Opbrengst thema Duurzaamheid tijdens Get

advertisement
Opbrengst thema Duurzaamheid tijdens Get Connected 071
(8 juni 2017)
Landelijke trends
•
•
•
•
•
CO2 neutraliteit om klimaatverandering tegen te gaan;
Ontwikkelen van een Circulaire economie om gebruik fossiele energiebronnen terug te
dringen;
Biodiversiteit: om een leefbare en groene omgeving te behouden;
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: People, Planet en Profit
Regionale ambities en dromen
We werken aan een regio waarin het goed wonen, werken, recreëren is. Waarin innovatie en
ondernemerschap floreren door samenwerking tussen ondernemers, kennisinstellingen en overheid.
We doen dit doormiddel van de ‘living lab’ aanpak. Dat wil zeggen dat we gezamenlijk acties gaan
oppakken en hier van leren en die kennis weer inzetten voor nieuwe acties en initiatieven.
• CO2 neutraal / Energie neutraal
We gaan klimaatverslechtering tegen door ontwikkeling en inzet van technologische oplossingen
en organisatorische herschikking bedacht in de regio.
Daarbij doelen we op het inzetten van slimme technologie die weinig energie verbruiken aan de
ene kant. Aan de andere kant zetten we in op regionaal opgewekte energie en warmte door
middel van zon- en windenergie.
Alle partners uit de regio nemen gezamenlijke verantwoordelijkheid in het creëren van een
duurzame economie, waarbij alle partners hun eigen rol vervullen en zij door samenwerken
sterke resultaten neerzetten en zo een voorbeeld geven aan andere regio’s in het land.
• Circulaire economie: we werken toe naar een Afval en Uitstoot vrije 071 regio
Hierbij blijven we niet hangen in ‘de slechte dingen minder slecht doen’ maar we gaan
omdenken. We stimuleren de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten en beïnvloeden
daarmee gedrag. Dit doen we op een technologisch hoogwaardige manier.
Bewoners
Bewoners zijn zich bewust van duurzame en verantwoorde producten en diensten.
Duurzaamheid en toekomstgericht handelen is daarbij een basishouding van iedereen. Het is ‘not
done’ om te verspillen.
Bedrijven / ondernemers passen duurzame principes toe in hun bedrijfsmodel, want duurzame
economische groei levert werkgelegenheid op, geeft minder ecologische voetafdruk en
stimuleert menselijk kapitaal door talentontwikkeling en maatschappelijke betrokkenheid.
Kansen voor Economie071
Actie gericht op Duurzaam ondernemen
We stimuleren een commerciële aanpak van Duurzaam ondernemen binnen bedrijven in de regio:
een initiatief van Erik van Dam, eigenaar Triple Value en daarnaast verbonden aan de Hogeschool
Leiden.
Een strategische aanpak naar duurzaam ondernemen geeft een extra impuls aan concrete, kortlijnige
relaties met ondernemers in kwantiteit en kwaliteit: hoogwaardig advies en implementatieplan,
gericht op duurzame groei tegen zeer lage kosten -> krachtige en onderscheidende waardepropositie
die ondernemers helpt winnen in de markt obv een ‘future proof’ thema.
Circel stad regio Leiden071
100 Ondernemers leren circulair ondernemen middels Circo Tracks.
Acties gericht op Circulaire economie
Overheid, onderwijs/kennis en bedrijfsleven stellen een gezamenlijke ambitie vast en trekken samen
op binnen kennisnetwerk / Living Lab.
Thema’s binnen een Living Lab kunnen zijn:
• Verminderen / terugbrengen van hoeveelheid verpakkingen;
• Hergebruik vervuild plastic;
• Zichtbaarheid vergroten duurzame initiatieven met als doel gedragsverandering. We zetten
hierbij (pre)starters in de spotlight;
• Jaarlijkse stimuleringsrijs voor ‘de groene held’;
• De onbewuste consument omvormen tot een bewuste gebruiker. Want afnemers bepalen de
koers, Dit kan in de vorm van een Game. Onderwijs = Inhoud, Ondernemers =
productontwikkeling en Overheid = kaders.
Ter ondersteuning van dit netwerk / Living Lab wordt er een digiportal ingericht: dat aanwezige
kennis en initiatieven ontsluit. Op deze manier bouwen we aan een community opbouwen.
Acties gericht op een CO2 neutrale 071 regio
• Het oprichten van een Regionale Energie Coöperatie op basis van een publiek fonds.
• Het oprichten van een Regionaal Nutsbedrijf met als opdracht energiebesparing en levering
duurzame energie. Hierbij stimuleren we lokale opslag van energie en zonnepanelen.
• In regio 071 stellen we energie neutraliteit verplicht bij nieuwe bouwprojecten. We creëren
hierbij acties bottum up: de overheid geeft richting, vrijwillig, maar niet vrijblijvend.
Een groene 071 regio in relatie tot een leefbare 071 regio
• We stimuleren groen op bedrijventerreinen: We maken groen onderdeel van functie van het
terrein.
• Groen aanplanten van openbare ruimte door te experimenteren op terrein van wateropvang,
biodiversiteit en leefomgeving. Je kunt inwoners deel laten nemen aan verbetering
biodiversiteit door experimenten aan te gaan in de inrichting van de openbare ruimte.
Relatie met mobiliteit
Efficiëntere mobiliteit = minder materiaal, minder ruimte en minder energie: zet in op alternatieve
vervoersvormen. Slimme logistiek.
Download