aanvraagformulier particulieren

advertisement
AANVRAAGFORMULIER STICHTING KINDERPOSTZEGELS VOOR
FINANCIËLE STEUN VOOR VERBOUWINGS- EN INRICHTINGSKOSTEN
VOOR PLEEGGEZINNEN IN NEDERLAND
(VERSIE PARTICULIEREN, MAXIMAAL € 5.000,-)
Algemene informatie (graag goed lezen voordat u de aanvraag invult)

Aanvragen kunnen worden ingediend door een individueel pleeggezin dat tenminste twee
pleegkinderen opvangt ten behoeve van een kleine verbouwing aan de woning van het pleeggezin en
eventueel de inrichting van nieuwe ruimtes. Faciliteiten buiten het huis komen niet in aanmerking.

Bij het indienen van de aanvraag dient de verbouwing nog niet van start te zijn gegaan. Een
eventueel vereiste bouwvergunning is wel al verstrekt.

Een aanvraag bestaat uit dit ingevulde aanvraagformulier in Word, een begroting opgesteld in ons
begrotingsformat in Excel én gevraagde bijlagen.

U kunt uw aanvraag alleen digitaal indienen door het aanvraagformulier, de begroting en bijlagen per
e-mail te sturen naar [email protected] o.v.v ‘projectaanvraag’.

Aanvragen die per post binnen komen of niet compleet zijn, worden niet in behandeling genomen.

Een aanvraag dient vergezeld te zijn van een ondersteuningsbrief van de begeleidende
pleegzorgorganisatie. In deze brief bevestigt de pleegzorgorganisatie de reden en de noodzaak van
de voorgenomen verbouwing in het huis van het pleeggezin waarvoor de aanvraag ingediend wordt
en spreekt ze haar vertrouwen uit in het functioneren van het pleeggezin. Tevens wordt in deze brief
de intentie uitgesproken dat dit gezin gedurende tenminste 3 jaar na afronding van het
verbouwingsproject pleegkinderen zal blijven opvangen.

Bij het indienen van de aanvraag gaan wij er vanuit dat u minimaal drie jaar na de verbouwing als
pleeggezin blijft fungeren. Wanneer uw aanvraag toegekend wordt, vragen wij daarom na twee jaar
een nieuwe ondersteuningsbrief bij de begeleidende pleegzorgorganisatie op.

Indien het aanvragende pleeggezin niet de eigenaar van de woning is, dient de aanvraag vergezeld te
zijn van een toestemmingsbrief van de eigenaar.

Bij de aanvraag dient ten minste één offerte te worden bijgesloten.

