Document

advertisement
Institute for graduate studies and research
Afstudeerpresentatie
Masteropleiding Education in Teacher training
Sudhir Moesai
Donderdag 3 november 2016
1
Institute for graduate studies and research
“Studentbetrokkenheid en motivatie op het
Avond-HAVO/VWO”
Een onderzoek naar het effect van activerend onderwijs
op de betrokkenheid bij en motivatie van studenten van
het eerste leerjaar van het Avond-HAVO/VWO voor het
vak aardrijkskunde
Sudhir Moesai
Donderdag 3 november 2016
2
3
Resultaten vooronderzoek
• Veel absentie
• Geen actieve deelname studenten
• Studenten: Belang van vak niet inzien, weinig
vertrouwen in hun zelf
4
Conclusies en wenselijkheid uit het
vooronderzoek
• Frontale en traditionele manier van lesgeven
draagt bij tot geringe betrokkenheid
• Directieleden, docenten en studenten
onderkennen het probleem en vinden het
gewenst om onderzoek naar te doen
5
Het theoretisch kader: Zelfdeterminatie (zelf
bepalen, zelf willen)
amotivatie
Ik moet
niets
Extrinsieke motivatie
Ik moet
Intrinsieke motivatie
Ik wil
Hoe moet de docent beweging creëren van ik
moet naar ik wil?
6
Theoretisch kader (2)
Belangrijke vraag:
Wat kan de docent doen om
autonome motivatie te bevorderen
als attitude en zichtbaar maken in
gedrag ?
7
Docent gedrag en didactiek
1 ABC – ondersteunend
2 Vijf domeinen van Marzano
3 Relevante en authentieke leertaken
4 Bekend maken van leerdoelen
5 Gebruik van activerende werkvormen en samenwerkend leren
Attitude, houding
Autonome motivatie :
Intrinsieke motivatie
Gedrag
Betrokkenheid – Gedragsmatig
Geïntegreerde motivatie
Cognitief
Betere leerprestaties
Minder absentie
8
Minder schooluitval*
Het conceptueel model
Docent gedrag en didactiek
1.
ABC – ondersteunend
Binding
Autonomie
1
2
Competentie
3
9
Docent gedrag en didactiek
2. Domeinen van Marzano
Milde
geschillen en
competitie
Hoog
energieniveau
10
Centrale vraag interventieonderzoek:
In hoeverre leidt een lessenserie die gebaseerd is
op het programma van eisen tot betrokkenheid en
betere resultaten voor het vak aardrijkskunde bij de
eerstejaarsstudenten van het Avond-HAVO/VWO?
11
Programma van eisen
Qua product:
•
•
•
•
•
•
Lessen: ABC-ondersteunend zijn
Leertaken moeten authentiek en relevant zijn
Sprake van maatschappelijke betrokkenheid.
Betrokkenheid gecreëerd volgens idee van Marzano
Leerdoelen bekend maken
Sprake van samenwerkend leren volgens model van
Johnson & Johnson (1994, 1999)
Qua proces:
Feedback collega’s en studenten m.b.t het ontworpen
product
12
Typering van het onderzoek
• Mixed methods research
• Accent op ontwerponderzoek
• Pre – experimenteel design
• Onderzoek naar het effect van de interventie
13
Keus onderzoeksgroep
• Onderzoekspopulatie: eerstejaarsstudenten
• Steekproef getrokken van twee klassen: de best – en
slechts presterende klas
Klas:
HAVO HAVO
401/2 403
HAVO HAVO HAVO VWO
404
405
406
401/2/3
Gemiddeld
semester cijfer:
5,5
5,0
6,0
6,3
5,8
6,0
Gemiddeld klassecijfer 1ste semester aardrijkskunde HAVO/VWO
14
Validiteit, geldigheid, betrouwbaarheid en
transparantie
Validiteit en geldigheid
• Gebruik van Cronbach’s Alpha bij de vragenlijsten
• Triangulatie
Geldigheid en transparantie
• Bijhouden van logboek (audit trial)
• Collegiale controle door Astrid
15
Opvallende resultaten (1)
9.3
16
Opvallende resultaten (2)
8.7
7.5
8.2
17
Opvallende resultaten (3)
9.1
8.0
18
Uitvoering interventie
2
1
5
3
4
19
Vergelijking leerresultaten
N
Gemiddeld cijfer
vóór interventie
Gemiddeld cijfer
na interventie
N onvoldoende
vóór interventie
N onvoldoende
na interventie
N
stijging
Klas 404
22 5.2
6.0
13
6
14
Klas 405
16 6.3
6.5
3
5
7
Totaal
38 Gemiddeld:
5.8
Gemiddeld:
6.3
16
11
21
20
Conclusies uit het interventieonderzoek
• Leerresultaten bij de meeste studenten verbeterd na
uitvoering interventie
• Meeste studenten betrokken tijdens de les
• Sprake van autonome motivatie
• Toepassing van samenwerkend leren, ABC-vitamines,
authentieke en relevante leertaken en bekend maken van
leerdoelen heeft geleid tot studentbetrokkenheid
21
Discussie
• Niet echt sprake van grote stijging cijfers na
uitvoering interventie
• Positieve beoordeling en soms sociale wenselijke
antwoorden van studenten
• In één geval automatisch gevraagd naar positieve
feedback
22
Aanbevelingen
• Voortzetting interventie als voortraject van innovatie
• Betere integratie autonomie ondersteuning en individuele
verantwoorelijkheid
• Na adviezen van collega’s het ontwerp verbeteren: gebruik
maken van meerdere loops
• Continueren met de nieuwe didactiek
23
Implementatie
• Van ontwerpaanpak naar ontwikkel aanpak
• Eigen rol als curriculumvernieuwer
• Loslaten van mentale modellen
24
Bedankt voor uw aandacht!
25
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards