Alfabetische vaktermenlijst

advertisement
Alfabetische vaktermenlijst
Vaktermen
Aanleunwoningen
Abdominaal overgewicht
Action learningprogramma
Actoren
Affectieve vervlakking
Ambulant
Analogie
Angelsaksische literatuur
Anticholinergica
Antipsychotica
Artikel 107 wetgeving
gezondheid
Atherosclerose
Authentieke
Autobiografisch
BBP
Bejegening
Benijdenswaardig
Woningen die gebouwd zijn tegen of in de nabijheid van een
verzorgingshuis en bedoeld zijn voor oudere mensen, die nog redelijk
mobiel zijn en geen grote gezondheidsproblemen hebben.
Abdominale obesitas (=zwaarlijvige buikomtrek) wordt beschouwd als
een onafhankelijke indicator van (de moeilijker aan te tonen)
insulineresistentie én als een noodzakelijke voorwaarde om over een
metabool syndroom te kunnen spreken. De nieuwe IDF-definitie van
het metabool syndroom is erop gericht om een snelle diagnose en
behandeling van het metabool syndroom mogelijk te maken, ook
zonder dat er al sprake is van een duidelijke cardiovasculaire
pathologie.
een aanpak voor het oplossen van echte problemen die inhoudt dat
het nemen van maatregelen en het reflecteren op de resultaten.
de betrokkenen (personen, organisaties en instanties) bij de
uitvoering van het onderzoek of de sanering
Hierbij lijken mensen emotioneel afgestompt, omdat ze nergens meer
met blijdschap of verdriet op reageren, of alleen maar heel
oppervlakkig. Als je last hebt van affectieve vervlakking voel je dus
niet zoveel meer, je reageert overal heel mat op.
Zonder vaste plaats.
Overeenkomst, overeenstemming, m.n. overeenkomst die men
vaststelt en tot grondslag neemt voor een redenering en
gevolgtrekking.
Oudengelse literatuur
Spieren die de werking van een weefselhormoon onderdrukken.
- Medicijnen tegen psychosen; synoniem = neuroleptica.
- Antipsychotica vormen een groep geneesmiddelen die als
voornaamste doel hebben de symptomen van een psychose tegen
te gaan.
Deze wet voorziet een herverdeling van middelen van de residentiële
zorg naar alternatieve, mogelijk ambulante, zorgorganisaties en zou
zo moeten leiden tot een hulpverlening die beter afgestemd is op de
behoefte aan zorg van de patiënt.
Aderverkalking - door artsen atherosclerose, arteriosclerose of
atheromatose genoemd - is een aandoening waarbij veranderingen
optreden in de wand van de slagaders.
Een eigen kenmerk dragend.
synoniem: waarachtig, oorspronkelijk
Het leven van de auteur zelf beschrijvend of daarop betrekking
hebbend.
Bruto Binnenlands Product
De manier hoe je met iemand omgaat.
Waard benijd te worden, zo dat men het met reden benijdt.
synoniem: begerenswaardig
Biografisch
Body-Mass-Index ( BMI)
Borderline
Bottom-up
Bureaucratische controle
Cardiovasculaire stelsel
Causale relaties
Child-to-child approach
Chroniciteit
Co-Morbiditeit
Communautair
Community benadering
Community
Empowerment
competenties
Consensus
Consolidatie
Conventionele paradigma
Creationisme
Cross-sectioneel
onderzoek
Current thinking
Demografische variabelen
Determinant
Iemands leven beschrijvend of daarop betrekking hebbend.
Manier om de verhouding tussen het gewicht en de lengte van een
persoon weer te geven.
Persoonlijkstoornis. Een psychische stoornis met onder andere
angsten en depressies
Het gewaarworden van bepaalde prikkels maar er is nog geen vorm
van herkenning
Alles van papierwerk van de overheid, gekenmerkt door de traagheid
ervan
Om het lichaam in leven te houden, moet elke lichaamscel
voortdurend voedingsstoffen en zuurstof aangevoerd krijgen.
