profielen - Gymnasium Novum

advertisement
2e ouderavond 3e klassen
22 januari 2013
24-7-2017
Stand van zaken



profielkeuzelessen zijn grotendeels afgerond
opdrachten DeDecaan.net zijn gemaakt
Bezoek TUDelft is
geweest
Zelfportret
24-7-2017
Wat er nog gaat komen







“360 graden-feedback”
Informatieboekjes
voorlichting over vakken
bespreking proefwerken o.a. verhouding tussen
kennis en inzicht in de 3e klas en in de bovenbouw
Studie- en beroepenavond 4 februari
Bovenbouwleerlingen in de klas
Invullen formulieren voorlopige profiel- en
vakkenkeuze en de bespreking daarvan met de
mentor
24-7-2017
Tijdpad







Invoeren voorlopige profiel- en vakkenkeuze
vanaf 31 januari
Het bespreken hiervan met de mentor
Eventueel bijstellen van de voorlopige
profielkeuze voor 11 maart
adviesvergadering docenten op 27 maart
schriftelijk advies naar huis
Zo nodig gesprekken met leerling met mentor
en/of ouders en/of schooldecaan
definitieve keuze 13 mei
24-7-2017
4
24-7-2017
5
onderwerpen






24-7-2017
technische informatie over de profielen
gelegenheid tot vragen stellen
korte flitsen van keuzebegeleiding in de
bovenbouw
hoe wij de rol van de ouders zien
tips bij de begeleiding
gelegenheid tot vragen stellen
6
Namen van de profielen




C&M = Cultuur en Maatschappij
E&M = Economie en Maatschappij
N&G = Natuur en Gezondheid
N&T = Natuur en Techniek
24-7-2017
7
Opbouw van de profielen



gemeenschappelijk deel
profieldeel
het vrije deel
24-7-2017
8
Overzicht gemeenschappelijke delen +
studielast Atheneum
Gymnasium
Nederlands
Engels
maatschappijleer
lichamelijke opvoeding
alg.natuurwetenschappen
klassieke culturele vorming
12
10
3
4
3
4
Nederlands
Engels
maatschappijleer
lichamelijke opvoeding
alg.natuurwetenschappen
klassieke culturele vorming
12
10
3
4
3
4
Frans of Duits of Spaans
12
Latijn of Grieks
15
maatschappelijke stage
studie-oriëntatie
profielwerkstuk
3
2
2
maatschappelijke stage
studie-oriëntatie
profielwerkstuk
3
2
2
24-7-2017
9
studielast van de andere vakken
wiskunde A
wiskunde B
wiskunde C
natuurkunde
scheikunde
biologie
24-7-2017
13
15
12
12
11
12
aardrijkskunde
economie
geschiedenis
maatschappijwet.
filosofie
kunst-beeld.vorming
11
12
12
11
12
12
10
globale vergelijking profieldelen
C&M
E&M
geschiedenis
geschiedenis
economie
N&G
N&T
scheikunde
biologie
scheikunde
natuurkunde
wiskunde A,B of C wiskunde A of B
wiskunde A of B
wiskunde B
aardrijkskunde of
economie of
maatschappijwet
natuurkunde of
aardrijkskunde of
natuur,leven &
technologie
biologie of
natuur, leven &
technologie
aardrijkskunde of
maatschappijwet
of een moderne
taal
La, Gr, een
moderne taal,
kunst of filosofie
24-7-2017
11
globale vergelijking profieldelen
C&M
E&M
gs
N&G
N&T
gs
ec
sk
bi
sk
na
wiA of wiB
wiA of wiB
wiB
1 uit:
1 uit:
1 uit:
wiA, B of wiC
1 uit:
ak
ec
maw
1 uit: la, gr,
du, sp kubv
fi
24-7-2017
fa,
ak
maw
fa
du
sp
na
ak
nlt
bi
nlt
12
vrije deel: de lessen van je 1e twee keuzevakken in het vrije deel zijn volledig te
volgen; voor andere keuzevakken kan het voorkomen dat twee of meer vakken parallel
moeten worden gevolgd; een en ander is afhankelijk van de lesduur.
CM
EM
NG
NT
talen
talen
ec
24-7-2017
talen
talen
ec
ec
ak
ak
ak
ak
kubv
kubv
kubv
kubv
maw
maw
maw
maw
fi
fi
fi
fi
na (niet
met wisC)
na
na
bi
sk
sk
nlt
nlt
bi (mits ook bi (mits ook gs
sk)
sk)
gs
13
M-profielen dubbel
voorb. C&M
E&M
geschiedenis
wiskunde A of B
Aardrijkskunde of maw of economie
geschiedenis
wiskunde A of B
economie
kubv of fi of fa/du/sp
ak of maw of fa/du/sp
24-7-2017
14
N-profielen dubbel
voorb.N&G
24-7-2017
N&T
scheikunde
wiskunde B
biologie
scheikunde
wiskunde B
natuurkunde
Natuurkunde of nlt of ak
biologie of nlt
15
dubbelprofiel EM- èn NG
E&M
24-7-2017
N&G
geschiedenis
wiskunde A of B
economie
Aardrijkskunde of maw of
fa/du/sp
scheikunde
wiskunde A of B
biologie
Aardrijkskunde of nlt
In vrije deel:
Scheikunde
Biologie
In vrije deel:
geschiedenis
Economie
16
gemiddeld aantal lessen per week en per jaar, afgezien van
de uren in de novumband
vak
4-v
5-v
6-v
vak
4-v
5-v
6-v
vak
4-v
5-v
6-v
La
2
2
2
ma
1
0
0
wi A
2
2
2
Gr
2
2
2
anw
0
1
0
wi B
2
2
2
Ne
2
2
2
lo
2
2
1
wi C
2
2
2
En
2
2
1
fil
2
2
2
ak
2
2
2
Fa
2
2
2
ec
2
2
2
na
2
2
2
Du
2
2
2
maw
2
2
2
sk
2
2
2
Sp
2
2
2
kubv
2
2
2
bi
2
2
2
K&cv
1
1
0
gs
2
2
2
nlt
2
2
2
24-7-2017
17
Evaluatiepunt 1: de vrije ruimte





