Verdieping ontwerpbesluit Wet Aanpak Schijnconstructies

advertisement
Verdieping ontwerpbesluit Wet Aanpak
Schijnconstructies
Inleiding:
Op 1 januari 2017 treedt de Wet Aanpak Schijnconstructies in werking. De WAS maakt
inhoudingen of verrekeningen door werkgevers beneden het minimumloon onmogelijk.
Tegelijkertijd treedt het besluit Wet Aanpak Schijnconstructies in werking die hierop enkele
uitzonderingen maakt. Als werkgever dien je wel te voldoen aan een aantal administratieve
eisen om gebruik te mogen maken van deze uitzondering.
Als bron is het ontwerpbesluit WAS gebruikt.
Voor wie geldt de extra uitzondering?
- Arbeidsbeperkte werknemers die behoren tot de doelgroep banenafspraak of als de
Quotumwet in werking treedt tot de doelgroep Quotumwet.
Onder de banenafspraak vallen alle mensen die onder het doelgroepregister vallen, onder
andere alle Wsw’ers, ID’ers en Wiw-banen.
- Werknemers in nieuw beschut van de Participatiewet.
Welke onderwerpen gelden er voor werknemers met een arbeidsbeperking:
Voor onderstaande onderwerpen geldt geen maximumbedrag, maar mag tot een maximum van
de daadwerkelijk gemaakte kosten ingehouden worden:
- Kosten voor basis zorgverzekering. Let op: de aanvullende verzekeringen tellen niet mee.
- Kosten voor huisvesting; inclusief gas, water, licht en servicekosten
- Gemeentelijke belastingen; afvalstoffenheffing, rioolheffing, onroerende zaak belasting
- Waterschapsbelasting
De kosten voor huisvesting, zorgverzekeringspremie, nutsvoorzieningen, gemeentelijke
belastingen en waterschapsbelasting dienen uit het netto deel van het wettelijk minimumloon,
dat overblijft na belastingen en (sociale) premies, te worden voldaan. De betalingen vinden dus
plaats uit het deel van het wettelijk minimumloon dat normaliter, zonder de voornoemde
betalingen, netto aan de werknemer zou worden uitbetaald.
Wat zijn de vereisten voor inhouding:
- Schriftelijke volmacht ondertekend door de werknemer
- Overlegging van bewijs van kosten door werknemer aan werkgever:
Bij huisvestingskosten: afschrift huurovereenkomst, bewijs gecertificeerde huisvesting
Bij zorgverzekering: afschrift polis zorgverzekering
Bij energie en water: afschrift jaarnota
Bij belastingen: jaarafschrift aanslagen
Inhoudingen uit het bovenwettelijke loon en de wettelijke minimumvakantiebijslag blijven
mogelijk
Als een werknemer meer verdient dan het wettelijk minimumloon mogen deze bedragen wel ingehouden
worden door de werkgever. Voor de cao-SW geldt bijvoorbeeld een eindejaarsuitkering die gebruikt kan
worden voor inhouding. Daarnaast geldt voor iedere werknemer de vakantiebijslag van 8% die niet wordt
meegerekend bij het netto minimumloon. Dit bedrag mag ingehouden worden, mits voldaan wordt aan een
volmacht.
Download