Gelieve geen e-mails met bijlagen zwaarder dan 10 MB te versturen. De kans is groot dat deze niet
bij ons aankomen.
1
1. ALGEMENE GEGEVENS AANVRAGEND PLEEGGEZIN
1.a. Aanvragend pleeggezin
Achternaam en voorletters pleegouder 1:
Geboortedatum en –plaats pleegouder 1:
Achternaam en voorletters pleegouder 2 (indien van toepassing):
Geboortedatum en –plaats pleegouder 2 (indien van toepassing):
Adres:
Postcode/Plaats:
Telefoonnummer:
Bereikbaar op (dagen):
E-mailadres:
IBAN-nummer:
BIC-code* (vereist; te vinden op uw bankafschrift):
2. GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN DE SUBSIDIEAANVRAAG
2.a. De looptijd van de verbouwing
Begindatum: dd-mm-jjjj
Einddatum: dd-mm-jjjj
2.b. Wat is het doel van de verbouwing? Bijvoorbeeld het vergroten van de opvangcapaciteit of
verbetering van de leefomstandigheden.
2.c. Omschrijf de aanleiding of omstandigheden die de verbouwing en eventueel inrichting noodzakelijk
maken.
2.d. Welke concrete resultaten verwacht u als gevolg van de verbouwing? Bijvoorbeeld een extra
slaapkamer of een aangepaste badkamer.
2.e. Uit welke werkzaamheden bestaat de verbouwing en hoe zijn deze gepland? Deze werkzaamheden
dient u ook op het begrotingsformat mét bijhorende kosten te benoemen (zie ook vraag 4.a.).
Werkzaamheden verbouwing
Geplande data
2
2.f. Welke vorm van pleegzorg biedt u (crisisopvang, hulpverleningsvariant en/of opvoedvariant)?
2.g. Hoeveel pleegkinderen en eventueel eigen kinderen telt uw gezin momenteel? Wat zijn hun
leeftijden?
2.h. Vangt u één of meerdere kinderen met een beperking op? Zo ja, kunt u hun situatie kort
omschrijven?
2.i. Verwacht u na de verbouwing minimaal drie jaar nog steeds twee of meer pleegkinderen op te
vangen? Zo nee, wat is hiervan de reden?
2.j. Is een bouwvergunning vereist? Zo ja, op welke datum is deze verstrekt?
2.k. Hebben de (pleeg)kinderen een stem in de uitvoering van de verbouwing? Zo ja, op welke manier?
3. PUBLICITEIT
Voor het behoud van het draagvlak voor het werk van Kinderpostzegels is het van belang dat zoveel
mogelijk mensen kennis nemen van de besteding van onze gelden. Wij stellen het daarom op prijs als u
onder een zo groot mogelijk publiek communiceert over de steun die u van Kinderpostzegels ontvangt.
Bijvoorbeeld via sociale media of in de plaatselijke media.
3.a. Geef aan op welke wijze u bekendheid kunt geven aan de financiële steun die u van Kinderpostzegels
ontvangt.
4. FINANCIERING
Let op: Voorwaarde voor financiering is een volledig ingevuld begrotingsformat in Excel, zie website
Kinderpostzegels, gebaseerd op de verbouwingswerkzaamheden (vraag 2.e.). Kijk ook naar ons tabblad
‘Uitleg format’ over wat wij aangeleverd wensen te krijgen, zoals offertes.
S.v.p. geen pdf van het begrotingsformat maken.
4.a. Wat zijn de totale kosten van de verbouwing?
Een specificatie van de totale kosten vult u in op het begrotingsformat op basis van de
verbouwingswerkzaamheden (zie vraag 2.e.).
N.B. Het nummer van de Kamer van Koophandel en het BTW-nummer dienen vermeld te worden op elke factuur/
offerte. Wij kunnen dan voor u verifiëren of u met een erkend bedrijf te maken heeft.
4.b. Wat is uw eigen bijdrage (financieel dan wel in natura) aan de kosten van de verbouwing?
Uw eigen bijdrage benoemt u ook bij ´verwachte inkomsten´ op het begrotingsformat.
3
4.c. Indien het niet uw eigen woning betreft, wat draagt de eigenaar/verhuurder bij (financieel dan wel in
natura) aan de kosten van de verbouwing?
Deze bijdrage benoemt u ook bij ‘verwachte inkomsten’ op het begrotingsformat.
4.d. Welke financiële bijdrage vraagt u aan Kinderpostzegels?
Deze gevraagde bijdrage benoemt u ook bij ´verwachte inkomsten´ op het begrotingsformat.
4.e. Gaat u andere fondsen of instanties benaderen voor een bijdrage (financieel dan wel in natura) aan
de kosten van de verbouwing?
Deze bijdrage benoemt u ook bij ´verwachte inkomsten´ op het begrotingsformat.
5. STUUR DE VOLGENDE BIJLAGEN MEE:

scan van paspoort of rijbewijs van de aanvragende pleegouder(s)

toestemmingsbrief van de eigenaar van de woning (alleen als de aanvrager niet de eigenaar is)

ondersteuningsbrief van de begeleidende pleegzorgorganisatie

offerte(s)

verstrekte bouwvergunning (indien vereist)

eventuele bouwtekeningen

overige gegevens die voor de beoordeling van uw aanvraag van belang kunnen zijn.
Datum:
Handtekening(en):
4
Download