Wettelijk: 1
Novumbeleid: 2
3e, 4e, 5e noemen we extra vakken
Voor elk extra vak moet € 100 per jaar worden
betaald en het kan parallel staan aan een
ander vak
Nu wordt dit geëvalueerd
24-7-2017
18
Evaluatiepunt 2: Wiskunde D




Op dit moment loopt een experiment waarbij
leerlingen wiskunde D op het Maartens
College kunnen volgen
Zij kunnen dit vak op dit moment alleen als
extra vak volgen
Dit experiment wordt binnenkort geëvalueerd
Wij gaan er bij het opstellen van de
keuzemogelijkheden in de computer voorlopig
vanuit dat dit zo blijft
24-7-2017
19


www.gymnasiumnovum.dedecaan.net
www.gymnasiumnovum.nl
24-7-2017
20
24-7-2017
21
Wat de rol van de ouders is



vooral vragen stellen, niet direct uw mening
geven, zo weinig mogelijk sturen
vertellen hoe uw eigen keuze tot stand kwam
of veranderde
blijven stimuleren tot nadenken en informatie
verzamelen
24-7-2017
22
beroepen en functies
opleidingen
profielen
24-7-2017
23
Maar …………




Het is toch verstandig om met een schuin oog
naar de doorstroomrechten te kijken
Deze staan links onder op de website van het
decanaat
Bijvoorbeeld: als je biologie wil studeren heb
je én natuurkunde én biologie nodig
Regelmatig is ook wisA dan wel wisB verplicht
24-7-2017
24
Gespreksonderwerpen





Het zekere voor het onzekere ….. of geen
keuze durven maken?
Interesse ….. of gemakzucht?
Pretpakket …. iets op tegen?
Alles kunnen … en dus alles moeten?
Kies maar exact dan zit je altijd goed?
24-7-2017
25
24-7-2017
26
24-7-2017
27
24-7-2017
28
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards