Lidmaatschapscharter dienstverlenende organisaties categorie 1

advertisement
Lidmaatschapscharter Dienstverlenende Organisatie
De dienstverlenende organisatie .......................................................................................................
Reigerstraat 10
9000 Gent
T 09 220 84 31
adres:....................................................................................................................................................
Vertegenwoordigd door: ...................................................................................................................
[email protected]
www.dewerkplekarchitecten.be
en
Sterpunt Inclusief Ondernemen vzw, Reigerstraat 10, 9000 Gent
Vertegenwoordigd door: Bert Boone, dagelijks bestuurder
zien een meerwaarde in een doorgedreven samenwerking op basis van dit lidmaatschapscharter
voor de duurtijd van minimaal drie kalenderjaren, tot januari 2019.
Deze samenwerking operationaliseert zich via de onderstaande onderschreven afspraken:
Sterpunt Inclusief Ondernemen engageert zich om:
1. de missie en visietekst te operationaliseren via een meerjarenplan (op te bouwen in 2015)
en een jaaractieplan (momenteel onder de noemer van een actiedossier bij Departement
Werk en Sociale Economie: 2016 - 2017).
2. elk lid permanent te informeren over de evoluties en actualiteiten binnen het domein van
het inclusief arbeidsmarktbeleid in relatie tot het sociaal ondernemerschap van
werkgevers, met bijzondere aandacht voor mensen met een grotere afstand tot de
arbeidsmarkt en deskundigheidsbevordering van de ledenorganisaties en hun
medewerkers.
3. elk lid de kans te geven volwaardig te participeren aan de uitbouw van Sterpunt Inclusief
Ondernemen, waarbij Sterpunt zich onthoudt van elke directe dienstverlening naar de
finale doelgroepen.
4. een jaarlijkse, vergelijkende analyse te maken van de werking van haar ledendienstverlenende organisaties- rond de actiedomeinen (intensieve werkbegeleiding,
brugprojecten, loopbaanbegeleiding, outplacement, opleidingsprojecten,…) waarbij het
lid zich kan benchmarken ten aanzien van zijn collega’s.
5. de acties van leden in kader van inclusief arbeidsmarktbeleid in groep te faciliteren en
bekend te maken op publieke fora en aan de publieke opinie (gemeenschappelijke
folders; publicaties; sociale media; website;….).
6. het gemeenschappelijk en collegiaal sociaal ondernemerschap van de leden te stimuleren
IBAN BE15 0682 1594 1730 - BIC GKCCBEBB
Ondernemingsnummer 0445 739 447
Steunpunt Lokale Netwerken vzw
7. een jaarprogramma telkens voor de start van elk werkjaar voor te stellen en af te
stemmen.
Dienstverlenende organisatie engageert zich om:
1. de nodige monitoring te verrichten die Sterpunt Inclusief Ondernemen in staat stelt om
vergelijkende analyses aan te leveren, met name onder meer: deelnemersbereik;
werkvormen; activiteitenregio; marktaanbod; aanwezige expertise,…
2. actief te participeren aan de netwerkactiviteiten van Sterpunt Inclusief Ondernemen met
het oog op expertisedeling, gemeenschappelijke projectenopbouw en ontwikkeling naar
een gemeenschappelijk productenaanbod met afgestemde prijssetting
3.
actief en constructief mee te werken aan de versterking van de externe communicatie
rond de inclusieve arbeidsmarkt en inclusief ondernemen, en de producten van Sterpunt
Inclusief Ondernemen via, onder meer: gemeenschappelijk aanvullend baseline- en
beeldmerkgebruik (exclusief beschermd voor leden: “de werkplekarchitecten”), links
tussen de websites,…
4. het jaarlijks lidmaatschap te betalen via een maximale bijdrage van 1000 euro /werkjaar
(volgens de statuten bepaald), jaarlijks afhankelijk van de beslissingen van de Raad van
Bestuur.
5. Een beëindiging van het lidmaatschap wordt zes maanden vooraf schriftelijk kenbaar
gemaakt aan Sterpunt Inclusief Ondernemen (met het oog op aanpassing van
gemeenschappelijke folders, communicatie,…is deze periode vereist).
Opgemaakt in twee exemplaren, waarbij elke partner erkent een origineel te hebben ontvangen.
Voor akkoord,
De dienstverlenende organisatie
Wettelijke vertegenwoordigers:
Sterpunt Inclusief Ondernemen vzw
Wettelijke vertegenwoordigers:
..................................................................
(naam)
............................................................................
(naam)
..................................................................
(naam)
............................................................................
(naam)
2/2
Download