Gemiste kansen Culturele diversiteit en de jeugdzorg

advertisement
Gemiste kansen
Culturele diversiteit en de jeugdzorg
Wilma A.M Vollebergh
inhoudstabel
• auteur: Wilma Vollebergh
• het ontbreken van allochtone jongeren in
onderzoeken
• de ontwikkeling en escalatie van
probleemgedrag bij allochtone jongeren
• culturele diversiteit in de jeugdzorg
• bronnen
Auteur Wilma Vollebergh
• 48 jaar Sociaal psycholoog
• benoemd tot hoogleraar aan universiteit
van Utrecht
• interesse voor de mentale conditie van
jongeren en adolescenten
• met nadruk op etnische minderheden
Het ontbreken van allochtone
jongeren in algemene onderzoeken
• Selectieve aandacht voor bepaalde
problemen:
grootschalige Nederlandse onderzoeken alleen
gericht op autochtonen
• Versimpelde interpretatie schema’s:
gemakkelijk etiketteren van allochtonen terwijl ze
veel aanpassing’s problemen hebben
• Jeugdzorg niet voldoende in de agenda:
door gebrekkige kennis van noden van allochtonen
De ontwikkeling en escalatie van
probleem gedrag bij allochtone
jongeren
Oorzaken:
 Stress-kwetsbaarheidmodel:
Kwetsbare kinderen (met risicofactoren) zullen
rapper
probleemgedrag vertonen dan minder of niet-kwetsbare
kinderen die beter om kunnen gaan met stressituaties
 Sociaal economische factoren
• Weinig draagkrachtige ouders
• Een laag tot zeeg laar niveau van sociale en
sociaal-economische hulpbronnen in gezin en familie van
herkomst
• Laag opleidingsniveau van de ouders
 Culturele factoren
• Allochtone groepen hebben een sterke
collectivistische oriëntatie (belang van
gemeenschap boven eigen persoon) dan
autochtone groepen
• Tegenstelling tussen Masculiene en feminiene
culturen
bij masculiene cultuur zijn meisjes afhankelijk +
autonomie bij een feminiene cultuur zijn dat de
jongens
 Discriminatie en interetnische vijandigheid
• Allochtone jongeren die opgroeien in Nederland groeien
op in sociale context waar men negatief staat tegenover
etnische minderheden
• Naarmate discriminatie toeneemt ontstaat er meer
‘ingroup-outgroup’ (men geeft de schuld van problemen
eigen falen aan outgroup)
• Sociale fobie: kinderen die kwetsbaar zijn voor
ontwikkelen van angststoornissen zijn gevoelig voor
negatieve informatie en discriminatie . (vaak allochtone
meisjes)
Culturele diversiteit in de jeugdzorg
Oorzaken
 Selectieve processen in de toegang tot de zorg
• Allochtonen vinden de weg naar de zorg niet goed
• Beschikken niet over nodige kennis van
hulpaanbiedingen in Nederland
• Gevoelens van schaamte
• Individualiserende manier van behandelingen
(allochtonen zijn vaker familie gerichter dan wij)
 Etnische stereotyperingen bij potentiële
cliënten,verwijzers en hulpverleners
• Allochtonen hebben stereotype beeld over de wijze
waarop men jongeren aanpakt (angst voor
discriminatie)
• Hulpverleners zij niet altijd neutraal in de wijze
waarop ze probleemgedrag waarnemen bij allochtone
jongeren zien daardoor problemen over het hoofd
• Good will: sommige hulpverleners denken dat alle
Marokkaanse meisjes onderdrukt worden, geven
daardoor verkeerde behandeling
 Effectiviteit van de jeugdzorg bij alloctone
jongeren
• Niet alle voorzieningen zijn uitgerust om deze
jongeren en hun ouders te helpen
• Na eenmalig contact worden allochtonen vaak
minder doorverwezen dan autochtonen
• Gebrek aan kennis bij hulpverleners over hun
situatie
• Onduidelijk of effectieve behandelingen ook echt
worden uitgevoerd
Bronnen
•
E chan, Ercomer researcher,Ercomer faculty of social Sciences,(2008),
http://www.uu.nl/uupublish/onderzoek/onderzoekcentra/ercomer/researchers/profdrwilma
volle/39904main.html
Download