Klankgroepen - Ga naar Edurep Delen

advertisement
Klankgroepen
Je weet wat klankgroepen zijn.
Je leert met de klankgroepen
regelwoorden goed te schrijven.
R5 R7 R8 R12
regelwoorden
Hoe schrijf je regelwoorden.
1.
2.
3.
4.
Zeg het woord in je hoofd.
Bedenk welke regel bij dat woord past.
Pas de regel toe. Schrijf het woord op.
Controleer het woord.
R5 R7 R8 R12
Een voorbeeld
1. Zeg het woord in je hoofd.
2. Bedenk welke regel bij dat woord past.
-
Dit woord is gemaakt van twee andere woorden.
Schrijf de woorden achter elkaar.
3. Pas de regel toe. Schrijf het woord op.
- klimrek
4. Controleer het woord.
R5 R7 R8 R12
Als een klankgroep eindigt op ̴a, ̴o, ̴u.
/aa/, /oo/ en /uu/ zijn lange klinkers.
eind van een
Hoor je /aa/, /oo/ of /uu/ aan
klankgroep?
Dan schrijf je a, o en u.
ro
ka
ver
mer
R5 R7 R8 R12
mu
ren
Even oefenen
tafel
zure
matten
dozen
R5 R7 R8 R12
Lange woorden
Een lange klinker kan
vooraan, in het midden of achteraan
in een woord staan.
Kijk maar:
za
ge
ach
ter
va
ter
R5 R7 R8 R12
dag
ren
na
Even oefenen
Eerst
daarna
Luister naar het woord.
Bedenk de regel.
Schrijf het woord op.
R5 R7 R8 R12
Stap 4: controleer het woord
scha pen
be ker
kis ten
ba naan
a pen
kaar ten
R5 R7 R8 R12
schapen
beker
kisten
banaan
apen
kaarten
Nog oefenen
Eerst
daarna
Luister naar het woord.
Bedenk de regel.
Schrijf het woord op.
R5 R7 R8 R12
Stap 4: controleer het woord
bro den
ver ven
wa ter
bo men
bloe men
paar den
R5 R7 R8 R12
broden
verven
water
bomen
bloemen
paarden
Als een klankgroep eindigt op ̴e
Hoor je aan het eind van een
klankgroep een /ee/?
Dan schrijf je meestal e.
ge
e
ven
stre pen
ten
R5 R7 R8 R12
Die rare /ee/.
Hoor je de /ee/ aan het eind van een klankgroep
dan klinkt hij soms als /ee/.
Maar ook soms als /u/ (dus de stomme e )
Kijk maar:
be
ter
ge
ge
noeg
R5 R7 R8 R12
vaar
be
gin
Nog een keer die rare /ee/
De /ee/ blijft staan bij woorden met:
zee, mee en twee.
Kijk maar:
zee
man
mee gaan
twee de
R5 R7 R8 R12
We gaan even oefenen.
Eerst
daarna
Luister naar het woord.
Bedenk de regel.
Schrijf het woord op.
R5 R7 R8 R12
Stap 4: controleer het woord
re gen
kra len
kin de ren
zwa nen
twee ling
zee hond
R5 R7 R8 R12
regen
kralen
kinderen
zwanen
tweeling
zeehond
We gaan nog een keer oefenen.
Eerst
daarna
Luister naar het woord.
Bedenk de regel.
Schrijf het woord op.
R5 R7 R8 R12
Stap 4: controleer het woord
re ke nen rekenen
zee ster zeester
kwas ten kwasten
be hang
behang
ha mer
hamer
pot lo den potloden
R5 R7 R8 R12
Als een klankgroep eindigt op een
tweetekenklank…
Hoor je aan het eind van een
klankgroep een /oe/, /ui/, /ou/,
/au/, /ij/, /ei/ of /eu/?
Dan schrijf je wat je hoort.
kui
ken
pau ze
keu ken
voe ten
prij
zen
R5 R7 R8 R12
mou wen
mei den
We gaan even oefenen.
Eerst
daarna
Luister naar het woord.
Bedenk de regel.
Schrijf het woord op.
R5 R7 R8 R12
Stap 4: controleer het woord
spij kers
spijkers
schroe ven schroeven
neu zen
vou wen
ei land
hui len
R5 R7 R8 R12
neuzen
vouwen
eiland
huilen
Als een klankgroep eindigt op een
medeklinker…
Hoor je aan het eind van een
klankgroep een
b,d,f,g,h,j,k,l,m,n,p,r,s,t,v,w of z?
Dan schrijf je wat je hoort.
zol
var
der
ken
fees ten
paar den
mas ten
R5 R7 R8 R12
stem pel
mor sen
We gaan oefenen met alle woorden.
Eerst
daarna
Luister naar het woord.
Bedenk de regel.
Schrijf het woord op.
R5 R7 R8 R12
Stap 4: controleer het woord
kui ken
hon den
par kiet
ko nijn
kro ko dil
mie ren
R5 R7 R8 R12
kuiken
honden
parkiet
konijn
krokodil
mieren
We gaan oefenen met alle woorden.
Eerst
daarna
Luister naar het woord.
Bedenk de regel.
Schrijf het woord op.
R5 R7 R8 R12
Stap 4: controleer het woord
ve ter
schoe nen
laar zen
zo len
kou sen
te nen
R5 R7 R8 R12
veter
schoenen
laarzen
zolen
kousen
tenen
Download