Tegelijkertijd moeten de koolstofdioxide en andere afvalstoffen die in
de cel vrijkomen weer worden afgegeven aan het bloed om ze uit het
lichaam te kunnen verwijderen. Dit proces wordt constant in gang
gehouden door de bloedcirculatie in het cardiovasculair stelsel van
het lichaam.
verband tussen oorzaak en gevolg
Kinderen die elkaar helpen
Het chronisch zijn (langdurig; voortdurend)
Combinatie van twee of meer aandoeningen bij één persoon.
Die of dat te maken heeft met de Europese Unie
Wordt ook wel aangeduid als sociale-netwerkbenadering of lokaal
initiatief. Bij de ontwikkeling, het aanbod en de uitvoering van een
project in een lokale gemeenschap (wijk of gemeente) wordt
gebruikgemaakt van sociale structuren.
Dit is gericht op het vergroten van het maatschappelijke bewustzijn
van omstandigheden die de gezondheid en kwaliteit van leven
bedreigen en op het versterken van de invloed van
bevolkingsgroepen, organisaties, buurten en andere sociale systemen
om problemen te kunnen oplossen, risicofactoren te verminderen en
de kwaliteit van de sociale en fysieke leefomgeving te verbeteren.
Competenties zijn ontwikkelbare vermogens van mensen om in
voorkomende situaties op adequate, doelbewuste en gemotiveerde
wijze proces- en resultaatgericht te handelen, dat wil zeggen
passende procedures te kiezen en toe te passen om de juiste
resultaten te bereiken.
Situatie dat je samen dezelfde mening hebt.
Het vast maken van iets, samenvoeging tot 1 balans
Behoeften en problemen op objectieve wijze vastgesteld d.m.v.
epidemiologische onderzoeken
Opvatting dat het scheppingsverhaal strikt letterlijk genomen moet
worden.
synoniem: scheppingsleer
antoniem: darwinisme
Dwarsdoorsnedeonderzoek of transversaal onderzoek.
De wet/ praktijk dat iemand denkt, de gedachten
De beschrijving van de bevolking naar bepaalde kenmerken, zoals
leeftijdsopbouw, geslacht, opleiding enz.
beïnvloedende factoren
Diabetes mellitus
diabetisch
Diagnostisch
Drager
Dyskinesie
Dystonie
Dystymie
Elefantiasis
Empowerment
Empowerment
Empowerment
Enterprise
Epigoon
Epitheton
Essayistische
Essentieel
Etiketteren
Suikerziekte
Lijdend aan suikerziekte
Dia: doorheen
Gno: kennen
Het vaststellen van aanwezigheid van ziektes of stoornissen met het
oog op behandeling
- (schilderkunst) Paneel, doek of ander materiaal waarop de verf en
vernis aangebracht zijn.
- Voorwerp dat iets draagt of steunt.
- Belichaming.
Bewegingsstoornis.
Iets is mis met de spierspanning.
Chronische depressie met minimum 2 jaar aan gebrek aan plezier
- Blijvende verdikking van de huid na belroos.
- In de tropen voorkomende ziekte, o.a. veroorzaakt door de parasiet
Filaria sanguinis, ten gevolge waarvan monsterachtige verdikkingen
van balzak, schaamlippen, dijen enz. voorkomen.
synoniem: knobbelmelaatsheid, olifantsziekte, roosbeen
A multilevel construct that involves people assuming control and
mastery over their lives in the context of their social and political
environment; they gain a sense of control and purposefulness to
exert political power asthey participate in the democratic life of
theircommunity for social change
Is een proces van versterking, waarbij individuen, organisaties en
gemeenschappen greep krijgen op de eigen situatie en hun omgeving
en dit via het verwerven van controle, het aanscherpen van kritisch
bewustzijn en het stimuleren van participatie.
Het gebruik maken en ontwikkelen van zijn capaciteiten om in
economisch, sociaal en politiek opzicht actief mee gestalte te geven
aan zijn eigen leven en dat van de gemeenschap waarvan men deel
uitmaakt
Ondernemingsniveau, alle organisaties met bepaalde doelen,
principes of een bepaalt streven
Iem. die, m.n. op het gebied van kunsten en wetenschappen, geen
eigen, nieuwe ideeën heeft, maar de grote voorgangers navolgt of op
bestaande grondslagen voortbouwt.
Adjectief dat in vaste verbinding met een zelfstandig naamwoord,
m.n. met een eigennaam, gebruikt wordt tot kenschetsing of
versiering, bv. ‘de rozenving'rige Eos’.
Het karakter van een essay hebbend
synoniem: beschouwend
 Essay:
Niet te korte, voor een ruim publiek bestemde, subjectief
gekleurde verhandeling over een wetenschappelijk, cultureel
of filosofisch onderwerp, gekenmerkt door goede,
persoonlijke stijl.
Het wezen uitmakend.
synoniem: werkelijk, wezenlijk
(figuurlijk) In een bep. hoedanigheid kenschetsen.
synoniem: kwalificeren
Evidence-based practice
behandelmethode
Exclusiecriteria
Expertise
Expliciet
Externaliseren
Externe validiteit
Extramuraal
Extrapiramidaal
Extrapiramidale
Feitelijke dakloze
Finance
Florerend
fysiotherapeuten
Gedifferentieerd
Gemarginaliseerde
Genealogisch
Gezondheidsbevordering
Gezondheidsdimensie
Globaliserend
Glokaal schrijven
Grande histoire
Heilzame werking
Gebaseerd op gegevens uit kwantitatief en/of kwalitatief
wetenschappelijk onderzoek.
De redenen waarom personen (patiënten) niet werden opgenomen in
de studie. Deze criteria moeten bij het begin van de studie worden
gedefinieerd.
kennis en kundigheid op een bepaald gebied
Uitdrukkelijk
Uiting geven aan, naar buiten brengen.
Geldigheid.
Als iets buiten het gebouw van een instelling gebeurt
Buiten de piramidebaan(motorische zenuwbaan).
Letterlijk betekent extrapiramidaal systeem: alle hersendelen buiten
de piramidebaan. De piramidebaan is de route waarlangs vanuit de
motorische hersenschors opdracht wordt gegeven om spieren te
activeren, zodat een geplande beweging daadwerkelijk wordt
uitgevoerd.
Feitelijk daklozen zijn gedefinieerd als personen die voor hun
overnachting vooral aangewezen zijn op straat, op een kortdurend
verblijf in laagdrempelige opvangvoorzieningen of een tijdelijk
onderkomen bij familie, vrienden of kennissen.
Alles met betrekking tot geld
Een hoog niveau van welbevinden, dus de aanwezigheid van positieve
emoties en een goed sociaal en persoonlijk functioneren ofwel
geestelijke gezondheid.
 Bij gebruik van de Mental Health Continuum-Short Form.
laat patiënten met verschillende lichamelijke klachten oefeningen
doen die onder de noemer fysiotherapie / kinesitherapie vallen.
Verschillend, vele soorten
Proces waarbij personen of groepen in de marge van de maatschappij
terechtkomen.
Behorend tot, betrekking hebbend op de genealogie, uit het oogpunt
daarvan.
synoniem: geslachtkundig
 Genealogie:
Wetenschap van het stamboomonderzoek, van de
ontwikkeling en verwantschap van geslachten (families).
synoniem: familiekunde, geslachtkunde
Dit is gericht op het versterken van de individuele competentie van
mensen en op het verbeteren van de vermogens van groepen,
organisaties, buurten en lokale samenlevingen om
gezondheidsbedreigende condities te verminderen.
De eigen gezondheid als goed beoordeelt en de mate waarin men zelf
in staat is allerlei activiteiten te verrichten.
Verspreid raken over de gehele wereld, een mondiaal karakter
krijgen.
Zowel mondiaal (globaal) als lokaal actief, van belang.
De algemene geschiedenis van onze maatschappij, grote kader.
Bevorderlijk voor gezondheid of genezing.
synoniem: geneeskrachtig
Herstel
Hiaten
Holistische zorg
Hostiliteit
Huiselijk geweld
Hypertensie
Implementair
Implementatie
implementatie
Implementatie
Impulscontroleproblemen
indicator
Informele Preventie
Innovation
institutionele
Intelligent design
intermediair
Intermediair
Intermediairs
Intramuraal
Inventarissen
Karrenvrachten
katalysator
Kernhypothese
Kijkcijferadepten
- Medisch: Het verminderen of verdwijnen van symptomen,
gecombineerd met een verbetering van functioneren.
- Het hervinden van de eigen regie over het leven.
Plaats waar iets ontbreekt.
De psychische en lichamelijke zorg hangen nauw samen.
Vijandelijkheid, vijandigheid
Huiselijk geweld omvat ernstige strafbare feiten, zoals lichamelijke en
seksuele geweldpleging en bedreiging
Hoge bloeddruk of hypertensie is een aandoening, waarbij de
bloeddruk te hoog is. Een te hoge bloeddruk geeft een verhoogd
risico op ziekte.
Tot uitvoering brengen.
diverse activiteiten en maatregelen, nodig om een informatiesysteem
te introduceren
invoering en ingebruikname van een nieuw systeem of beleid
Is de invoering van een nieuw systeem, plan, idee, model, ontwerp,
standaard of beleid in een organisatie.
Stoornis waarbij een persoon een gebrek heeft aan de werking van de
natuurlijke impulsen
Een indicator is een getal dat wordt gemeten in een ziekenhuis en
dat iets zegt over de kwaliteit van de zorg
De preventieve activiteiten die burgers, organisaties of de
samenleving als geheel uitvoeren zonder bemoeienis van daarin
getrainde beroepskrachten.
Het ontwikkelen van nieuwe ideeën en dingen
(rechtswetenschap) betrekking hebbend op staatsinstellingen of
behorend tot een instituut of instituten.
Pseudowetenschappelijke theorie die op grond van de complexe
aspecten van het heelal, de aarde en de daarop levende organismen
concludeert dat het heelal moet zijn voortgebracht door een
intelligente ontwerper.
persoon of groep die als tussenschakel fungeert in de communicatie
naar een (eind)doelgroep
Iemand die bemiddelt tussen 2 partijen
sleutelfiguren
Iets dat binnen het ziekenhuis of andere instellingen gebeurt.
is het ordenen en beschrijven van bestanddelen van een archief
Zoveel als men op een kar kan laden
synoniem: karrenlast
 Bij karrenvrachten:
In zeer grote massa.
stof die de snelheid van een bepaalde chemische reactie beïnvloedt
zonder zelf verbruikt te worden.
De hypothese die centraal staat.
 Hypothese:
Een als voorlopige waarheid aangenomen maar nog te
bewijzen veronderstelling.
Kijkcijfer:
Cijfer dat de kijkdichtheid en de waardering van televisieprogramma’s
aangeeft.
Klinische respondenten
Kwaliteitsborging
Kwaliteitsverbetering van
de ggz
Kwijnend
Leading
Lezer-voyeur
Longstaypatiënten
Marketing
Materiële drager
Metableticus
Metabole equivalent
Methodologisch
Methodologisch
MHC-SF
Mindfulness
Adept:
- Ingewijde in de geheimen van een kunst of wetenschap van
een sekte.
- iem. die de stijl, de ideeën van een leidend kunstenaar,
politicus enz. navolgt.
Patiënten met psychosociale en gezondheidsproblemen
Geheel van maatregelen (systeem) om het beleid en doelstellingen
op het vlak van kwaliteit vast te stellen en om deze doelstellingen ook
effectief te behalen.
De uitbouw van bijkomende trappen die tevoren niet werden
voorzienà opzoeken van de hiaten en kloven binnen en tussen de
reeds bestaande ggz-voorzieningen.
Lage mate van welbevinden en de aanwezigheid van leegte en
stagnatie.
De scores liggen tussen 0 tot 2.
