Toelichting Besluitformulier 2009 25872 Vestiging van een recht van

advertisement
Toelichting
op het besluitformulier
Registratienummer
: 2009/25872
Datum
: 25 augustus 2009
Ruimtelijke Ontwikkeling
Opgesteld door : J.N. Oskamp
Onderwerp:
Vestiging van een recht van opstal voor een bluswaterleiding van Avio-Diepen Onroerend Goed B.V.
voor de locatie Boerhaaveweg 5-7.
TOELICHTING op het besluitformulier met registratienummer 2009/25867.
Kerngegevens
Inleiding
Als gevolg van de groei van Avio-Diepen, J. Keplerweg 16 in Alphen aan den Rijn, heeft het
bedrijf een bedrijfspand gehuurd aan de Boerhaaveweg 5-7. De hoofdvestiging van AvioDiepen is aangesloten op een centrale bluswatervoorziening van Wereldhave. Voor de
aansluitleiding door het openbaar gebied van de J.A. Leeghwaterweg is in 2005 een recht
van opstal gevestigd. Besluitnr. 2005/6281.
Ook voor de uitbreiding van Avio-Diepen zal in het kader van de brandbeveiliging een
sprinklerinstallatie in het pand worden aangelegd. De voeding van de sprinklerinstallatie zal
worden aangesloten op de bestaande aansluitleiding in de J.A. Leeghwaterweg. Voor de
aansluiting van het nieuwe pand is, op verzoek van Avio-Diepen, een aanlegvergunning
afgegeven op 20 augustus 2009, onderkenmerk 2009/25187.
Beoogd maatschappelijk resultaat
Verhoging van de brandveiligheid van het bedrijfspand en de directe omgeving.
Kader
Het verzoek van Avio-Diepen sluit aan bij de gemeentelijke en provinciale regelgeving rond
uitgifte binnen de bedrijventerreinen. Het zoeken naar een uitbreidingsmogelijkheid op het
eigen perceel of een aangrenzend perceel heeft de voorkeur boven een directe
bedrijfsverplaatsing naar een nieuwe locatie.
Voor het hebben, houden en in stand houden van de bluswaterleiding in het openbaar
gebied dient een recht van opstal te worden gevestigd ten behoeve van Avio-Diepen
Onroerend Goed B.V. Hiervoor is een overeenkomst opgesteld. In deze overeenkomst is
voor de afkoop van het opstalrecht een eenmalige vergoeding opgenomen van
€ 7.250,=, waarover geen omzetbelasting is verschuldigd.
Argumenten
Door medewerking te verlenen en de vestiging van het opstalrecht blijft een internationaal
opererend bedrijf behouden voor de gemeente Alphen aan den Rijn. Het ligt in de lijn der
verwachting dat Avio-Diepen verder zal groeien, waarmee ook de groei van hoger opgeleide
werknemers zal groeien binnen de gemeente.
versie d.d. 24 juli 2017
1
Participatie
Er is geen uitgebreid overleg gevoerd met Avio-Diepen ambtelijk is gereageerd op het
verzoek van de aanlegvergunning.
Financiële consequenties
In de exploitatie van het bedrijfsterrein Molenwetering is geen rekening gehouden met extra
inkomsten als bovengenoemd naast de reguliere gronduitgiften. De extra inkomsten uit het
met Avio Diepen Onroerend Goed B.V. te sluiten contract € 7.250,= waarover geen
omzetbelasting verschuldigd is, ten gunste te brengen van de post inkomsten van de
grondexploitatie Molenwetering, inkomsten "Huren en pachten" (objectnummer 910511020832100.). (huren)
Locatiegegevens
Het openbaar gebied van de J.A. Leeghwaterweg.
Realisatie
In verband met de ingebruikname van het bedrijfspand aan de Boerhaaveweg in september
2009 heeft Avio-Diepen aan Aqua+ de opdracht verstrekt voor de aanleg van de
sprinklerinstallatie en de aanleg van de aansluitleiding in de eerste helft van september.
versie d.d. 24 juli 2017
2
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards