ondernemen in de ouderenzorg

advertisement
Uitnodiging
politieke en morele geladenheid kent die dilemma’s rond identiteit en legitimiteit met zich mee
brengt.
De (verschillen
in) wensen
en belangen in
vandedeouderenzorg
diverse stakeholders
bepalend
voor
Geconcludeerd
wordt
dat ondernemen
geen zijn
neutraal
proces
de
bepalen en
dusmorele
mede het
ontstaan en de
grenzen
van de innovatieve
praktijken.
is, acceptatie
maar een en
politieke
geladenheid
kent
die dilemma’s
rond identiteit
en
legitimiteit
met zich
De (verschillen
in) wensen
en belangen
Omdat
er op bestuurlijk
niveau mee
geen brengt.
duidelijke keuzes
worden gemaakt
over de strategische
(her)
van
de
diverse
stakeholders
zijn
bepalend
voor
de
acceptatie
en
bepalen
dus
positionering van de organisatie als maatschappelijke onderneming, is het voor zowel de interne als
mede
ontstaan
de duidelijk
grenzen
van
innovatieve
praktijken.
er op
externe het
stakeholders
nieten
meer
waar
de de
organisatie
voor staat
en welke Omdat
doelen worden
bestuurlijk niveau geen duidelijke keuzes worden gemaakt over de strategische
nagestreefd. Dit leidt tot verkeerde verwachtingen en onduidelijkheid waardoor ondernemen vaak
(her)positionering van de organisatie als maatschappelijke onderneming, is
met weerstand gepaard gaat.
het voor zowel de interne als externe stakeholders niet meer duidelijk waar de
organisatie voor staat en welke doelen worden nagestreefd. Dit leidt tot verkeerde
verwachtingen en onduidelijkheid waardoor ondernemen vaak met weerstand
gepaard gaat.
Ondernemen in de Ouderenzorg: Wensen, Weerstand, Werkelijkheid
In deze kwalitatieve studie wordt inzicht gegeven in de specifieke context van
In
deze kwalitatieve studie wordt inzicht gegeven in de specifieke context van de maatschappelijke
de maatschappelijke onderneming in de ouderenzorg en de invloed hiervan op
onderneming
in de ouderenzorg
en de
invloed
hiervan op De
de wijze
waarop laten
ondernemen
zich
de wijze waarop
ondernemen
zich
manifesteert.
resultaten
zien dat
manifesteert.
Deopresultaten
latenniveau
zien dat
ondernemen
op bestuurlijk
niveau
zich manifesteert
ondernemen
bestuurlijk
zich
manifesteert
in nieuwe
activiteiten
gericht
in
activiteiten
gerichtvan
op de
hetcliënt
centraal
van de cliënt
continuïteit van
de
opnieuwe
het centraal
stellen
en stellen
de continuïteit
vanendedeorganisatie.
Deze
innovatiesDeze
zijn innovaties
meestalzijnbeleidsmatig
en grootschalig
vanvan
aard
organisatie.
meestal beleidsmatig
en grootschalig
aardmaar
maarde
de mate
mate
van
vernieuwing
is
beperkt,
slechts
zelden
veranderen
hierdoor
zorgstructuren
van vernieuwing is beperkt, slechts zelden veranderen hierdoor zorgstructuren en –systemen op
en
–systemen
macroniveau.is Op
is ondernemen
te typeren
macroniveau.
Op op
organisatieniveau
een organisatieniveau
grote variëteit aan initiatieven
waar te nemen.
Door
als bricolage. De interactie van de vele, interne en externe stakeholders met
inzicht in behoefte en wensen van de cliënt en de (on)mogelijkheden van de lokale context
elk subjectieve kennis, ervaringen en verwachtingen maakt het makkelijker om
ontstaan vele initiatieven die inspelen op actuele ontwikkelingen. Hoewel zij door hun kleinschalig en
buiten de (referentie) kaders te treden en nieuwe mogelijkheden te zien. Door
lokaal karakter minder zichtbaar zijn, zorgen zij voor continue vernieuwing in de sector.
creatieve combinatie van bestaande middelen, inzicht in behoefte en wensen van
de
cliënt en dewordt
(on)mogelijkheden
lokale context,
een variëteit
Geconcludeerd
dat ondernemen van
in dedeouderenzorg
geen ontstaat
neutraal proces
is, maar aan
een
incrementele innovaties die zorgen voor continue vernieuwing in de sector.
Maya Fiolet
Fiolet_Omslag.indd 1
Ondernemen
in de Ouderenzorg
Wensen, Weerstand, Werkelijkheid
Voor het bijwonen van de
openbare verdediging van
mijn proefschrift:
Ondernemen
in de Ouderenzorg
Wensen, Weerstand,
Werkelijkheid
Op dinsdag 29 oktober 2013
om 13.45 in de aula van
de Vrije Universiteit,
De Boelelaan 1105
te Amsterdam
Na afloop bent u van harte
welkom op de receptie
Maya Fiolet
[email protected]
Paranimfen:
Eveline Stam
[email protected]
06-51875377
Berend Dinkla
[email protected]
06-51301400
Maya Fiolet
09-09-13 11:24
Download