 Bij gebruik van de Mental Health Continuum-Short Form.
De leiding gevende, de persoon die aan de top van de
instelling/bedrijf/onderneming… staat
Lezer:
Iem. die leest.
Voyeur:
Iem. die seksuele opwinding ontleent aan het bespieden van
minnende paren of zich uitkledende personen.
synoniem: gluurder
Het gaat over patiënten die zelfs ondanks een verbeterde zorg in de
maatschappij, langdurende, meestal gedefinieerd als een verblijf dat
langer duurt dan 1 jaar, behoefte hebben aan residentiële opvang
door de persisterende ernst van hun symptomen.
alles wat een bedrijf doet om de verkoop van producten te
bevorderen
Materieel:
Stoffelijk.
antoniem: geestelijk, immaterieel
Drager:
zie ‘Drager’
Beoefenaar van de metabletica.
 Metabletica:
Leer van de veranderingen in de perceptie, opvattingen e.d.
van de mens.
Het metabool equivalent is een meeteenheid binnen de fysiologie
voor de hoeveelheid energie die een bepaalde fysieke inspanning kost
ten opzichte van de hoeveelheid benodigde energie in rust. Eén MET
komt overeen met de ruststofwisseling ofwel basaalstofwisseling, de
hoeveelheid energie die verbruikt wordt tijdens stilzitten.
betrekking hebben op een bepaalde methodologie
Betrekking hebben op een bepaalde methodologie, of gelijkend op
die methodologie.
= Mental Health Continuum-Short Form
Zelfrapportage vragenlijst die de 3 componenten van geestelijke
gezondheid, emotioneel, psychologisch en sociaal welbevinden meet.
Op een speciale manier aanwezig zijn. Bewust aanwezig zijn in het
morbiditeit
Muteren
Narratieve benaderingen
Narratieve interventies
Narratieve psychologie
Narratieve weten
Neurologie ( in tekst
neurologisch )
Non-participatie
Obesitas
Objectiveren
Oeuvre
onontgonnen
Organisations
overgewicht
Paradoxaal
Participatie
Participatie
Paternalisme
Perinatale morbiditeit
Persisterende
Petite histoire
Poliklinische training
Preventie van
marginalisering
Progressief
hier en nu
het ziektecijfer
Veranderen, verplaatsen.
Narratief:
Op de manier van een verhaal.
synoniem: verhalend
Kennis over de relatie tussen levensverhalen en geestelijke
gezondheid wordt toegepast in het ontwerpen van interventies, zoals
“op verhaal komen” en “dierbare herinneringen.
De focus ligt steeds meer op het analyseren van de narratieve
processen die leiden tot effectiviteit. We richten ons daarbij op
vragen als voor wie, op welk moment en hoe narratieve interventies
het beste werken.
Narratief:
 Op de manier van een verhaal
Psychologie:
 Dat gedeelte van de wijsbegeerte dat over de aard en de
eigenschappen van de menselijke ziel handelt
Narratief:
 Op de manier van een verhaal
Weten:
 Inzien, begrijpen
Eer van de somatische ( = lichamelijke ) ziekten van het zenuwstelsel
en hun behandeling.
De burgers hebben geen enkel zeggenschap
Zwaarlijvigheid.
Objectief voorstellen of beschouwen, tot een object of een voorwerp
van objectieve beschouwing maken.
Het gezamenlijke werk van een kunstenaar of geleerde.
Nog in natuurstaat
Verschillende groepen
Hoger lichaamsgewicht dan op grond van de lichaamslengte gezond
kan worden genoemd
Tegenstrijdig
Financiële deelname in eigen vermogen van een organisatie;
de deelname van de burgers in projecten die door professionele
instanties zijn opgezet en waarin de agenda, doelen en belangen van
deze instanties leidend zijn
een houding of beleid vergelijkbaar met het hiërarchische
familiepatroon waarbij de vader aan het hoofd van de familie staat en
de vader beslissingen neemt voor de andere familieleden
Het ziektecijfer bij geboorten.
Volharden, erop staan
Persoonlijke geschiedenis, wat je zelf meemaakte.
Apart afdeling in het ziekenhuis
Proces waarbij personen of groepen in de marge van de maatschappij
terechtkomen proberen te verminderen, attent op maken
Op vooruitgang gericht.
synoniem: vooruitstrevend, links
Psychoanalytisch
Psychofarmaca
Psychologische
Empowerment
Psychopathologie
Quantité négligeable
Randomised Controlled
Trial
Randomized Controlled
Trial (RCT)
Re- institutionalisering
Reality-proza
Recidiverende depressie
Referentiepunt
Reflectie
Relevantie
Reservoir
Residentieel dakloze
Respondenten
Response-ability
Risicoprofiel
antoniem: conservatief
Betrekking hebbend op, behorend tot, volgens de psychoanalyse.
 Psychoanalyse:
- De psychiatrische theorie van Freud, waarbij de
psychiater tracht psychische storingen te genezen
door de inhoud van het onbewuste van de patiënt
op te sporen en hem daarvan bewust te maken.
- Analyse ter verklaring of tot beter begrip van
allerlei menselijke uitingen en betrekkingen.
Geneesmiddelen voor de behandeling van geesteszieken .
Activiteiten die tot doel hebben kennis, motivatie, vaardigheden en
andere vermogens van mensen te vergroten die hen het gevoel geven
dat ze zelf meer controle hebben over hun eigen leven en
gezondheid.
Leer van de geesteszieken
Onbeduidend persoon, iem. die er niet toe doet.
Klinisch onderzoek waarbij de patiënten of proefpersonen willekeurig
over twee of meer groepen verdeeld worden, waarna de groepen
worden blootgesteld aan verschillende proefomstandigheden of
behandelingen
Een gerandomiseerd onderzoek met controlegroep (Engels RCT, voor
Randomized Controlled Trial) is een type wetenschappelijk onderzoek
in de biowetenschappen
Ontwikkelingsgang waarbij nieuwe gedragspatronen, houdingen en
ideeën blijvende gewoonten worden.
Reality-tv:
Televisie-uitzending met het leven van alledag, en m.n. echt gebeurde
rampen en ongelukken, als onderwerp.
Proza:
Wijze van zich literair uitdrukken die niet gebonden is aan de regels
van de versleer en die geen versregels kent.
synoniem: ongebonden stijl
antoniem: poëzie
Wanneer iemand vaker symptomen heeft van depressie
- Punt waarop men zich in handelen, opvattingen en visie richt.
- Punt waaraan men kan refereren.
Vergelijk: ankerpunt
Het nadenken / bezinnen over jezelf
Geeft de verhouding weer tussen de bij een zoekgang gevonden
relevante informatie en het al gevonden materiaal
- (figuurlijk) Wat als een vergaarbak, een opslagplaats beschouwd
kan worden.
- (figuurlijk) Verzameling van personen of zaken.
Personen die als bewoner ingeschreven staan bij een 24-uurs
woonvoorziening. Onder 24-uurs woonvoorzieningen wordt verstaan.
Een persoon die zijn/haar medewerking verleent aan een onderzoek.
Het vermogen om te reageren op situaties en interacties in plaats van
deze uit te lokken en onder controle te houden
Kenmerken van de kansen om de ziekte te krijgen.
Schizofrenie
Somatische aandoeningen
Somatische klachten
Somatische ziekten
Spirometrie
Spreekuur
Stagnatie
Stakeholders
Standaarddeviaties
Statement
Statische significantie
Strategy
Structurele Iatrogenese
Suïcide
Symptomatologie
Tardief
Tekstanalyse
Tenuitvoerlegging
Therapeutisch
- Een ernstige stoornis, niet het gevolg van het gebruik van een
middel of een lichamelijke aandoening, met een veelal sluipend
begin, gekenmerkt door symptomen zoals, wanen, hallucinaties,
onsamenhangende spraak.
