een goed personeelsbeleid uit te bouwen

advertisement
11 tips om een
goed
personeelsbeleid
uit te bouwen
personeelsbeleid
Personeelsbeleid is de manier waarop een
onderneming omgaat met het personeel. Vaak wordt
wel eens de term HR-beleid of Human Resourse
Management gebruikt.*
personeelsbeleid

uitvoeren van strikt noodzakelijke
personeelsadministratie
• boekhouder
• productieverantwoordelijke
• lijnmanager

personeelsverantwoordelijke acties
verdergaand dan pure administratie
• personeelsdienst
• externe consultancy*
personeelsbeleid
in grote lijnen bestaat personeelsbeleid uit 6 pijlers
 aantrekken en selecteren van nieuwe werknemers
 begeleiding van nieuwe werknemers bij de start van hun
tewerkstelling
 organiseren van vorming en training voor werknemers
 aandacht voor de manier waarop werknemers met elkaar
en leidinggevenden met werknemers omgaan
 zorg voor menselijke arbeidsomstandigheden en werkbaar
werk
 overleg en dialoog met de werknemers
personeelsbeleid
6 pijlers * 2 tips = 11 tips + 1 gratis
aantrekken en selecteren van
nieuwe werknemers
 werving is het geheel van activiteiten die een
onderneming uitvoert om een openstaande
arbeidsplaats bekend te maken
•
•
•
•
•
•
•
•
via kranten*
VDAB en Werkwinkel
mond-aan-mond-reclame
rekruterings- en selectiekantoren*
uitzendarbeid*
spontane sollicitaties
internet – jobwebsites*
scholen…
aantrekken en selecteren van
nieuwe werknemers
 selectie zijn de stappen die de werkgever
onderneemt om te kiezen wie hij in dienst wil nemen
(of wie hij wil opnemen in een wervingsreserve)
•
•
•
•
vermijd hierbij persoonlijke voorkeur
baseer op vaardigheden en talenten van de sollicitant
discrimineer niet tussen vrouwen en mannen
laat de seksuele geaardheid van uw kandidaat uw
oordeel niet beïnvloeden
• geef een vreemd klinkende naam evenveel kans als een
typisch Vlaamse naam
• beantwoord in gelijke mate sollicitatiebrieven van
kandidaten met een handicap als diegene zonder
aantrekken en selecteren van
nieuwe werknemers
 ondernemingen hebben baat bij een goed wervings- en
selectiebeleid
• de juiste man/vrouw komt op de juiste plaats
• mensen worden op basis van talenten en vaardigheden
geselecteerd
• dit zorgt voor een daling van het personeelsverloop (€)
aantrekken en selecteren van
nieuwe werknemers
wij zoeken mekaniekers
onder de 30 jaar
wij zoeken monteurs
onder de 30 jaar
de vacature
vermeldt geen
gerechtvaardigde reden
voor het
leeftijdsonderscheid
aantrekken en selecteren van
nieuwe werknemers
wij
zoeken
mekaniekers
omdat
we
monteurs
onder
de
30
jaar
zoeken die zelfstandig
kunnen werken,
zoeken we
kandidaten met 4 jaar ervaring
de vacature
verduidelijkt de reden
van de gewenste
werkervaring
aantrekken en selecteren van
nieuwe werknemers
aantrekken en selecteren van
nieuwe werknemers
TIP 1: gebruik meerdere wervingskanalen
• hoe ruimer verspreidt, des te meer kans op geschikte
kandidaten*
TIP 2: kijk het profiel van de vacature na
• formuleer ze in vaardigheden en competenties*
• vermijd vraag naar diploma’s en getuigschriften
• vraag naar het ervaringsbewijs
begeleiding van nieuwe
werknemers
 de nieuwe werknemer heeft vragen
• Zal ik het aankunnen?
• Zullen het toffe collega’s zijn?
 dit keert tegen de werkgever
• de nieuwe werknemer krijgt een slecht beeld van het
bedrijf
• de collega’s leggen de oorzaak van het falen bij de
nieuwe werknemer en niet bij de manier van onthaal
begeleiding van nieuwe
werknemers
Het systeem van peter- en meterschap is wettelijk verplicht bij KB van
24/4/2007.
Een ervaren werknemer begeleidt een nieuwe werknemer in
een inloopperiode.
Peter-/meterschap is geen tijdsverlies.
De werkgever blijft eindverantwoordelijke voor het onthaal.
Zorg dat peters en meters voldoende tijd en ruimte krijgen om hun rol
te spelen zonder de collega’s extra te belasten. (€)
begeleiding van nieuwe
