profielen - Gymnasium Novum

advertisement
e
2
ouderavond
20 januari 2015
21-7-2017
e
3
klassen
Stand van zaken (1)






keuzebegeleidingslessen zijn grotendeels afgerond
opdrachten DeDecaan.net zijn gemaakt
bezoek TU-Delft is geweest
zelfportret is
geschreven
studie- en beroepenavond is geweest
verslagen studieen beroepenavond
zijn geschreven
21-7-2017
Stand van zaken (2)






profiel- en vakkenboekjes zijn uitgedeeld
voorlichting over vakken in de bovenbouw in de
vaklessen is grotendeels afgerond
Voorlichting over nieuwe vakken
maatschappijwetenschappen, filosofie, nlt en biologie
zal plaatsvinden aan het einde van enige toetsdagen
bespreking proefwerken o.a. verhouding tussen
kennis en inzicht in de 3e klas en in de bovenbouw
bovenbouwleerlingen voor de klas
Uitleg over de keuzemogelijkheden
21-7-2017
Wat er nog gaat komen





Invoeren voorlopige profiel- en vakkenkeuze
Adviesvergadering lesgevende docenten over
de voorlopige profiel- en vakkenkeuze
Uitdraai van de voorlopige profiel- en
vakkenkeuze + advies van de vergadering
naar huis ter ondertekening
Gesprekken met de mentor
Definitieve profiel- en vakkenkeuze
21-7-2017
4
Tijdpad





Donderdag 12 en vrijdag 13 februari: invoeren
voorlopige profiel- en vakkenkeuze
20 februari: adviesvergadering docenten
5 maart: keuzes en advies naar huis
Tussen 5 maart en 3 april: gesprek met de
mentor over de profiel- en vakkenkeuze
uiterlijk 3 april: definitieve profiel- en
vakkenkeuze
21-7-2017
5
21-7-2017
6
onderwerpen




21-7-2017
technische informatie over de profielen
hoe wij de rol van de ouders zien
tips bij de begeleiding
gelegenheid tot vragen stellen
7
Namen van de profielen




C&M = Cultuur en Maatschappij
E&M = Economie en Maatschappij
N&G = Natuur en Gezondheid
N&T = Natuur en Techniek
21-7-2017
8
Opbouw van de profielen



gemeenschappelijk deel
profieldeel
het vrije deel
21-7-2017
9
Overzicht gemeenschappelijke delen + studielast
Atheneum
Gymnasium
Nederlands
Engels
maatschappijleer
lichamelijke opvoeding
klassieke culturele vorming
12
10
3
4
4
Nederlands
Engels
maatschappijleer
lichamelijke opvoeding
klassieke culturele vorming
12
10
3
4
4
Frans of Duits
12
Latijn of Grieks
15
maatschappelijke stage
studie-oriëntatie
profielwerkstuk
3
2
2
maatschappelijke stage
studie-oriëntatie
profielwerkstuk
3
2
2
21-7-2017
10
studielast van de andere vakken
wiskunde A
wiskunde B
wiskunde C
natuurkunde
scheikunde
biologie
21-7-2017
13
15
12
12
11
12
aardrijkskunde
economie
geschiedenis
maatschappijwet.
filosofie
kunst-beeld.vorming
11
12
12
11
12
12
11
globale vergelijking profieldelen
C&M
E&M
geschiedenis
geschiedenis
economie
N&G
N&T
scheikunde
biologie
scheikunde
natuurkunde
wiskunde A,B of C wiskunde A of B
wiskunde A of B
wiskunde B
aardrijkskunde of
economie of
maatschappijwet
natuurkunde of
aardrijkskunde of
natuur,leven &
technologie
biologie of
natuur, leven &
technologie
aardrijkskunde of
maatschappijwet
of een moderne
taal
La, Gr, een
moderne taal,
kunst of filosofie
21-7-2017
20
M-profielen dubbel
voorbeeld C&M
E&M
geschiedenis
wiskunde A of B
aardrijkskunde of maw of economie
geschiedenis
wiskunde A of B
economie
kubv of fi of fa/du
ak of maw of fa/du
21-7-2017
21
N-profielen dubbel
voorbeeld N&G
21-7-2017
N&T
scheikunde
wiskunde B
biologie
scheikunde
wiskunde B
natuurkunde
natuurkunde of nlt of ak
biologie of nlt
22
dubbelprofiel EM- èn NG
E&M
21-7-2017
N&G
geschiedenis
wiskunde A of B
economie
aardrijkskunde of maw of
fa/du
scheikunde
wiskunde A of B
biologie
aardrijkskunde of nlt
In vrije deel:
scheikunde
biologie
In vrije deel:
geschiedenis
economie
23
Evaluatiepunt 1: de vrije ruimte




wettelijk en op Gymnasium Novum: 1
2e, 3e, 4e vak noemen we extra vakken
voor elk extra vak moet € 100 per jaar worden
betaald en het kan parallel staan aan een
ander vak
Kubv en nlt mogen niet als extra vak worden
gekozen, omdat de ervaring heeft geleerd dat
deze vakken niet parallel of op afstand zijn te
volgen
21-7-2017
24
Evaluatiepunt 2: Wiskunde D




op dit moment loopt een experiment waarbij
leerlingen wiskunde D op het Sint-Maartens
College kunnen volgen
zij kunnen dit vak alleen als extra vak volgen
er worden maar een beperkt aantal leerlingen
toegelaten
voor het volgen van wiskunde D wordt een
bijdrage van € 150 gevraagd
21-7-2017
25
21-7-2017
26
Wat kan uw rol zijn?



vooral vragen stellen, niet direct uw mening
geven, zo weinig mogelijk sturen
vertellen hoe uw eigen keuze tot stand kwam
of veranderde
blijven stimuleren tot nadenken en informatie
verzamelen
21-7-2017
27
beroepen en functies
opleidingen
profielen
21-7-2017
28
Maar …………





het is toch verstandig om met een schuin oog
naar de instroomeisen te kijken
deze staan links onder op de website van het
decanaat
bijvoorbeeld: als je biologie wil studeren heb je
én natuurkunde én biologie nodig
regelmatig is ook wisA dan wel wisB verplicht
Voor technische studie zijn wisB en
natuurkunde essentieel
21-7-2017
29
Gespreksonderwerpen



het zekere voor het onzekere ….. of geen
keuze durven maken?
alles kunnen … en dus alles moeten?
kies maar exact dan zit je altijd goed?
21-7-2017
30
21-7-2017
31
21-7-2017
32
21-7-2017
33
Download