- Schizofrenie is een psychische aandoening binnen het schizoïde
spectrum. Het wordt gekenmerkt door een verslechtering van
denkprocessen en door slecht emotioneel functioneren. Deze
aandoening openbaart zich meestal als gehoorshallucinatie,
paranoïde of bizarre wanen, of onsamenhangend denken en
spreken en gaat samen met slecht functioneren op sociaal vlak.
Somatische aandoeningen zijn afwijkingen in de gezonde toestand
van het lichaam. Het is een overkoepelend begrip voor de
verzameling van stoornissen, klachten, symptomen en syndromen.
Lichamelijk
Lichamelijke ziekten
Methode om longvolumina te meten m.b.v. een spirometer
(buizensysteem waarin de proefpersoon ademt, dat de
adembewegingen grafisch weergeeft).
Tijd dat iem., bv. een dokter, te spreken is.
Toestand dat iets dat beweegt of in ontwikkeling is, gestopt is.
Stakeholders zijn de verschillende partijen waarmee je rekening dient
te houden wanneer je een onderneming wilt runnen.
De standaarddeviatie is een indicator voor de spreiding van
uitkomsten rondom een gemiddelde. Deze indicator wordt ook wel
spreiding of standaardafwijking genoemd. Hoe groter een
standaarddeviatie hoe minder homogeen de antwoorden van de
respondenten in de steekproef zijn geweest.
Uitspraak, bewering, verklaring.
In de statistiek wordt hiermee bedoeld dat een gevonden resultaat
(waarschijnlijk) niet op toeval berust. Bij het toetsen van significantie
gaat men uit van de nulhypothese die stelt dat een gevonden
associatie of verschil berust op toeval, m.a.w. dat er in werkelijkheid
geen associatie of verschil bestaat.
Het plan om te bereiken wat je wilt
Het gevaar van een uitholling in de preventieve krachten door een
sterke professionalisering van zorg en preventie.
Zelfmoord, zelfdoding of suïcide is de benaming voor het opzettelijk
beëindigen van het eigen leven.
Leer van de ziekteverschijnselen.
Iets dat laat tot uiting komt.
Analyse van een tekst
 Analyse:
Ontleding in bestanddelen, uiteenzetting van iets dat voor de
geest een samenstel is, ter nadere beschouwing of tot beter
begrip.
 Tekst:
geheel van de bewoordingen waarin een geschrift, een
toespraak enz. is vervat.
Het moment een besluit in praktijk brengt
Betrekking hebbend op, uit het oogpunt van (de) therapie.
Top-down
Tremor
Valide
Validiteit
Veranderingsstrategieën
WHO
Zelfhulptherapie
Zelfperceptie
Zielenroerselen
(Van Dale)
 Therapie:
Onderdeel van de geneeskunde, dat zich met het behandelen,
m.n. met de genezing van ziekten bezighoudt.
Eerst algemene principes bepalen en dan de details, de waargenomen
prikkels betekenis geven
Voortdurende trilling van een of meerdere lichaamsdelen.
De validiteit of geldigheid van een test is de mate waarin de test meet
wat hij zou moeten meten.
Bij het onderzoeken van de validiteit wordt gekeken naar de mate
waarin de resultaten van een test en het te meten verschijnsel met
elkaar overeenkomen. De "omgekeerd, ook vice versa" manier. De
validiteit is een gradatie; het is niet zo dat de ene test valide is en de
andere niet. Wel is de ene test meer valide dan een andere.
geldigheid
Sterke ideologische visie gericht op verandering
World Health Organization
Zelfhulp:
 de mogelijkheid om zich te ontwikkelen en de
verantwoordelijkheid voor zichzelf te nemen zonder onnodige
afhankelijkheid van anderen, m.n. van gevestigde
specialisten.
Therapie:
 Onderdeel van de geneeskunde, dat zich met het behandelen,
m.n. met de genezing van ziekten bezighoudt.
Mensen komen tot opvattingen over zichzelf door hun eigen gedrag
te observeren.
Dat wat zich in de ziel ‘beweegt’ aan emoties en strevingen.
Download