werknemers
AOW
CAO 22
3/7/78
ondernemingsraad
syndicale
afvaardiging
begeleiding van nieuwe
werknemers
begeleiding van nieuwe
werknemers
TIP 3: zorg voor een goede onthaalprocedure
• voorzie een onthaalmap of -brochure
• hou je aan de checklist
• evalueer het onthaalbeleid door nieuwe werknemers te
bevragen
TIP 4: voorzie peter- of meterschap
• peter of meter introduceert de nieuweling en vermijdt
stress en misverstanden bij de nieuwe collega
• het is boeiend voor de ervaren werknemer
• peter- en meterschap zorgt ervoor dat nieuwkomers
langer in het bedrijf blijven werken (€)
vorming en training voor
werknemers
 noodzakelijk kwaad
• onder druk van nieuwe technologieën en
ontwikkelingen
 met opportuniteiten
• goed opgeleid personeel zorgt voor een versterking van
de concurrentiepositie van het bedrijf (€)
• het biedt de kans aan de werknemers om zichzelf te
ontdekken en hun competenties en kwaliteiten te
verbeteren
vorming en training voor
werknemers
 peil naar de opleidingsbehoeften van de
medewerkers
 probeer een inzicht te krijgen op het
opleidingsaanbod
• vormingscentra
• sectorale vormingsunits*
vorming en training voor
werknemers
 formuleer concrete opleidingsplannen
vorming en training voor
werknemers
vorming en training voor
werknemers
TIP 5: geef iedereen een persoonlijk ontwikkelingsplan
• in gesprekken met directe verantwoordelijken
• ga verder van een POP in een PLOP
TIP 6: denk na over een volwaardig opleidingsbeleid
• werk aan een bedrijfsontwikkelingsplan (BOP)*
• maak gebruik van sectorale vormingsfondsen
• geniet van financiële steun van het Ervaringsfonds om
het behoud van de ervaren werknemer (+45) te
bevorderen (€)
contacten en sfeer op de
werkvloer
communicatie is
 de manier waarop informatie in het bedrijf circuleert
 de manier waarop men met elkaar omgaat
contacten en sfeer op de
werkvloer
contacten en sfeer op de
werkvloer
TIP 7: geef informatie via officiële kanalen
• voorkom indianenverhalen
• betrek iedereen bij de communicatie
TIP 8: besteed aandacht aan je taalgebruik
• communiceer in begrijpelijke taal
• gebruik aanplakborden, nota’s en e-mails
• voorzie geregelde overlegmomenten
aandacht voor werkbaar werk
 retentiebeleid baseert zich op het feit dat werknemers
tevreden zijn, een goede sfeer ervaren op het werk en
uitgedaagd worden om het beste van zichzelf te geven en
uiteindelijk langer bij dezelfde werkgever te blijven* (€)
aandacht voor werkbaar werk
De welzijnswet van 4/8/1996 verplicht de werkgever
een globaal preventiebeleid* te voeren.
De maatregelen hebben betrekking op de inrichting
van de werkplaats en het medisch toezicht maar ook
op de psychosociale belasting veroorzaakt door het
werk
aandacht voor werkbaar werk
aandacht voor werkbaar werk
TIP 9: ga op onderzoek uit !
• verzorg je exit-gesprekken*
• beoordeel de werkbaarheid van de job aan de hand van
de leeftijdspiramide
TIP 10: werk een preventief anti-stressbeleid* uit
• vermijd ziekteverzuim ten gevolge van stress (€)
• houd de motivatie en productiviteit op peil
• hoge werkdruk veroorzaakt klachten, ongevallen, …
overleg en dialoog met de
werknemers
overleg en dialoog met de
werknemers
TIP 11: door de vergrijzing stijgt de gemiddelde
leeftijd van de werknemer
• de firma kan hierdoor moeilijk vacatures invullen en
• moet nadenken hoe ze oudere werknemers
kwaliteitsvol aan het werk kan houden (€)
Tip 12: door de globalisering stijgen de vreemde roots
• de firma dient te onderzoeken hoe ze kan omgaan
met multiculturele uitdagingen en
• een diversiteitsplan* op te stellen
*Waarom kiezen voor
ADMB ?
ADMB Sociaal Bureau won op 17/11/11
de HR Excellence Award
voor beste sociaal secretariaat.
Dirk Durivet
KMO Adviseur ADMB
Neerstraat 19 A 3° verdieping
1730 Asse
telefoon 0478/430244
e-mail [email protected]
website www.admb.be
Welkom in
onze kantoren!
Download