewijding om taken op de meest efficiënte en doelgerichte
manier uit te voeren en je neemt er steeds de volle verantwoordelijkheid voor op.




Je deelt kennis en informatie op een transparante manier, je werkt teamgericht en neemt
daarbij je verantwoordelijkheden op.
Je onderhandelt met verschillende partijen om tot een win-win situatie te komen.
Je bent leergierig, hebt aandacht voor je persoonlijk functioneren en je eigen ontwikkeling.
Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatievaaridgheden.
Technische competenties
Je bent goed vertrouwd met de courante pc-toepassingen en je bent bekwaam om situaties beknopt
en juist weer te geven.
Je hebt een goed begrip van:
 de federale en gewestelijke overheidsdiensten die controles uitvoeren in gebieden die
van invloed kunnen zijn op de voedselveiligheid
 de Europese en nationale regelgeving over de materie en de praktische
tenuitvoerlegging ervan of bereidheid om deze kennis te verwerven
 de verschillende activiteitensectoren (Primaire productie, Transformatie en Distributie).
Nog handig
In het bezit zijn van een rijbewijs B en het beschikken over een gemotoriseerd voertuig is
noodzakelijk, gezien de grote hoeveelheid verplaatsingen noodzakelijk voor het uitoefenen van de
functie.
Je hebt een zeer goede fysieke conditie:
 Je bent bekwaam om activiteiten uit te voeren die een langdurige rechtstaande houding
vereisen.
 Je kan gemakkelijk ladders en trappen op- en afgaan.
 Je voldoet aan de vereiste gezichtsscherpte.
 Je kan gemakkelijk en zonder hoorapparaat een normale spraakstem op 5 meter
onderscheiden door om beurt het linker- en rechteroor te gebruiken met de rug naar de
examinator
Bijkomende informatie:
Diplomavereisten:
Dierenarts
Plaats van tewerkstelling:
Zuiderpoort - Blok B 10de verd.
Gaston Crommenlaan 6 / 1000
B-9050 GENT
BELGIE
SOLLICITEREN
Solliciteren?
Indien u interesse heeft in deze betrekking, stuur dan uw sollicitatiebrief met CV met duidelijke
vermelding van de referte “CONT-PCEOVL” in het onderwerp vóór 20 december 2010 per e-mail naar:
[email protected] (indien u niet over email beschikt kan u ook per post solliciteren, adres: FAVV,
3de verdieping – lokaal 307 – t.a.v. Jan Waelbers, Kruidtuinlaan 55 te 1000 Brussel)
__________________________
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards