DE PRAKTIJKERVARING Financiën en Begroting

advertisement
DE PRAKTIJKERVARING
Financiën en Begroting
Katrien Callens, HR-verantwoordelijke
1. F&B : korte schets





230 werknemers : mengeling “experten”,
“controleurs” en “administratieve
medewerkers”
Gecentraliseerd in Brussel (97%) en in
Aalst (3%)
1 Directoraat-Generaal, 3 Afdelingen
33 leidinggevenden
Veranderingen : BBB, verhuis, thuiswerk
en open kantooromgeving
PRO 2001

Belangrijke lijnen :







Grote intentie tot verloop
Ontevredenheid over leidinggeven
Weinig inspraak
Weinig loon naar werken (ook nietfinancieel)
Weinig begeleiding en motivatie
Weinig mogelijkheid
promotie/jobrotatie
Hoge intentie tot verloop



Goede omgang met collega’s
Beschik over voldoende middelen
Klant staat centraal
Actie nav PRO 2001

Leidinggeven als sleutel



Essentieel in situatie verandering
Sleutel om andere zaken op te nemen
Werving HR-verantwoordelijke ter
ondersteuning
PRO 2001 : leiding geven



Individuele gesprekken ivm aspiraties en
competenties in 2002
Noden van leidinggevenden in kaart
gebracht
Opstartseminarie in 2003 met
outdoormethodiek



Basiselementen rond leidinggeven
Hoe omgaan met voor onze context specifieke
aspecten ?
Veel intervisie

Vraag opstart netwerk
leidinggevenden

2004 : intervisiesessies rond topics
gekozen door leidinggevenden
Moeilijke gesprekken
 Omgaan met verandering als
leidinggevende
 Persoonlijke planning
 Wat drijft medewerkers

PRO 2004


Hoge responsgraad : 79%
Verschuiving :






Tevredenheid leidinggeven stijgt opmerkelijk
Meer tevredenheid over combineren werk-privé
Tevredenheid werkinhoud
Meer inspraak
Betere begeleiding
Meer waardering

Blijvende aandachtspunten :

Leidinggeven is beter maar we zijn er
nog niet :
Begeleiden
 Evalueren



Nog relatief hoge intentie tot verloop
Loopbaanmogelijkheden
Actie nav PRO 2004

PROEFTUIN PLOEG (Plannen,
Leidinggeven, Opvolgen, Evalueren
en Gewaardeerd worden)



Focus op “gewaardeerd worden”
Herwerking wijze toekennen
functioneringstoelagen
Meer nadruk op informele waardering

Loopbaanmogelijkheden :


Vacatures worden eerst intern
aangeboden vooraleer naar ruimere
interne arbeidsmarkt en/of externe
arbeidsmarkt te gaan
Bij reorganisatie BBB (toekenning
personeel) werd rekening gehouden
met het geven van kansen aan
geïnteresseerden

Netwerk Leidinggeven


Blijft bestaan
2005-2006 : netwerkbijeenkomsten
rond diverse thema’s
Proeftuin PLOEG
 Anders Werken
…

CONCLUSIE





Peilen personeelstevredenheid heeft nut
Democratie is niet altijd gemakkelijk !
Leidinggeven als sleutel
Continu proces van werken aan
cultuur/mentaliteit : combineren van
acties op korte termijn en lange termijn
Eigenaarschap bij management is
essentieel !
Download