Wetboek van economisch recht

advertisement
WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT
Boek II
Inhoud
BOEK II. - Algemene beginselen ......................................................................................................3
TITEL 1. – Toepassingsgebied ..................................................................................................3
TITEL 2. – Doelstellingen ..........................................................................................................3
TITEL 3. - Vrijheid van ondernemen .........................................................................................3
2
“De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en
dienstenmarkt in België.”
BOEK II. - Algemene beginselen
(ingevoegd door de wet van 28 februari 2013, in werking getreden op 12 december 2013)
TITEL 1. – Toepassingsgebied
Art. II.1. Onder voorbehoud van de toepassing van internationale verdragen, van het recht van
de Europese Unie of van bepalingen in bijzondere wetten, bevat onderhavig Wetboek het algemeen juridisch kader inzake economische aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de federale overheid behoren.
TITEL 2. – Doelstellingen
Art. II.2. Dit Wetboek strekt ertoe de vrijheid van ondernemen en de loyauteit van economische
transacties te verzekeren, en een hoog niveau van bescherming van de consument te waarborgen.
TITEL 3. - Vrijheid van ondernemen
Art. II.3. Iedereen is vrij om enige economische activiteit naar keuze uit te oefenen.
Art. II.4. De vrijheid van ondernemen wordt uitgeoefend met inachtneming van de in België van
kracht zijnde internationale verdragen, van het algemeen normatief kader van de economische
3
unie en de monetaire eenheid zoals vastgesteld door of krachtens de internationale verdragen
en de wet, alsmede van de wetten die de openbare orde en de goede zeden betreffen en van de
bepalingen van dwingend recht.
Download